MK NV thiet ke

Download (0)

Full text

(1)

PHIẾU MÔ T CÔNG VI C

nước. Tim kiem thong tin tren mang intenet -> xem xet

(2)

- Các quyền hạn khác

Tiêu chuẩn công việc:

- Trình độ văn hóa Đại học

- Trình độ chuyên môn: Chuyên ngành. - Ki n thức chuyên môn: Am hiểu Thi t K

- Kỹ năng:( lãnh đạo, tổ chức, quản lý, giám sát, kiểm tra, hướng dẫn, hoạch định, phán đoán, tham mưu ….)

Yêu cầu kinh nghiệm ( lĩnh vực, thời gian tối thiểu ) Ít nhất 2 năm làm việc ở vị trí thi t k SP. Các kỹ năng đặc biệt:

Figure

Updating...

References

Related subjects :