MK NV tinh gia, thu vien mau

Download (0)

Full text

(1)
(2)

- Về quản lý tài chính

Lĩnh vực Giá trị tối đa quyền h nMức độ

- Các quyền hạn khác

Tiêu chu n của ng i đảm nhận công việc: -Trình độ văn hóa Đại học – -Trình độ chuyên

môn: Chuyên ngành Kinh tế kỹ thuật - Kiến thức : Am hiểu về kế toán

- Kỹ năng thể chất và kỹ năng làm việc:

( lãnh đạo, tổ chức, quản lý, giám sát, kiểm tra, hướng dẫn, hoạch định, phán đoán, tham mưu ….) Kiểm tra việc triển khai thiết kế tại các XN.

Yêu cầu kinh nghiệm ( lĩnh vực, th i gian tối thiểu) 3 năm Các kỹ năng đặc biệt:

Điều kiện làm việc Tính chất Mức độ Th ng xuyên

Nóng, độc hại L u động Nguy hiểm

Figure

Updating...

References

Related subjects :