MK Mo ta cong viec PGD kinh doanh

Download (0)

Full text

(1)
(2)

- Báo cáo tình hình hoạt đ ng đơn vị, nêu các đề xu t tham m u để c i tiến hoạt đ ng của đơn vị .

2- Nhi m v hƠng tu n:

- Triển khai các ch ơng trình tiếp thị, tìm kiếm mẫu mư m i đ a vào s n xu t, phát triển đơn hàng.

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đ c, h ng dẫn CBNV qu n lý công nợ khách hàng để gi m thiểu d nợ quá hạn.

- Kiểm soát và thực hi n các ph ơng án gi i quyết hàng t n để gi m thiểu l ợng hàng t n kho.

3- Nhi m v hƠng tháng:

- Thực hi n các hoạt đ ng nghiên cứu khách hàng các điạ ph ơng, vùng, lưnh thổ để phát triển thị trường mới(điều ki n về doanh s bình quân t i thiểu/ tháng/ khách hàng).

- Nghiên cứu xây dựng các ph ơng án kinh doanh nhằm đẩy mạnh hoạt đ ng kinh doanh, mở r ng thị tr ờng, h th ng kênh phân ph i, phát triển Khách hàng m i.

- Kiểm tra CBNV thu c quyền liên quan đến vi c thực hi n các quy định tho mưn khách hàng để gi m thiểu các vụ khiếu ki n của khách hàng do lỗi của đơn vị kinh doanh.

- Thực hi n báo cáo định kỳ cho Công ty tình hình thực hi n doanh s tháng của đơn vị.

4- Nhi m v hƠng quý:

- H ng dẫn và kiểm tra CBNV thu c quyền thực hi n đúng các quy định, thủ tục ISO 9001, SA8000 để gi m thiểu lỗi vi phạm bị phát hi n qua các kỳ đánh giá.

- Thực hi n báo cáo định kỳ cho Phong ty kết qu thực hi n của đơn vị trong quý, có nhận xét -đánh giá-đề xu t & đề ra kế hoạch hoạt đ ng trong quý tiếp theo

5- Nhi m v hƠng 6 tháng:

- Thực hi n báo cáo 6 tháng Phong kết qu thực hi n và đăng ký kế hoạch cho 6 tháng cu i năm.

6- Nhi m v hƠng năm:

Thực hi n báo cáo tổng kết cho Phong kết qu thực hi n của đơn vị trong năm vừa qua, có nhận xét -đánh giá-đề xu t về những vi c đư làm đ ợc, những vi c ch a làm đ ợc, những bài học cần rút kinh nghi m & đề ra ch ơngtrình, ph ơng h ng, kế hoạch hoạt đ ng, kinh doanh cho năm m i.

7- Các nhi m v không có tính định kỳ:

Báo cáo theo yêu cầu của GĐ Phong, cơ quan TGĐ.

IV.

QU TH I GIAN LẨM VI C

1. LƠm vi c t i văn phòng: 40%

- Lập báo cáo : 30% quỹ thời gian.

- Giao vi c, h ng dẫn công vi c cho CBNV c p d i: 30% - Đọc mail: 20%

- H i họp: 15%

- Ký duy t các văn b n … : 5%

2. LƠm vi c t i hi n tr ng: 60%

- Tiếp khách hàng: 50% - Đi công tác bên ngoài: 30% - Kiểm tra Cửa hàng : 20%

V.

CÁC MỐI QUAN H CÔNG TÁC (

KHÔNG BAO G M QUAN H V I NHÂN VIÊN C P D I)

Ch c danh

ng i liên h Đ n vị, cá nhơn có quan h M c đích Th i điểmquan h

(3)

Nội bộ ngoài Bên

(4)

( lãnh đạo, tổ chức, quản lý, giám sát, kiểm tra, hướng dẫn, hoạch định, phánđoán, tham mưu ….) + Đàm phán, giao dịch kinh doanh

+ Thuyết trình

+ H ng dẫn nhân viên

+ Lập kế hoạch, xây dựng ph ơng án kinh doanh. + Kiểm tra, đánh giá kết qu công vi c.

+ Làm vi c đ ợc d i áp lực cao.

+ Nhanh nhạy, quyết đoán trong thực hi n nhi m vụ kinh doanh.

3. Yêu c u kinh nghi m( lĩnh vực, thời gian tối thiểu ) 3 năm làm công tác qu n lý trong ngành.

4. Các k năng đặc bi t: Thuyết phục đ i tác.

Figure

Updating...

References