MK Mo ta cong viec nhan vien tong hop

Download (0)

Teks penuh

(1)

I-

B NG MÔ T CÔNG VI C

II-

THÔNG TIN CHUNG

1. Tên chức danh : Nhân viên tổng hợp 2. Mã chức danh : BD1/07

3. Đơn vị công tác : Phong Kinh Doanh 4. Cấp trên trực tiếp : Gíam đốc KD 5. Địa chỉ nơi làm việc : TP.HCM

III-

QUYỀN H N

- Đề nghị các đơn vị cung cấp số liệu để cập nhật, thống kê, tổng hợp các số liệu về đơn hàng, giá bán, doanh thu…

- Nhắc các đơn vị triển khai các chỉ đạo của trưởng đơn vị & của công ty.

- Đề xuất xử lý theo qui định các trường hợp vi phạm, không chấp hành chỉ thị cấp trên.

III. NHI M V :

1- Nhi m v hƠng ngày:

- Cập nhật đơn hàng, giá bán, thời hạn báo cáo…

- Thực hiện các báo cáo theo chỉ đạo của Trưởng đơn vị.

2- Nhi m v hƠng tu n:

- Báo cáo tình hình thực hiện doanh thu của các nhân viên kinh doanh theo định kỳ.

3- Nhi m v hƠng tháng:

+ Tổng hợp kế hoạch hành động để thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị. + Tổng hợp tình hình thực hiện doanh số của các đơn vị để tính lương. + Lập bảng chấm công hàng tháng.

+ Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí hàng tháng.

4- Nhi m v hƠng quý:

- Tổng hợp số liệu đơn hàng – khách hàng –doanh số để xây dựng chương trình công tác Quí. - Lập báo cáo quyết toán tình hình sử dụng kinh phí khoán.

- Lập báo cáo thưởng báo cáo đơn hàng theo qui định. 5- Nhi m v hƠng 6 tháng:

- Tổng hợp số liệu đơn hàng – khách hàng – doanh số để xây dựng chương trình công tác 6 tháng.

6- Nhi m v hƠng năm:

- Xây dựng kế hoạch kinh phí khoán.

- Tổng hợp số liệu đơn hàng – khách hàng –doanh số để xây dựng kế hoạch kinh doanh năm. - Xây dựng mục tiêu chất lượng của Ban.

7- Các nhi m v không có tính định kỳ:

Báo cáo theo yêu cầu của Trưởng đơn vị. Soát xét tài liệu qui định của Phong khi lỗi thời.

IV-

QU TH I GIAN LẨM VI C

1. LƠm vi c t i văn phòng: 95%

2. LƠm vi c t i hi n tr ng: 5% - hổ trợ đồng nghiệp trong việc theo dõi đơn hàng.

V-

CÁC MỐI QUAN H CÔNG TÁC

(2)

Figur

Memperbarui...

Referensi