de cuong on thi nghe 2015 2016

 0  0  1  2018-02-08 11:21:41 Report infringing document
Đề cương ôn tập thi nghề THCS TTO Năm học 2016-2017 ĐỀ CƯƠNG ÔN THI NGHỀ TIN HỌC PHỔ THÔNG Năm học 2016 -2017 Câu 1: Thông tin là gì? Tin học là gì? Nêu quá trình ho ạt đ ộng thông tin của con người? Trả lời: Thông tin là tất cả những gì đem lại sự hiểu biết về thế giới xung quanh (sự vật, sự kiện.và về chính con người. Tin học: Là khoa học nghiên cứu các quá trình có tính chất thuật toán nhằm mô tả và biến đổi thông tin. Các quá trình này được nghiên c ứu một cách hệ thống về mọi phương diện: Lý thuyết, thiết kế, tính hiệu quả, việc cài đặt các ứng dụng. Quá trình hoạt động thông tin của con người: Trong cuộc sống hằng ngày con người tiếp nhận thông tin sau đó lưu trữ, trao đổi và xử lý thông tin. Việc tiếp nhận, xử lý, lưu trữ và truyền (trao đổi) thông tin đ ược g ọi chung là hoạt động thông tin. Hoạt động thông tin của con người là một nhu cầu thường xuyên và tất yếu. Mỗi hành động, việc làm của con người đều gắn liền với một hoạt động thông tin cụ thể. Trong hoạt động thông tin, xử lí thông tin đóng vai trò quan trọng nhất. Mục đích chính của xử lý thông tin là đem lại sự hiểu biết cho con người, trên cơ sở đó đưa ra những kết luận và quyết định cần thiết. Thông tin trước xử lý được gọi là thông tin vào, thông tin nhận được sau xử lí được gọi là thông tin ra. Việc tiếp nhận thông tin chính là đ ể t ạo thông tin vào cho quá trình xử lí. Việc lưu trữ, truyền thông tin làm cho thông tin và nh ững hi ểu bi ết được tích luỹ và nhân rộng. Th«ng tin vµo Xö lÝ Th«ng tin ra M« h×nh qu¸ tr×nh xö lÝ th«ng tin Câu 2: Hoạt động thông tin và tin học: Hoạt động thông tin của con người tr ước hết là các giác quan và bộ não. Các giác quan giúp con người trong việc tiếp nhận thông tin. Bộ não th ực hiện việc xử lí, biến đổi, đồng thời là nơi để lưu trữ thông tin thu nhận được. Khả năng của bộ não và các giác quan của con người trong ho ạt đ ộng thông tin là có giới hạn. Ví dụ: chúng ta không thể nhìn được quá xa hay quan sát những vật quá nhỏ, không thể tính nhẩm nhanh với những con số quá lớn. Trước những hạn chế đó, con người đã sáng tạo ra nh ững công c ụ và phương tiện giúp mình vượt qua những giới hạn ấy: Kính thiên văn để nhìn 1 Đề cương ôn tập thi nghề THCS TTO Năm học 2016-2017 xa, kính hiển vi để quan sát những vật thể rất nhỏ.Ban đầu máy tính đi ện t ử ra đời chính là để hỗ trợ cho công việc tính toán của con người. Sự ra đời của máy tính đã làm cho ngành tin học hình thành và phát triển ngày càng mạnh mẽ. Nhiệm vụ của ngành tin học là nghiên cứu để thực hiện các hoạt động thông tin (tiếp nhận, lưu trữ, xử lí và truyền thông tin) một cách tự động trên cơ sở có sử dụng máy tính điện tử. Câu 3: Các dạng thông tin cơ bản -Dạng văn bản: tờ báo, cuốn sách, quyển tạp chí Dạng âm thanh: tiếng nước chảy, tiếng chim hót, tiếng đàn Dạng hình ảnh: bức vẽ, bản đồ, băng hình Câu 4: Biểu diễn thông tin và vai trò của biểu diễn thông tin -Biểu diễn thông tin là cách thể hiện thông tin dưới dạng cụ thể nào đó. Biểu diễn thông tin có vai trò quan trọng quy ết đ ịnh đ ối v ới mọi ho ạt động (truyền và tiếp nhận )thông tin của con người. Câu 5: Biểu diễn thông tin trong máy tính: Để máy tính có thể xử lí, thông tin cần được biểu diễn dưới dạng dãy bít (hay còn gọi là dãy nhị phân) gồm 2 kí hiệu 0 và1. Câu 6: Một số khả năng của máy tính -Khả năng tính toán nhanh. Tính toán với độ chính xác cao. Khả năng lưu trữ lớn. Khả năng “làm việc” không mệt mỏi. Câu 7: Có thể dùng máy tính vào những việc gì? Thực hiện các tính toán. Tự động hóa các công việc văn phòng. Hỗ trợ công tác quản lý. Công cụ học tập và giải trí. Điều khiển tự động và robot. Liên lạc, tra cứu và mua bán trực tuyến. Câu 8: Mô hình quá trình ba bước Nhập (INPUT) Xử lý Xuất (OUTPUT T) Câu 9. Cấu trúc chung của máy tính điện tử M¸y tÝnh lµ thiÕt bÞ dïng ®Ó tù ®éng hãa qu¸ tr×nh thu nhËp, lu tr÷ vµ xö lý th«ng tin. Cã nhiÒu lo¹i m¸y tÝnh kh¸c nhau nhng chóng ®Òu cã chung mét cÊu tróc c¬ b¶n. CÊu tróc chung cña m¸y tÝnh bao gåm: Bé xö lý trung t©m;bộ nhớ; c¸c thiÕt bÞ vµo vµ c¸c thiÕt bÞ ra. 2 Đề cương ôn tập thi nghề THCS TTO Năm học 2016-2017 -Bộ xử lí trung tâm (CPU) có thể được coi là bộ não của máy tính. CPU thực hiện các chức năng tính toán, điều khiển và phối hợp mọi hoạt động c ủa máy tính theo sự chỉ dẫn của chương trình. Bộ nhớ: là nơi lưu các chương trình và dữ liệu có 2 loại bộ nhớ là: bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài. Bộ nhớ trong Bộ nhớ ngoài -Dùng để lưu chương trình và dữ -Dùng để lưu trữ lâu dài chương trình liệu trong quá trình máy tính làm và dữ liệu. việc. là các loại đĩa mềm, đĩa cứng, đĩa -Phần chính của bộ nhớ trong là CD/DVD, bộ nhớ flash (USB) RAM -Thông tin trên bộ nhớ ngoài không bị -Khi tắt máy toàn bộ các thông tin mất đi khi ngắt điện. trong RAM sẽ bị mất đi Một tham số quan trọng của thiết bị l ưu trữ là dung lượng nhớ (khả năng lưu trữ nhiều hay ít).Đơn vị chính dùng để đo dung lượng nhớ là byte. Tên gọi KH So sánh với các đơn vị đo khác Kilôbai KB 1KB=1024byte Megabai MB 1MB=1024KB Gigabai GB 1GB=1024MB -Thiết bị vào/ ra: input/ output) Thiết bị vào/ra còn gọi là thiết bị ngoại vi giúp máy tính trao đổi thông tin bên ngoài, đảm bảo việc giao tiếp với người sử dụng. Các thiết bị vào ra được chia làm hai loại chính: thiết bị nhập dữ liệu và thiết bị xuất dữ liệu. Thiết bị vào (thiết bị nhập dữ liệu) gồm có: bàn phím, chuột, máy quét Thiết bị ra (thiết bị xuất dữ liệu) gồm có: màn hình, máy in, loa và tai nghe 3 Đề cương ôn tập thi nghề THCS TTO Năm học 2016-2017 Bé nhí ngoµi Bé xö lý trung t©m Bé ®iều khiÓn ThiÕt bÞ vµo Bé sè häc logic Bé nhí trong ThiÕt bÞ ra S¬ å cÊu tróc m¸y tÝnh C¸c mòi tªn trong s¬ å ký hiÖu viÖc trao ®æi th«ng tin gi÷a c¸c bé phËn cña m¸y tÝnh. Câu 10/ Máy tính là một công cụ xử lý thông tin Máy tính là 1 công cụ xử lí thông tin. Quá trình xử lí thông tin trong máy tính được tiến hành một cách tự động theo sự chỉ dẫn của các chương trình C©u 11./PhÇn mÒm vµ ph©n lo¹i phÇn mÒm 1. Kh¸i niÖm phÇn mÒm: Ó ph©n biÖt víi phÇn cøng lµ chÝnh m¸y tÝnh cïng tÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ vËt lý kÌm theo, ngêi ta gäi c¸c ch¬ng tr×nh m¸y tÝnh lµ phÇn mÒm m¸y tÝnh hay ng¾n gän lµ phÇn mÒm. 2. Ph©n lo¹i phÇn mÒm: Cã thÓ chia phÇn mÒm thµnh 2 lo¹i: phÇn mÒm hÖ thèng vµ phÇn mÒm øng dông. a. PhÇn mÒm hÖ thèng: PhÇm mÒm hÖ thèng lµ c¸c ch¬ng tr×nh tæ chøc viÖc qu¶n lý, iÒu phèi c¸c bé phËn chøc n¨ng cña m¸y tÝnh sao cho chóng ho¹t ®éng mét c¸ch nhÞp nhµng vµ chÝnh x¸c .PhÇn mÒm hÖ thèng quan träng nhÊt lµ hÖ ®iÒu hµnh, vÝ dô MS-DOS, Windows 98, Windows 2000, Windows XP,UNIX, LINUX, OS/2. 4 Đề cương ôn tập thi nghề THCS TTO b. PhÇn mÒm øng dông: Năm học 2016-2017 PhÇn mÒm øng dông lµ ch¬ng tr×nh ®p øng nh÷ng yªu cÇu øng dông cô thÓ. VÝ dô, phÇn mÒm so¹n th¶o ®Ó t¹o ra c¸c v¨n b¶n; phÇn mÒm ®å häa ®Ó vÏ h×nh vµ trang trÝ; c¸c phÇn mÒm øng dông trªn Internet cho phÐp trao ®æi th ®iÖn tö, t×m kiÕm th«ng tin, héi tho¹i trùc tuyÕn Câu 12: Hệ điều hành là gì?Nhiệm vụ chính của hệ điều hành? 1/ Hệ điều hành là gì? Hệ điều hành là một phần mềm máy tính *Phần mềm hệ điều hành khác với các phần mềm khác ở chỗ: Hệ điều hành là phần mềm đầu tiên được cài đặt trong máy tính. Tất cả các phần mềm khác chỉ có thể hoạt động được sau khi máy tính đã có hệ điều hành.Máy tính chỉ có thể sử dụng được sau khi đã được cài đặt tối thiểu một hệ điều hành. Hệ điều hành được dùng phổ biến nhất hiện nay trong máy tính cá nhân là hệ điều hành Windows của hãng Microsoft. 2/ Nhiệm vụ chính của Hệ điều hành -Điều khiển phần cứng và tổ chức thực hiện các chương trình máy tính -Cung cấp giao diện cho người dùng. Giao diện là mội trường giao tiếp cho phép người sử dụng và máy tính trao đổi thông tin với nhau trong quá trình làm việc. Tổ chức và quản lý thông tin trong máy tính Câu 13: Tổ chức thông tin trong máy tính 1/ Tệp tin: Là đơn vị cơ bản để lưu trữ thông tin trên thiết bị lưu trữ. Các tệp tin trên đĩa có thể là: Các tệp hình ảnh(hình vẽ, tranh ảnh )các tệp văn bản (sách, báo, tạp chí, tài liệu )các tệp âm thanh (bản nh ạc, bài hát )các chương trình(phền mềm học tập, phần mềm trò chơi, phần mềm ứng dụng )5 Đề cương ôn tập thi nghề THCS TTO Năm học 2016-2017 -Các tệp tin được phân biệt với nhau bởi tên tệp. Tên tệp được đặt theo qui định riêng của hệ điều hành. Quy tắc đặt tên tệp đối với HĐH Windows: Tên tệp tin có 2 phần: phần tên và phần mở rộng được đặt cách nhau bởi dấu chấm. Phần mở rộng (không nhất thiết phải có trong tên tệp) th ường được dùng để nhận biết kiểu của tệp tin (v ăn bản, âm thanh, hình ảnh hay chương trình).Tên tệp không được chứa các kí tự sau:\Tên tệp có thể là chữ hoa hay chữ thường -Các tệp tin trong cùng một thư mục mẹ không được đặt trùng tên nhau. Không nên đổi hoặc xóa phần mở rộng của tệp tin. 2/ Thư mục -Hệ điều hành tổ chức cácc tệp trên đĩa thành các thư mục. Mỗi thư mục có thể chứa các tệp tin hoặc các thư mục con.Th ư mục được tổ chức phân cấp và các thư mục có thể lồng nhau. Cách tổ chức này có tên gọi là t ổ ch ức hình cây. Mỗi thư mục cũng được đặt tên để phân biệt.Tên thư mục không phân biệt chữ hoa và chữ thường.Tên thư mục không chứa các kí tự:\Thư mục có thư mục bên trong: Thư mục bên trong gọi là thư mục con +Thư mục bên ngoài gọi là thư mục mẹ -Thư mục ngoài cùng (không có thư mục mẹ) là thư mục g ốc. Th ư m ục g ốc là thư mục được tạo ra đầu tiên trong đĩa. Tên các tệp tin trong một th ư mục phải khác nhau. Tương tự, các thư mục con trong cùng một thư mục mẹ phải có tên khác nhau. 3/ Ổ đĩa hiện hành, đường dẫn -Ổ ®Üa hiÖn hµnh lµ æ ®Üa mµ ngêi sö dông ®ang më vµ thao t¸c c¸c lÖnh trªn ®Üa. êng dÉn lµ d·y tªn c¸c TM lång nhau ®Æt c¸ch nhau bëi dÊu \b¾t ®Çu tõ mét TM xuÊt ph¸t nµo ®ã vµ kÕt thóc b»ng mét TM hoÆc tÖp ®Ó chØ ra ®êng tíi TM hoÆc tÖp t¬ng øng. Vd vÒ ®êng dÉn tíi tÖp: 6 Đề cương ôn tập thi nghề THCS TTO Năm học 2016-2017 C:\Hoctap\Mon tin\Tin hoc 6.doc -Vd vÒ ®êng dÉn ®Õn TM: C:\Hoctap\Mon van -êng dÉn cã c¶ tªn æ ®Üa gäi lµ ®êng dÉn ®Çy ®ñ. C:\Truong THPT To Hieu Autoexec. bat Bµi tËp Bt1.Pa s Khèi 12 Pascal Bgidemo.P as Bt2.Pa s Bto.Pa s Khèi 11 Bt3.Pa s Khèi 10 12A.doc 12B.do c 11A.doc 11B.do c 10A.doc 10B.do S¬ å tæ chøc c©y c th môc môc 4/ Các thao tác chính với tệp và thư mục: a) C¸c thao t¸c víi tÖp tin: æi tªn tÖp tin: Nh¸y chuét vµo tªn cña tÖp. Nh¸y chuét vµo tªn mét lÇn n÷a. Gâ tªn míi råi Ên Enter. Chó ý: Kh«ng nªn ®æi phÇn më réng cña tÖp tin. Xãa tÖp tin: Nh¸y chuét vµo tÖp tin cÇn xãa. NhÊn phÝm Delete. Chó ý: Sau khi nhÊn phÝm Delete tÖp tin sÏ ®îc ®a vµo thïng r¸c (Recycle Bin) Sao chÐp tÖp tin vµo TM kh¸c: Chän tÖp tin cÇn sao chÐp. Trong b¶ng chän Edit chän Copy. ChuyÓn ®Õn TM sÏ chøa tÖp ®îc sao. Trong b¶ng chän Edit chän môc Paste. Di chuyÓn tÖp tin sang TM kh¸c. Chän tÖp tin cÇn di chuyÓn. Trong b¶ng chän Edit chän môc Cut. ChuyÓn ®Õn TM sÏ chøa tÖp tin. Trong b¶ng chän Edit chän môc Paste. 7 Đề cương ôn tập thi nghề THCS TTO Năm học 2016-2017 -Xem néi dung tÖp vµ ch¹y ch¬ng tr×nh: Ó xem néi dung cña c¸c tÖp v¨ b¶n, å häa em cÇn nh¸y ®óp chuét vµo tªn hay biÓu tîng cña tÖp tin. Ch¬ng tr×nh thÝch hîp sÏ ®îc khëi ®éng vµ më tÖp tin ®ã trong mét cöa sæ riªng. NÕu tÖp tin lµ mét ch¬ng tr×nh, khi nh¸y ®óp chuét vµo tªn hay biÓu tîng cña tÖp tin, ch¬ng tr×nh sÏ ®îc khëi ®éng. b. C¸c thao t¸c víi Th môc. Xem th«ng tin vÒ TM. Ó xem néi dung TM ta nh¸y chuét ë biÓu tîng hoÆc tªn cña TM ë ng¨n bªn tr¸I hoÆc nh¸y ®óp chuét t¹i biÓu tîng hoÆc tªn cña TM ë ng¨n bªn ph¶I cöa sæ ®Ó xem néi dung TM. T¹o TM míi. B1: Më cöa sæ sÏ chøa TM ®ã. B2: Nh¸y nót ph¶I chuét t¹i vïng trèng trong cöa sæ TM ,a con trá chuét xuèng môc New trong b¶ng chän t¾t ®Ó më b¶ng chän con. a con trá chuét tíi môc Folder råi nh¸y chuét. B3: Trªn mµn h×nh sÏ xuÊt hiÖn biÓu tîng TM míi víi tªn t¹m thêi lµ New Folder, em gâ tªn TM råi Ên Enter. Xãa TM. B1: Nh¸y chuét ®Ó chän TM cÇn xãa. B2: NhÊn phÝm Delete. Chó ý: Sau khi nhÊn phÝm Delete TM sÏ ®îc ®a vµo thïng r¸c (Recycle Bin) æi tªn. B1: Nh¸y chuét vµo tªn TM cÇn ®æi tªn. B2: Nh¸y chuét vµo tªn TM mét lÇn n÷a. B3: Gâ tªn míi råi Ên Enter hoÆc nh¸y chuét t¹i mét vÞ trÝ kh¸c. Sao chÐp :B1 :Nh¸y chuét vµo TM cÇn sao chÐp. B2 :Trong b¶ng chän Edit chän Copy. B3 :ChuyÓn ®Õn TM sÏ chøa TM ®îc sao. B4 :Trong b¶ng chän Edit chän môc Paste. Di chuyÓn: B1 :Nh¸y chuét vµo TM cÇn di chuyÓn. B2 :Trong b¶ng chän Edit chän Cut. B3 :ChuyÓn ®Õn TM sÏ chøa TM ®îc di chuyÓn. B4 :Trong b¶ng chän Edit chän môc Paste. C©u 14 HÖ ®iÒu hµnh Windows 8 Đề cương ôn tập thi nghề THCS TTO Năm học 2016-2017 Windows lµ hÖ ®iÒu hµnh cña h·ng phÇn mÒm Microsoft. Phiªn b¶n ®ang ®îc sö dông phæ biÕn hiÖn nay trªn thÕ giíi lµ Windows XP. 1. Mµn h×nh lµm viÖc chÝnh cña Windows: a. Mµn h×nh nÒn: Khi lµm viÖc víi hÖ ®iÒu hµnh Windows, ta cã thÓ h×nh dung mµn h×nh nÒn nh bµn lµm viÖc cña em víi c¸c chång s¸ch vë cã s½n trªn ®ã. b. Mét vµi biÓu tîng trªn chÝnh trªn mµn h×nh nÒn: Nh¸y ®óp biÓu tîng My Computer ®Ó xem th«ng tin cã trªn m¸y tÝnh Recycle Bin lµ thïng r¸c chøa c¸c tÖp vµ th môc bÞ xãa Khi nh¸y ®óp chuét vµo biÓu tîng My Computer, mét “cöa sæ” îc më ra cãd¹ng t¬ng tù h×nh díi ®y: C¸c th môc d÷ liÖu ®îc t¹o s½n trong m¸y tÝnh æ ®Üa cøng C¸c æ ®Üa mÒm, CDROM §Ó xem néi dung mét th môc hay ®Üa cã trong m¸y tÝnh, ta chØ cÇn nh¸y ®óp chuét lªn biÓu tîng t¬ng øng cña ®èi tîng nµy trªn mµn h×nh, Windows sÏ më ra mét cöa sæ kh¸c cho phÐp xem th«ng tin chi tiÕt h¬n. c. C¸c biÓu tîng ch¬ng tr×nh: 9 Đề cương ôn tập thi nghề THCS TTO Năm học 2016-2017 C¸c ch¬ng tr×nh øng dông ®îc cµi ®Æt trªn Windows thêng cã c¸c biÓu tîng riªng. H×nh díi ®y lµ c¸c biÓu tîng cña mét sè ch¬ng tr×nh øng dông: Microsoft Word (phÇn mÒm so¹n th¶o),Paint (phÇn mÒm ®å häa),Solitaire (phÇn mÒm trß ch¬i).Muèn ch¹y ch¬ng tr×nh nµo ta nh¸y ®óp chuét vµo biÓu tîng t¬ng øng cña ch¬ng tr×nh ®ã. 2. Nót start vµ b¶ng chän start: Khi nh¸y nót Start, mét b¶ng chän (îc gäi lµ b¶ng chän Start) xuÊt hiÖn. B¶ng chän nµy chøa mäi lÖnh cÇn thiÕt ®Ó b¾t ®Çu sö dông Windows. Khi trá chuét vµo Programs, em cã thÓ khë ®éng c¸c ch¬ng tr×nh cã trong b¶ng chän ®îc hiÖn ra. Mçi ch¬ng tr×nh cã mét biÓu tîng vµ ®îc hiÖn trong b¶ng chän nµy. Ó ch¹y mét ch¬ng tr×nh cô thÓ em chØ cÇn nh¸y chuét ë biÓu tîng t¬ng øng. 3. Thanh c«ng viÖc: Thanh c«ng viÖc thêng n»m ë ®y mµn h×nh. Khi ch¹y mét ch¬ng tr×nh, biÓu tîng cña nã xuÊt hiÖn trªn thanh c«ng viÖc. Ta cã thÓ chuyÓn ®æi nhanh gi÷a c¸c ch¬ng tr×nh ®ã b»ng c¸ch nh¸y chuét vµo biÓu tîng ch¬ng tr×nh t¬ng øng. 4. Cöa sæ lµm viÖc: Trong Windows, mçi ch¬ng tr×nh ®îc thùc hiÖn trong mét cöa sæ riªng; ngêi sö dông giao tiÕp (ra lÖnh hay nhËn th«ng tin) víi ch¬ng tr×nh th«ng qua cöa sæ ®ã. ChÝnh ®iÒu nµy gîi ý cho tªn gäi cña hÖ ®iÒu hµnh. Windows theo tiÕng Anh cã nghÜa lµ (c¸c) cöa sæ).C¸c cöa sæ trong hÖ ®iÒu hµnh Windows ®Òu cã chung c¸c ®Æc ®iÓm sau ®y: Mçi cöa sæ cã mét tªn ®îc hiÖn thÞ trªn thanh tiªu ®Ò cña nã. 10 Đề cương ôn tập thi nghề THCS TTO Năm học 2016-2017 -Cã thÓ dÞch chuyÓn cöa sæ b»ng c¸ch kÐo th¶ thanh tiªu ®Ò. Nót thu nhá dïng ®Ó thu nhá cöa sæ thµnh biÓu tîng trªn thanh c«ng viÖc. Nót phãng to -Nót ®ãng dïng ®Ó phãng to cöa sæ trªn mµn h×nh nÒn. dïng ®Ó ®ãng cöa sæ vµ kÕt thóc ch¬ng tr×nh hiÖn thêi. Thanh b¶ng chän chøa c¸c nhãm lÖnh cña ch¬ng tr×nh. Thanh c«ng cô chøa biÓu tîng c¸c lÖnh chÝnh cña ch¬ng tr×nh. 11 Đề cương ôn tập thi nghề THCS TTO Năm học 2016-2017 Câu 15. Đăng nhập phiên làm việc và Kết thúc phiên làm việc a. ng nhËp phiªn lµm viÖc -Log On: Chän tªn ®ng nhËp ®ng ký. NhËp mËt khÈu (nÕu cÇn).NhÊn phÝm Enter. Sau khi ®ng nhËp, mµn h×nh nÒn sÏ hiÖn ra. Em cã thÓ thÊy trªn ®ã: c¸c biÓu tîng, nót Start, thanh c«ng viÖc vµ c¸c thµnh phÇn kh¸c. b. KÕt thóc phiªn lµm viÖc Log off: Khi lµm viÖc xong, ta cã thÓ thùc hiÖn c¸c bíc sau ®Ó kÕt thóc phiªn lµm viÖc: Nh¸y chuét t¹i nót Start vµ nh¸y Log off. Cöa sæ tho¸t xuÊt hiÖn. Nh¸y nót Log Off. Câu 16. Ra khái hÖ thèng: Nh¸y nót Start. Chän Turn Off Computer. Chän Turn Off. Câu 17.Khëi ®éng vµ kÕt thóc ch¬ng tr×nh 1. Khëi ®éng ch¬ng tr×nh: C¸ch 1. Dïng nót Start: cã thÓ khëi ®éng bÊt kú mét ch¬ng tr×nh øng dông nµo, th môc Word, Excel, Paint, Solitaire §Çu tiªn nh¸y nót Start All Programs ®Ó xuÊt hiÖn menu däc chÝnh, vµo menu chøa ch¬ng tr×nh cÇn ch¹y, nh¸y vµo môc ch¬ng tr×nh muèn khëi ®éng (c¸c môc kh«ng cã dÊu mòi tªn ë sau lµ c¸c ch¬ng tr×nh cã thÓ ch¹y ®îc).Khi mét ch¬ng tr×nh khëi ®éng th× trªn thanh Taskbar xuÊt hiÖn mét nót míi chøa biÓu tîng vµ tªn ch¬ng tr×nh võa khëi ®éng. C¸ch 2: KÝch ®óp chuét vµo biÖt tîng ch¬ng tr×nh cÇn khëi ®éng trªn mµn h×nh nÒn. 2. Tho¸t khái ch¬ng tr×nh: C¸ch 1: NhÊn tæ hîp phÝm Alt +F4 C¸ch 2: Vµo menu file chän exit 12 Đề cương ôn tập thi nghề THCS TTO C¸ch 3: KÝch chuét vµo biÓu tîng dÊu tay ph¶i mµn h×nh. 13 Năm học 2016-2017 trªn cïng phÝa bªn Đề cương ôn tập thi nghề THCS TTO Së gi¸o dôc-®µo t¹o hµ néi Năm học 2016-2017 K× thi nghÒ phæ th«ng cÊp thcs Ò lý thuyÕt ChÝnh thøc N¨m häc 2009-2010 M«n thi: Tin häc Ngµy thi: 28-01-2010 Thêi gian lµm bµi: 45 phót C©u 1: 4 ®iÓm) KÓ tªn c¸c thiÕt bÞ lu tr÷ d÷ liÖu. C©u 2: 3 ®iÓm) a. PhÇn mÒm m¸y tÝnh lµ g×?b. Ph©n lo¹i phÇn mÒm. C©u 3 (3®iÓm) Nªu c¸ch kÕt thóc phiªn lµm viÖc vµ c¸ch ra khái hÖ thèng trong hÖ ®iÒu hµnh Windows. Tr¶ lêi C©u 1: C¸c thiÕt bÞ lu tr÷ d÷ liÖu lµ: các loại đĩa mềm, đĩa cứng, đĩa CD/DVD, bộ nhớ flash (USB) C©u 2: a, PhÇn mÒm: Ó ph©n biÖt víi phÇn cøng lµ chÝnh m¸y tÝnh cïng tÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ vËt lý kÌm theo, ngêi ta gäi c¸c ch¬ng tr×nh m¸y tÝnh lµ phÇn mÒm m¸y tÝnh hay ng¾n gän lµ phÇn mÒm. b. Ph©n lo¹i phÇn mÒm: Cã thÓ chia phÇn mÒm thµnh 2 lo¹i: phÇn mÒm hÖ thèng vµ phÇn mÒm øng dông *PhÇn mÒm hÖ thèng: PhÇm mÒm hÖ thèng lµ c¸c ch¬ng tr×nh tæ chøc viÖc qu¶n lý, iÒu phèi c¸c bé phËn chøc n¨ng cña m¸y tÝnh sao cho chóng ho¹t ®éng mét c¸ch nhÞp nhµng vµ chÝnh x¸c .PhÇn mÒm hÖ thèng quan träng nhÊt lµ hÖ ®iÒu hµnh, vÝ dô MS-DOS, Windows 98, Windows 2000, Windows XP,UNIX, LINUX, OS/2. PhÇn mÒm øng dông: 14 Đề cương ôn tập thi nghề THCS TTO Năm học 2016-2017 PhÇn mÒm øng dông lµ ch¬ng tr×nh ®p øng nh÷ng yªu cÇu øng dông cô thÓ. VÝ dô, phÇn mÒm so¹n th¶o ®Ó t¹o ra c¸c v¨n b¶n; phÇn mÒm ®å häa ®Ó vÏ h×nh vµ trang trÝ; c¸c phÇn mÒm øng dông trªn Internet cho phÐp trao ®æi th ®iÖn tö, t×m kiÕm th«ng tin, héi tho¹i trùc tuyÕn Câu 3: Cách kết thúc phiên làm việc Khi lµm viÖc xong, ta cã thÓ thùc hiÖn c¸c bíc sau ®Ó kÕt thóc phiªn lµm viÖc: Nh¸y chuét t¹i nót Start vµ nh¸y Log off. Cöa sæ tho¸t xuÊt hiÖn. Nh¸y nót Log Off. Cách ra khỏi hệ thống trong hệ điều hành Windows -Nh¸y nót Start. Chän Turn Off Computer. Chän Turn Off. 15 Đề cương ôn tập thi nghề THCS TTO Năm học 2016-2017 K× thi nghÒ phæ th«ng cÊp thcs Së gi¸o dôc-®µo t¹o hµ néi N¨m häc 2010-2011 Ò lý thuyÕt M«n thi: Tin häc Ngµy thi: 14-01-2011 Thêi gian lµm bµi: 45 phót C©u 1: 3 ®iÓm) H·y nªu chøc n¨ng cña hÖ ®iÒu hµnh Nªu hÖ ®iÒu hµnh mµ em sö dông. C©u 2: 3 ®iÓm) TÖp tin lµ g×?ViÕt ®êng dÉn tíi tÖp baitap.doc C:\Autoexec. bat xahoi Baitap.do c Tunhie n Bgidemo.P as Bto.Pa s Bt3.Pa s C©u 3 (4®iÓm) C¸c thao t¸c víi tÖp vµ th môc? Trả lời Câu 1: Chøc n¨ng cña hÖ ®iÒu hµnh -Điều khiển phần cứng và tổ chức thực hiện các chương trình máy tính -Cung cấp giao diện cho người dùng. Giao diện là mội trường giao tiếp cho phép người sử dụng và máy tính trao đổi thông tin với nhau trong quá trình làm việc. Tổ chức và quản lý thông tin trong máy tính *Hệ điều hành mà em sử dụng là Hệ điều hành Windows XP 16 Đề cương ôn tập thi nghề THCS TTO Năm học 2016-2017 Câu 2: Tệp tin: Là đơn vị cơ bản để lưu trữ thông tin trên thiết bị lưu trữ. Tên tệp tin có 2 phần: phần tên và phần mở rộng được đặt cách nhau bởi dấu chấm. Phần mở rộng (không nhất thiết phải có trong tên tệp) th ường được dùng để nhận biết kiểu của tệp tin (v ăn bản, âm thanh, hình ảnh hay chương trình).ViÕt ®êng dÉn tíi tÖp baitap.doc C:\Tunhien\xahoi\baitap.doc C©u 3 (4®iÓm) C¸c thao t¸c víi tÖp vµ th môc: a) C¸c thao t¸c víi tÖp tin: æi tªn tÖp tin: Nh¸y chuét vµo tªn cña tÖp. Nh¸y chuét vµo tªn mét lÇn n÷a. Gâ tªn míi råi Ên Enter. Chó ý: Kh«ng nªn ®æi phÇn më réng cña tÖp tin. Xãa tÖp tin: Nh¸y chuét vµo tÖp tin cÇn xãa. NhÊn phÝm Delete. Chó ý: Sau khi nhÊn phÝm Delete tÖp tin sÏ ®îc ®a vµo thïng r¸c (Recycle Bin) Sao chÐp tÖp tin vµo TM kh¸c: Chän tÖp tin cÇn sao chÐp. Trong b¶ng chän Edit chän Copy. ChuyÓn ®Õn TM sÏ chøa tÖp ®îc sao. Trong b¶ng chän Edit chän môc Paste. Di chuyÓn tÖp tin sang TM kh¸c. Chän tÖp tin cÇn di chuyÓn. Trong b¶ng chän Edit chän môc Cut. ChuyÓn ®Õn TM sÏ chøa tÖp tin. Trong b¶ng chän Edit chän môc Paste. Xem néi dung tÖp vµ ch¹y ch¬ng tr×nh: Ó xem néi dung cña c¸c tÖp v¨ b¶n, å häa em cÇn nh¸y ®óp chuét vµo tªn hay biÓu tîng cña tÖp tin. Ch¬ng tr×nh thÝch hîp sÏ ®îc khëi ®éng vµ më tÖp tin ®ã trong mét cöa sæ riªng. NÕu tÖp tin lµ mét ch¬ng tr×nh, khi nh¸y ®óp chuét vµo tªn hay biÓu tîng cña tÖp tin, ch¬ng tr×nh sÏ ®îc khëi ®éng. b. C¸c thao t¸c víi Th môc. Xem th«ng tin vÒ TM. Ó xem néi dung TM ta nh¸y chuét ë biÓu tîng hoÆc tªn cña TM ë ng¨n bªn tr¸I hoÆc nh¸y ®óp chuét t¹i biÓu tîng hoÆc tªn cña TM ë ng¨n bªn ph¶I cöa sæ ®Ó xem néi dung TM. T¹o TM míi. B1: Më cöa sæ sÏ chøa TM ®ã. 17 Đề cương ôn tập thi nghề THCS TTO Năm học 2016-2017 B2: Nh¸y nót ph¶I chuét t¹i vïng trèng trong cöa sæ TM ,a con trá chuét xuèng môc New trong b¶ng chän t¾t ®Ó më b¶ng chän con. a con trá chuét tíi môc Folder råi nh¸y chuét. B3: Trªn mµn h×nh sÏ xuÊt hiÖn biÓu tîng TM míi víi tªn t¹m thêi lµ New Folder, em gâ tªn TM råi Ên Enter. Xãa TM. B1: Nh¸y chuét ®Ó chän TM cÇn xãa. B2: NhÊn phÝm Delete. Chó ý: Sau khi nhÊn phÝm Delete TM sÏ ®îc ®a vµo thïng r¸c (Recycle Bin) æi tªn. B1: Nh¸y chuét vµo tªn TM cÇn ®æi tªn. B2: Nh¸y chuét vµo tªn TM mét lÇn n÷a. B3: Gâ tªn míi råi Ên Enter hoÆc nh¸y chuét t¹i mét vÞ trÝ kh¸c. Sao chÐp :B1 :Nh¸y chuét vµo TM cÇn sao chÐp. B2 :Trong b¶ng chän Edit chän Copy. B3 :ChuyÓn ®Õn TM sÏ chøa TM ®îc sao. B4 :Trong b¶ng chän Edit chän môc Paste. Di chuyÓn: B1 :Nh¸y chuét vµo TM cÇn di chuyÓn. B2 :Trong b¶ng chän Edit chän Cut. B3 :ChuyÓn ®Õn TM sÏ chøa TM ®îc di chuyÓn. B4 :Trong b¶ng chän Edit chän môc Paste. 18 Đề cương ôn tập thi nghề THCS TTO Së gi¸o dôc-®µo t¹o hµ néi Ò lý thuyÕt ChÝnh thøc Năm học 2016-2017 K× thi nghÒ phæ th«ng cÊp thcs N¨m häc 2011-2012 M«n thi: Tin häc Ngµy thi: 06-01-2012 Thêi gian lµm bµi: 45 phót C©u 1: 4 ®iÓm) a. Thông tin là gì? Vẽ mô hình quá trình xử lý thông tin. b. Nêu cách biểu diễn thông tin trong máy tính. C©u 2: 3 ®iÓm) a. PhÇn mÒm m¸y tÝnh lµ g×?b. Em hãy cho biết phần mềm máy tính có thể chia làm mấy loại chính và mỗi loại cho 2 ví dụ. C©u 3 (3®iÓm) Nªu c¸ch ®ng nhËp vµ kÕt thóc phiªn lµm viÖc trong hÖ ®iÒu hµnh Windows. Trả lời: Câu 1: a. Thông tin là tất cả những gì đem lại sự hiểu biết về thế giới xung quanh (sự vật, sự kiện.và về chính con người. Th«ng tin vµo Xö lÝ Th«ng tin ra M« h×nh qu¸ tr×nh xö lÝ th«ng tin b. Cách biểu diễn thông tin trong máy tính -Để máy tính có thể xử lí, thông tin cần được biểu diễn dưới dạng dãy bít (hay còn gọi là dãy nhị phân) gồm 2 kí hiệu 0 và1. C©u 2: a, PhÇn mÒm: Ó ph©n biÖt víi phÇn cøng lµ chÝnh m¸y tÝnh cïng tÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ vËt lý kÌm theo, ngêi ta gäi c¸c ch¬ng tr×nh m¸y tÝnh lµ phÇn mÒm m¸y tÝnh hay ng¾n gän lµ phÇn mÒm. b. PhÇn mÒm Cã thÓ chia phÇn mÒm thµnh 2 lo¹i: phÇn mÒm hÖ thèng vµ phÇn mÒm øng dông *PhÇn mÒm hÖ thèng: Windows XP, LINUX, PhÇn mÒm øng dông: Phần mềm vẽ: Paint, phần mềm soạn thảo: Word 19 Đề cương ôn tập thi nghề THCS TTO Năm học 2016-2017 Câu 3: ng nhËp phiªn lµm viÖc -Log On: Chän tªn ®ng nhËp ®ng ký. NhËp mËt khÈu (nÕu cÇn).NhÊn phÝm Enter. Sau khi ®ng nhËp, mµn h×nh nÒn sÏ hiÖn ra. Em cã thÓ thÊy trªn ®ã: c¸c biÓu tîng, nót Start, thanh c«ng viÖc vµ c¸c thµnh phÇn kh¸c. KÕt thóc phiªn lµm viÖc Log off: Khi lµm viÖc xong, ta cã thÓ thùc hiÖn c¸c bíc sau ®Ó kÕt thóc phiªn lµm viÖc: Nh¸y chuét t¹i nót Start vµ nh¸y Log off. Cöa sæ tho¸t xuÊt hiÖn. Nh¸y nót Log Off. 20 Đề cương ôn tập thi nghề THCS TTO Së gi¸o dôc-®µo t¹o hµ néi Ò lý thuyÕt ChÝnh thøc Năm học 2016-2017 K× thi nghÒ phæ th«ng cÊp thcs N¨m häc 2012-2013 M«n thi: Tin häc Ngµy thi: 22-01-2013 Thêi gian lµm bµi: 45 phót C©u 1: 4 ®iÓm) a) CÊu tróc chung cña m¸y tÝnh gåm nh÷ng bé phËn nµo? b) Nêu chức năng bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài của máy tính? c) Hãy kể tên 02 thiết bị nhập dữ liệu, 02 thiết bị xuất dữ liệu của máy tính mà em biết. C©u 2: 3 ®iÓm) a. HÖ ®iÒu hµnh lµ PhÇn mÒm hay phÇn cøng? b. HÖ ®iÒu hµnh cã nh÷ng nhiÖm vô g× èi víi m¸y tÝnh. C©u 3 (3®iÓm) Nªu c¸c thao t¸c chÝnh víi tÖp vµ th môc trong hÖ ®iÒu hµnh Windows *Trả lời: Câu 1: a) CÊu tróc chung cña m¸y tÝnh bao gåm: Bé xö lý trung t©m; bé nhí; c¸c thiÕt bÞ vµo vµ thiÕt bÞ ra. b) Chức năng bộ nhớ trong: Dùng để lưu chương trình và dữ liệu trong quá trình máy tính làm việc. Chức năng bộ nhớ ngoài: Dùng để lưu trữ lâu dài chương trình và dữ liệu. c) 2 thiết bị nhập dữ liệu gồm có: bàn phím, chuột 2 thiết bị xuất dữ liệu gồm có: màn hình, máy in Câu 2: a) Hệ điều hành là phần mềm b) Hệ điều hành có những nhiệm vụ sau: Điều khiển phần cứng và tổ chức thực hiện các chương trình máy tính -Cung cấp giao diện cho người dùng. Giao diện là mội trường giao tiếp cho phép người sử dụng và máy tính trao đổi thông tin với nhau trong quá trình làm việc. Tổ chức và quản lý thông tin trong máy tính Câu 3: C¸c thao t¸c víi tÖp vµ th môc: a) C¸c thao t¸c víi tÖp tin: æi tªn tÖp tin: Nh¸y chuét vµo tªn cña tÖp. Nh¸y chuét vµo tªn mét lÇn n÷a. Gâ tªn míi råi Ên Enter. Chó ý: Kh«ng nªn ®æi phÇn më réng cña tÖp tin. Xãa tÖp tin: 21 Đề cương ôn tập thi nghề THCS TTO Năm học 2016-2017 +Nh¸y chuét vµo tÖp tin cÇn xãa. NhÊn phÝm Delete. Chó ý: Sau khi nhÊn phÝm Delete tÖp tin sÏ ®îc ®a vµo thïng r¸c (Recycle Bin) Sao chÐp tÖp tin vµo TM kh¸c: Chän tÖp tin cÇn sao chÐp. Trong b¶ng chän Edit chän Copy. ChuyÓn ®Õn TM sÏ chøa tÖp ®îc sao. Trong b¶ng chän Edit chän môc Paste. Di chuyÓn tÖp tin sang TM kh¸c. Chän tÖp tin cÇn di chuyÓn. Trong b¶ng chän Edit chän môc Cut. ChuyÓn ®Õn TM sÏ chøa tÖp tin. Trong b¶ng chän Edit chän môc Paste. Xem néi dung tÖp vµ ch¹y ch¬ng tr×nh: Ó xem néi dung cña c¸c tÖp v¨ b¶n, å häa em cÇn nh¸y ®óp chuét vµo tªn hay biÓu tîng cña tÖp tin. Ch¬ng tr×nh thÝch hîp sÏ ®îc khëi ®éng vµ më tÖp tin ®ã trong mét cöa sæ riªng. NÕu tÖp tin lµ mét ch¬ng tr×nh, khi nh¸y ®óp chuét vµo tªn hay biÓu tîng cña tÖp tin, ch¬ng tr×nh sÏ ®îc khëi ®éng. b. C¸c thao t¸c víi Th môc. Xem th«ng tin vÒ TM. Ó xem néi dung TM ta nh¸y chuét ë biÓu tîng hoÆc tªn cña TM ë ng¨n bªn tr¸I hoÆc nh¸y ®óp chuét t¹i biÓu tîng hoÆc tªn cña TM ë ng¨n bªn ph¶I cöa sæ ®Ó xem néi dung TM. T¹o TM míi. B1: Më cöa sæ sÏ chøa TM ®ã. B2: Nh¸y nót ph¶I chuét t¹i vïng trèng trong cöa sæ TM ,a con trá chuét xuèng môc New trong b¶ng chän t¾t ®Ó më b¶ng chän con. a con trá chuét tíi môc Folder råi nh¸y chuét. B3: Trªn mµn h×nh sÏ xuÊt hiÖn biÓu tîng TM míi víi tªn t¹m thêi lµ New Folder, em gâ tªn TM råi Ên Enter. Xãa TM. B1: Nh¸y chuét ®Ó chän TM cÇn xãa. B2: NhÊn phÝm Delete. Chó ý: Sau khi nhÊn phÝm Delete TM sÏ ®îc ®a vµo thïng r¸c (Recycle Bin) æi tªn. B1: Nh¸y chuét vµo tªn TM cÇn ®æi tªn. B2: Nh¸y chuét vµo tªn TM mét lÇn n÷a. B3: Gâ tªn míi råi Ên Enter hoÆc nh¸y chuét t¹i mét vÞ trÝ kh¸c. Sao chÐp :B1 :Nh¸y chuét vµo TM cÇn sao chÐp. 22 Đề cương ôn tập thi nghề THCS TTO Năm học 2016-2017 B2 :Trong b¶ng chän Edit chän Copy. B3 :ChuyÓn ®Õn TM sÏ chøa TM ®îc sao. B4 :Trong b¶ng chän Edit chän môc Paste. Di chuyÓn: B1 :Nh¸y chuét vµo TM cÇn di chuyÓn. B2 :Trong b¶ng chän Edit chän Cut. B3 :ChuyÓn ®Õn TM sÏ chøa TM ®îc di chuyÓn. B4 :Trong b¶ng chän Edit chän môc Paste. 23 Đề cương ôn tập thi nghề THCS TTO Së gi¸o dôc-®µo t¹o hµ néi Ò lý thuyÕt Năm học 2016-2017 K× thi nghÒ phæ th«ng cÊp thcs N¨m häc 2013-2014 M«n thi: Tin häc Ngµy thi: 10-01-2014 Thêi gian lµm bµi: 45 phót C©u 1: 4 ®iÓm) a. Th«ng tin lµ g×?Em h·y kÓ tªn ba d¹ng th«ng tin chÝnh trong tin häc. b. Nªu c¸c vÝ dô vÒ ba d¹ng th«ng tin trªn C©u 2: 3 ®iÓm) a) PhÇn mÒm m¸y tÝnh lµ g×?b)KÓ tªn hai phÇn mÒm m¸y tÝnh mµ em biÕt. C¸c phÇn mÒm ®ã dïng ®Ó lµm g×?C©u 3: 3 ®iÓm) Cho s¬ å d¹ng c©y c¸c tÖp vµ th môc nh h×nh sau (tªn c¸c th môc ®îc ®ãng trong khung) C:\Häc tËp a) Em h·y viÕt ®êng dÉn tõ ®Üa C ®Õn tÖp Baimau.doc môc b) Th môc mÑ cña th môc NUOCNGOAI lµ th V¨n häc nµo? ViÖt Nam Baimau.doc Níc ngoµi Trả lời: Câu 1: a. Thông tin là tất cả những gì đem lại sự hiểu biết về thế giới xung quanh (sự vật, sự kiện.và về chính con người. Ba dạng thông tin chính trong tin học là: Dạng âm thanh, dạng hình ảnh, dạng văn bản b. Ví dụ về ba dạng thông tin -Dạng âm thanh: Tiếng trống trường, tiếng đàn, tiếng chim hót 24 Đề cương ôn tập thi nghề THCS TTO Năm học 2016-2017 -Dạng hình ảnh: Ảnh Bác Hồ, bức tranh vẽ minh họa trong sách, báo, ảnh chân dung người thân Dạng văn bản: Các ký tự và số được ghi trong sách báo, tạp chí C©u 2: a, PhÇn mÒm: Ó ph©n biÖt víi phÇn cøng lµ chÝnh m¸y tÝnh cïng tÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ vËt lý kÌm theo, ngêi ta gäi c¸c ch¬ng tr×nh m¸y tÝnh lµ phÇn mÒm m¸y tÝnh hay ng¾n gän lµ phÇn mÒm. b. Hai phÇn mÒm đó là :phÇn mÒm hÖ thèng vµ phÇn mÒm øng dông. PhÇn mÒm hÖ thèng: Là chương trình tổ chức việc quản lí, điều phối các bộ phận chức năng của máy tính sao cho chúng hoạt động một cách nhịp nhàng và chính xác.Ví dụ như Windows XP, LINUX, PhÇn mÒm øng dông: Là chương trình đáp ứng những yêu cầu cụ thể Ví dụ: Phần mềm vẽ: Paint, phần mềm soạn thảo: Word C©u 3: a) C:\HOCTAP\VANHOC\VIETNAM\Baimau.doc B) Thư mục mẹ của thư mục NUOCNGOAI là thư mục VANHOC 25 Đề cương ôn tập thi nghề THCS TTO Së gi¸o dôc-®µo t¹o hµ néi Ò lý thuyÕt Năm học 2016-2017 K× thi nghÒ phæ th«ng cÊp thcs N¨m häc 2014-2015 M«n thi: Tin häc Ngµy thi: 29-01-2015 Thêi gian lµm bµi: 45 phót C©u 1: 4 ®iÓm) a. VÏ s¬ å cÊu tróc tæng qu¸t cña m¸y tÝnh. b. KÓ tªn c¸c thiÕt bÞ vµo, c¸c thiÕt bÞ ra cña m¸y tÝnh mµ em biÕt C©u 2: 3 ®iÓm) a) Em h·y cho biÕt quy t¾c ®Æt tªn tÖp tin trong hÖ ®iÒu hµnh Windows b)C¸c tÖp tin nµo sau ®y kh«ng hîp lÖ: baitap*.pas gptb2.pas ng20/11.doc uscln.pas ngoisao<3.doc C©u 3: 3 ®iÓm) Cho s¬ å d¹ng c©y c¸c tÖp vµ th môc nh h×nh sau (tªn c¸c th môc ®îc ®ãng trong khung) C:\WORD Bang_1.doc Dinhdang_1.d oc BANG_1.DO C a) Nªu c¸c bíc ®Ó sao chÐp tÖp tin Dinhdang_1.doc vµo th mùc WORD b) NÕu thùc hiÖn sao chÐp tÖp tin BANG_1.DOC vµo th môc WORD th× hÖ ®iÒu hµnh sÏ ®a ra th«ng b¸o g×?Trả lời Câu 1) 26 Đề cương ôn tập thi nghề THCS TTO a) Bé nhí ngoµi Năm học 2016-2017 Bé xö lý trung t©m Bé ®iều khiÓn ThiÕt bÞ vµo Bé sè häc logic Bé nhí trong ThiÕt bÞ ra S¬ å cÊu tróc m¸y tÝnh b) Kể tên các thiết bị vào, các thiết bị ra của máy tính *Thiết bị vào (thiết bị nhập dữ liệu) gồm có: bàn phím, chuột, máy quét Thiết bị ra (thiết bị xuất dữ liệu) gồm có: màn hình, máy in, loa và tai nghe Câu 2: a)Quy tắc đặt tên tệp -Tên tệp tin có 2 phần: phần tên và phần mở rộng được đặt cách nhau bởi dấu chấm. Phần mở rộng (không nhất thiết phải có trong tên tệp) th ường được dùng để nhận biết kiểu của tệp tin (v ăn bản, âm thanh, hình ảnh hay chương trình).Tên tệp không được chứa các kí tự sau:\Tên tệp có thể là chữ hoa hay chữ thường -Các tệp tin trong cùng một thư mục mẹ không được đặt trùng tên nhau. Không nên đổi hoặc xóa phần mở rộng của tệp tin. b) C¸c tÖp tin sau ®y kh«ng hîp lÖ: baitap*.pas ng20/11.doc ngoisao<3.doc Câu 3 a) Cách sao chép tệp tin vào thư mục -Chọn tệp tin Dinhdang_1.doc -Ctrl+ C -Di chuyển đến thư mục WORD -Ctrl+V 27 Đề cương ôn tập thi nghề THCS TTO Năm học 2016-2017 b) NÕu thùc hiÖn sao chÐp tÖp tin BANG_1.DOC vµo th môc WORD th× hÖ ®iÒu hµnh sÏ ®a ra th«ng b¸o tệp tin BANG_1.DOC trong th môc WORD đã tồn tại. Bạn có muốn ghi đè lên tệp tin đã tồn tại đó không? Trả lời Yes là có, No là không. 28
Dokumen baru
Aktifitas terbaru
Penulis
123dok avatar

Berpartisipasi : 2017-04-22

Dokumen yang terkait

de cuong on thi nghe 2015 2016

Gratis

Feedback