Teks penuh

(1)

Các hệ thống thông tin vệ

tinh

(2)
(3)
(4)

Dịch vụ điện thoại vệ tinh

I. T ng Quan.

- Đi n tho i v tinhệ ạ ệ là m t lo i đi n tho i di đ ng k t n i ộ ạ ệ ạ ộ ế ố

đ n các v tinh trên qu đ o thay vì các tr m m t đ t. ế ệ ỹ ạ ạ ặ ấ

- Tùy thu c vào c u trúc c a h th ng, khu v c ph sóng có ệ ố

(5)
(6)

Dịch vụ điện thoại vệ tinh

Nguyên lý ho t đ ng c b n ạ ộ ơ ả : Đi n tho i v tinh g i tín ạ ệ

hi u lên v tinh, các v tinh g n nh t nh n, g i tín hi u và ệ ệ ệ ầ ấ ậ ử ệ

(7)

Dịch vụ điện thoại vệ tinh

M ng đi n tho i v tinh ạ ệ

- M ng dùng v tinh qu đ o th p (LEO) : Cách trái đ t ạ ệ ỹ ạ ấ ấ

kho ng 160-2000km, quay v i t c đ nhanh h n trái đ t.ả ớ ố ộ ơ ấ - M ng dùng v tinh đ a tĩnh (GEO) : T c đ quay b ng t c

đ quay c a trái đ t, kho ng cách đ n trái đ t kho ng 36000 ộ ủ ấ ả ế ấ ả

(8)
(9)
(10)

Dịch vụ điện thoại vệ tinh

Các d ch v thông d ng.

Truy n tho i

G i tin nh n

Truy n d li u

ữ ệ

(11)

Dịch vụ điện thoại vệ tinh

Truy n tho i ( Voice ).

-

Truy n tho i là d ch v n n t ng c a truy n thông

ụ ề ả

v tinh di đ ng.

-

S d ng h u ích khi ngoài vùng ph sóng c a di

ử ụ

đ ng thông th

ườ

ng.

(12)

Dịch vụ điện thoại vệ tinh

G i tin nh n ( Message ).

-

Đi n tho i v tinh h tr d ch v tin nh n toàn c u

ạ ệ

ỗ ợ ị

gi ng nh các d ch v tin nh n thông th

ư

ườ

ng.

-

Đ nh d ng thông đi p v i n i dung có th thay đ i

ớ ộ

đ dài linh ho t d a trên các lo i thi t b nh n tin

ạ ự

ế ị

(13)
(14)

Dịch vụ điện thoại vệ tinh

Theo dõi v trí ( Tracking ) :

- Đi n tho i v tinh qu ng bá v trí c a chúng khi chúng đang ệ ạ ệ ả ị ủ

b t.ậ

- H th ng v tinh có kh năng theo dõi v trí m t đi n tho i ệ ố ệ ả ị ộ ệ ạ

di đ ng b ng cách s d ng ộ ằ ử ụ hi u ng Dopplerệ ứ tính toán t ừ

(15)

Dịch vụ điện thoại vệ tinh

(16)

Một số nhà cung cấp dịch vụ

ACeS : hoạt động từ năm 2000, là hệ thống đầu

tiên phủ sóng lên vùng Đông Nam Á

Sử dụng vệ tinh địa tĩnh GARUDA-1 với 2 ăng-ten

(17)

Một số nhà cung cấp dịch vụ

Có tính năng thoại ở chế độ GSM

hoặc vệ tinh

Có tính năng gửi nhận dữ liệu ở tốc

độ 230 kbps

Dịch vụ tracking sử dụng công nghệ

(18)

Một số nhà cung cấp dịch vụ

Inmarsat : có 11 vệ tinh địa tĩnh vào năm 2009

Hệ thống Inmarsat sử dụng công nghệ chuyển

mạch kênh và chuyển mạch gói.

Công nghệ chuyển mạch kênh cung cấp tính năng

(19)
(20)

Dịch vụ điện thoại vệ tinh

ng d ng :

Thăm dò d u khí,

tài nguyên thiên nhiên

Liên l c hàng h i

(21)

I. Tổng quan

Quân s

(22)
(23)
(24)

Tổng quan

• Iridium System được phát triển bởi Bertiger ,

(25)
(26)
(27)
(28)

Satellite Constellation

Gồm 66 vệ tinh LEO, bay quanh 6 quỹ đạo,

bay ở độ cao khoảng 780 km, vận tốc

khoảng hơn 16.000 MPH, 100 minutes/vòng

(29)

Satellite Constellation

hoạt động ở dải Ka-Band (26.5-40 GHz)

Hệ thống các vệ tinh hỗ trợ định tuyến

(30)

Satellite Constellation

(31)

Ground Infrastructure

Satellite Network Operating Center

(SNOC)

Gateway

Ground Stations

TTAC Stations

(32)
(33)
(34)

Ground Infrastructure -

Gateway

Thành phần thực hiện chức năng

chuyển tiếp dữ liệu giữa các vệ tinh

và mạng chuyển mạch điện thoại

(35)

Subscriber Product

Tương tự như các thiết bị di động thông thường

(36)
(37)

Subscriber Product

(38)

Services

Voice (Phone)

Messaging/Paging (Pager)

Data (Data modems)

(39)
(40)

Services - Voice

thông di động là FDMA/TDMA.

Sử dụng GSM protocol và

(41)

Service - Paging

Band với dịch vụ truyền thoại.

(42)

Services – Fax, Data

Data Modem

(43)
(44)

Iridium Extreme.

Operating range: -10°C to 55°C

Màn hình hiển thị 200 kí tự.

Danh bạ lưu 100 số.

Các dịch vụ hỗ trợ: CALL, SMS,

GPS, SOS …

Tốc độ với dữ liệu nén khoảng

(45)
(46)
(47)

So sánh dịch vụ Iridium và

Chất lượng cuộc gọi. Good Good

(48)

So sánh dịch vụ Iridium và

Globalstar.

(49)

So sánh dịch vụ Iridium và

Globalstar.

(50)

So sánh dịch vụ Iridium và

Globalstar.

(51)

So sánh dịch vụ Iridium và

Globalstar.

(52)

So sánh dịch vụ Iridium và

Globalstar.

(53)

So sánh với dịch vụ của

Globalstar

Kết luận:

Chất lượng dịch vụ của Mạng Iridium

kém hơn so với Globalstar.

Giá thành thiết bị của Iridium đắt

hơn khá nhiều so với Globalstar.

Mạng Iridium cung cấp nhiều dịch vụ

hơn hẳn Globalstar và chất lượng

thiết bị cũng tốt hơn.

(54)

Kết luận

(55)

Tài liệu tham khảo

Overview of IRIDIUM Satellite

Network – Kris Maine, Carrie Devieux,

Pete Swan

Implementation Manual for Iridium

Satellite Communications Service

Satellite Telephone Quality of Service

Comparison: Iridium vs. Globalstar

www.iridium.com

(56)

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :
Lainnya : BTL

Pindai kode QR dengan aplikasi 1PDF
untuk diunduh sekarang

Instal aplikasi 1PDF di