MK Mo ta cong viec giam doc kinh doanh

Download (0)

Full text

(1)
(2)

10.Kiểm soát và thực hiện các phương án giải Khách hàng, chính sách khách hàng .v.v…

(3)

Trách nhi m:

1. Chịu trách nhiệm trước Công ty về hiệu quả hoạt động kinh doanh (chỉ tiêu doanh thu, công nợ khách hàng, trị giá hàng tồn kho) dựa trên chỉ tiêu kinh doanh đã đăng kỦ . Việc hoàn thành chỉ tiêu là cơ sở để đánh giá bình xét khen thưởng.

2. Tiếp thị và thu thập thông tin đối với sản phẩm mới để có đề xuất cải tiến mẫu mã mới trước khi sản xuất.

3. Đáp ứng và thỏa mãn các nhu cầu c a khách hàng, là cầu nối giữa khách hàng và Công ty, do đó có trách nhiệm giải thích rõ các quy định, chính sách kinh doanh, các kiến nghị, khiếu nại c a khách hàng .

Quyền h n:

- Về giám sát CBNV:

Chức danh CBNV thuộc quyền Số lượng nhân sự

tương ứng Mức độ giám sát

Trưởng nhom 2 Đánh giá kết quả công việc ở lĩnh vực

đã phân công cho các Trưởng nhom Cửa hàng trưởng - Cán bộ Kinh doanh (Chỉ liệt

kê những người phải báo cáo trực tiếp cho GĐ KD, không liệt kê những người báo cáo gián tiếp qua Trưởng nhom)

10 Phân công, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá kết quả công việc thực hiện.

CBNV khác (nêu chức danh c thể) Không

- Về quản lỦ tài chính

Lĩnh vực Giá trị tối đa Mức độ quyền h n

Công nợ khách hàng 80 % trị gía Đơn hàng. Duyệt cho mượn nợ.

Công nợ cửa hàng. 0,5 tỷ. Chịu trách nhiệm về công nợ

(nếu thất thoát)

Công nợ các Công ty bạn 05 tỷ. Chịu trách nhiệm về công nợ

(nếu thất thoát)

- Các quyền h n khác:

1. Chỉ định nhân viên kinh doanh trực tiếp làm việc với khách hàng và chuyển Namecard c a Giám đốc KD cho khách trong trường hợp GD KD đang tiếp khách hàng đột xuất khác quan trọng hơn.

- Ngưng giao dịch và chỉ định nhân viên kinh doanh giao dịch trong những lần kế tiếp khi đánh giá khách hàng không có triển vọng (nhưng phảigửi mail đề xuất trước cho CQ TGĐ).

- Vắng mặt các cuộc họp nội bộ để trực tiếp làm việc với khách hàng.(nhưng phải thông báo cho người ch tọa biết trước khi buổi họp bắt đầu).

- Uỷ quyền cho cán bộ thay thế trực tiếp giao dịch với khách hàng theo qui địnhnêu trên khi GĐ KD vắng mặt ở Công ty.

2. Thực hiện các uỷ quyền c a PTGĐ cho Giám đốc kinh doanh theo thông báo uỷ quyền trong lĩnh vực SXKD c a Tổng giám đốc,

3. Yêu cầu các Đơn vị Công ty cung cấp các thông tin, số liệu, mẫu mã …. ph c v cho việc chào hàng cho Khách hàng & nhu cầu kinh doanh c a Đơn vị.

4. Trực tiếp tuyển d ng NVKD thực hiện nhiệm v –Quyền đình chỉ công việc & áp d ng hình thức kỷluật đối

với cá nhân vi phạm quy định, nội quy kỷ luật & đề đạt mức xử lỦ cao nhất lên cấp trên.

5. y quyền cho cấp dưới thực hiện một số công việc c a Giám đốc KD (không thuộc công việc đã được Phó Tổng giám đốc y quyền cho Giám đốc KD).

(4)

- Tiêu chuẩn của người đ m nhận công vi c: + Trình độ văn hóa: Đại học

+ Trình độ chuyên môn: Cử nhân QTKD. + Trình độ ngoại ngữ: Anh văn bằng C.

+ Kiến thức: Công nghệ SX, mặt hàng, Luật Thương mại, Luật kinh doanh, Tập quán tiêu dùng, ...

- Kỹ năng thể chất và kỹ năng làm vi c:

(lãnh đạo, tổ chức, quản lý, giám sát, kiểm tra, hướng dẫn, hoạch định, phán đoán, tham mưu ….) + Đàm phán, giao dịch kinh doanh

+ Thuyết trình + Tổ chức hội nghị + Hướng dẫn nhân viên

+ Lập kế hoạch, xây dựng phương án kinh doanh. + Kiểm tra, đánh giá kết quả công việc.

+ Làm việc được dưới áp lực cao.

+ Nhanh nhạy, quyết đoán trong thực hiện nhiệm v kinh doanh.

- Yêu cầu kinh nghi m(lĩnh vực, thời gian tối thiểu) 5 năm làm công tác quản lỦ trong ngành.

6. Các kỹ năng đặc bi t: Thuyết ph c đối tác

- Điều ki n làm vi c: Tính chất: Lưu động Mức độ: Thường xuyên

Figure

Updating...

References