SKKN TH 2016 2017

 0  0  11  2018-01-15 23:43:27 Laporkan dokumen yang dilanggar
G” MÔN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHÂU THÀNH TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN HỘI ĐÔNG TÊN ĐỀ TÀI: VẬN DỤNG TRÒ CHƠI VÀO TIẾT HỌC TIN HỌC LĨNH VỰC: MÔN TIN HỌC Tên giáo viên: Nguyễn Thị Kim Quyên Châu Thành, ngày .tháng .năm 2017 VẬN DỤNG TRÒ CHƠI VÀO TIẾT HỌC TIN HỌC I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI :1. Nhiệm vụ cá nhân: Tin học nói chung đóng vai trò hết sức quan trọng trong xã h ội hi ện nay, tin học đã làm thay đổi nhận thức của con người và ứng dụng hầu h ết các hoạt động của xã hội loài người. Việc dạy Tin học trong nhà trường phổ thông có vai trò cung cấp cho các em các kiến thức cơ sở và một số chương trình ứng dụng cơ bản của Tin học. Dạy học Tin học thường gồm có hai phần: Lý thuyết và thực hành, cả hai được kết hợp song song với nhau trong quá trình dạy h ọc. M ột ti ết h ọc lý thuyết Tin học thường rất khô khan, có thể nói, sự cung cấp ki ến th ức thường diễn ra một chiều, bởi vì đây là một môn học m ới, khó h ọc, có nhi ều khái niệm trừu tượng, nhiều thuật ngữ chuyên ngành, ngôn ngữ tiếng Anh. Học sinh Tiểu học ở lứa tuổi nói chưa rành, hiểu chưa thông, ngôn ng ữ ti ếng Việt nắm chưa vững mà nói chi là tiếng Anh thì việc học Tin học rất d ễ b ị chán nản, tiết học dễ bị nhàm chán. Để gây hứng thú cho học sinh trong mỗi tiết học Tin học tôi đã tổ chức lớp học dưới dạng “Vận dụng trò chơi vào tiết học Tin học”.Những trò chơi chỉ tiến hành vài phút nhưng hấp dẫn học sinh, học sinh học tập kiến thức mới và ôn tập củng cố kiến thức cũ trong một không khí tho ải mái, không gò bó và giúp học sinh biết ứng dụng những trò chơi đã học vào hoạt động tự vui chơi hàng ngày. 2. Thực trạng: a. Những hạn chế: Do Trường Tiểu học Tân Hội Đông là ngôi tr ường n ằm trên đ ại bàn còn khó khăn về kinh tế, đa phần phụ huynh là nông dân, công nhân nên ít có th ời gian quan tâm đến việc học tập của con mình. Học sinh thao tác trên máy tính còn chậm. Thời gian thực hành ít (1 tiết lý thuyết, 1 tiết thực hành).b.Nguyên nhân dẫn đến hạn chế: Nhà trường đã có một phòng máy vi tính để cho học sinh nh ưng v ẫn còn hạn chế về số lượng cũng như chất lượng, mỗi tiết thực hành có 2 học sinh ngồi cùng một máy hoặc 3 học sinh ngồi cùng hai máy nên không có th ời gian thực hành làm bài tập một cách đầy đủ. Có khi máy móc hư hỏng cũng ảnh hưởng đến việc thực hành của học sinh. 2 Rất ít học sinh có máy vi tính ở nhà nên đa số học sinh ch ỉ đ ược ti ếp xúc với máy vi tính chủ yếu là ở trường, do dó sự tìm tòi và khám phá máy vi tính còn hạn chế. II. NHỮNG GIẢI PHÁP THỰC HIỆN: Từ năm học 2015-2016 để thực hiện theo sự chỉ đạo của Sở Giáo dục đào tạo Tiền Giang, Phòng Giáo dục Châu Thành đã chỉ đạo các trường thực hiện chương trình dạy học Tin học theo nội dung Luyện tập tin học. Qua thời gian lên lớp và dựa trên cơ sở tìm hi ểu n ắm đ ược đ ặc đi ểm của học sinh tiểu học là đối tượng rất dễ tiếp thu và ghi nhớ qua hình ảnh trực quan, lý thuyết kết hợp với thực hành. Do đó tôi “V ận d ụng các trò ch ơi vào tiết học Tin học” với các yêu cầu sau: Trò chơi phải có mục đích học tập: Trò ch ơi phải nhằm đạt được mục đích học tập, củng cố, bổ sung kiến thức bài học, rèn luyện những tố chất cho học sinh. Trò chơi phải được chuẩn bị tốt: Chuẩn bị tốt có nghĩa là phải nắm vững yêu cầu, mục đích giáo dục của trò ch ơi để hướng mọi hoạt động phục vụ cho mục đích yêu cầu trò chơi. Phải chuẩn bị tốt các ph ương tiện phục vụ cho trò chơi, phải có kế hoạch được thể hiện ở bài soạn. Trò chơi phải thu hút được nhiều học sinh tham gia, nếu thấy học sinh thờ ơ không tham gia chơi cần xem lại cách tổ chức hoặc trò ch ơi không hấp dẫn. Lựa chọn hoặc tự thiết kế trò chơi với mục đích ph ải th ể hi ện m ục tiêu của bài học hoặc một phần của chương trình bài học, hình thức chơi đa dạng giúp HS được thay đổi các hoạt động học tập trên l ớp, giúp HS ph ối hợp các hoạt động trí tuệ với các hoạt động vận động, lu ật ch ơi đ ơn gi ản đ ể HS dễ nhớ, dễ thực hiện. Cần đưa ra các cách chơi có nhi ều HS tham gia đ ể tăng cường kỹ năng học tập hợp tác. Tổ chức chơi vào thời gian thích hợp của bài học để vừa làm cho h ọc sinh hứng thú học tập vừa hướng cho học sinh tiếp tục tập trung các nội dung khác của bài học một cách có hiệu quả. Môt sô tro chơi đươc ap dụng khi giang dạy môn Tin hoc tiêu hoc: 1. Tro chơi1: Đoan kết Tận dụng những nguồn tài nguyên sẵn có của máy vi tính, hoặc truy c ập mạng để tìm kiếm thông tin, tài nguyên trên Internet, t ạo s ự tranh đua, hào hứng và sáng tạo trong thực hành giữa các nhóm bằng cách giao bài tập cho các nhóm thực hành sau đó tự nhận xét với nhau (dưới sự hướng dẫn của giáo viên).3 Ví dụ: Thiết kế bài trình diễn có 5 Slide với nội dung “Th ế gi ới loài vật” theo gợi ý: Mỗi Slide có nền khác nhau; mỗi Slide có các đối tượng như Shape, Picture, Word Art, TextBox; thiết lập hiệu ứng chuyển cảnh cho Slide; hi ệu ứng xuất hiện và hiệu ứng nhấn mạnh cho các đối tượng; học sinh tự tải hình từ Internet để hoàn thành bài tập. 2. Tro chơi 2: Truyên điện. Ngay từ bài học đầu tiên trong chương trình học Tin học c ủa khối 4 phải xác định rõ cho học sinh biết sử dụng các mẫu v ẽ và các công c ụ v ẽ đ ể vẽ các vật dụng thông thường trong gia đình, vẽ khu vườn nhà em, đ ược 4 quan sát giáo viên thực hành trong tiết lý thuyết và h ọc sinh ph ải bi ết ứng dụng từ môn Mĩ Thuật để vẽ ra những hình ảnh sao cho sinh động, hài hòa hơn. Ví dụ: Bài 2: Vẽ khu vườn nhà em (SGK Luyện tập tin học 4 tập 1).Giáo viên cho học sinh xem tranh yêu cầu nêu các bước vẽ. Chỉ đ ịnh một học sinh nêu bước đầu tiên, nếu đúng thì sẽ “truy ền điện” cho một bạn bất ky nêu bước tiếp theo. 3. Tro chơi 3: Ai tinh –Ai nhanh –Ai kheo” Hướng dẫn học sinh thực hành soạn thảo văn bản trên máy tính đ ồng thời rèn luyện kỹ năng gõ phím của mỗi em, giáo viên cho câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ ,yêu cầu học sinh thực hành trong th ời gian 15 giây, 20 giây, 30 giây, 5 4. Tro chơi 4: Câu hỏi trắc nghiệm dạng ghép đôi, điền khuyết, câu đúng sai, câu nhiều lựa chọn. Trò chơi này là quá trình nhằm cung cấp cho thầy và trò nh ững thông tin về kết quả dạy -học được thực hiện thường xuyên (như kiểm tra bài cũ) hoặc xen lẫn trong quá trình dạy học. Trò chơi này phải sử dụng ngôn ngữ phù hợp với học sinh tiểu học. Không hỏi ý kiến riêng của học sinh, chỉ hỏi sự kiện kiến thức. Tránh dùng câu phủ định đặc biệt là phủ định hai l ần. N ếu dùng câu phủ định thì phải in đậm, in nghiêng hoặc gạch chân từ phủ định. Với loại câu hỏi có nhiều lựa chọn, các phương án sai phải có vẻ hợp lý. Chỉ nên dùng 4 đến 5 phương án lựa chọn, chỉ có một phương án đúng. Ví dụ: Ở tiết “Rèn luyện kĩ năng đã biết” trong phần soạn th ảo văn b ản Microsoft Word có thể đưa trò chơi rung chuông vàng vào để vừa chơi v ừa ôn lại kiến thức cũ. 6 A B C D Ctrl +O File \Open Tạo tập tin văn bản mới Ctrl +N File \Save Đóng tập tin văn bản Ctrl +S File \Exit Mở văn bản đã có Alt +F4 File \New Lưu văn bản Dạng ghép nối 5. Tro chơi 5: Tro chơi ô chữ tin hoc Trò chơi này là tìm từ khóa trong các câu trả lời đúng, m ỗi câu tr ả l ời đúng sẽ gợi mỡ một kí tự trong từ khóa cần tìm. Thường được áp dụng để củng cố bài học hoặc trong tiết luyện tập, để hệ thống nội dung bài h ọc m ột cách ngắn gọn, học sinh tiếp thu nhanh, rèn luyện tính phán xét và trí thông minh. 7 III. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC: Nhờ “Vận dụng trò chơi vào tiết học Tin học” mà trong th ời gian v ừa qua chất lượng dạy học của các lớp nói chung có hiệu quả rõ rệt: Đã có nhiều em phát huy được năng lực tích cực chủ động trong học tập và sáng tạo, hoạt động học tập rất tốt. Các em tiến bộ rất nhiều về kĩ năng nói, kĩ năng trả lời câu h ỏi, kĩ năng bày tỏ ý kiến, sự mạnh dạn, tự tin khi thể hiện mình khi đ ược làm quen với hình ảnh trực quan sinh động, được nhìn thấy nhiều hình ảnh và âm thanh thực tế ngoài đời, có hứng thú, tiếp thu bài nhanh, nhớ bài lâu h ơn. D ưới đây là bản thống kê chất lượng học môn Tin học như sau: Năm hoc 2015-2016 (Áp dụng con nhiêu khuyết điêm) Khối Số học sinh Khả năng thực hành Trung bình 4 162 27 Tốt Khá 16,67% 100 61,73% 35 21.7% Hoc kì I năm hoc 2016- 2017 (sau khi khắc phục những yếu kém kết hợp với các hình thức vận dụng trò chơi vào mỗi tiết học) Khối Số học sinh Khả năng thực hành Trung bình 4 158 10 6,33% Tốt Khá 100 63,30% 48 30,37% IV.BÀI HỌC KINH NGHIỆM Trên cơ sở kết quả học tập của các em học sinh và thực t ế gi ảng d ạy có “vận dụng trò chơi vào tiết học tin học” bản thân tôi nhận thấy rằng: Giáo viên phải chuẩn bị bài chu đáo, nghiên cứu kĩ bài để thiết kế các hoạt động, các hình ảnh, video- clip, các trò chơi dạng trắc nghiệm cho phù hợp nội dung bài. Hướng dẫn học sinh làm quen dần với nền công nghệ thông tin vì đây là phần còn mới mẽ đối với học sinh. 8 Dẫn dắt học sinh vào vấn đề một cách nhẹ nhàng và sinh động bằng cách linh hoạt kết hợp những hình ảnh trực quan sinh đ ộng vào các ph ần thiết kế bài học, kích thích lòng ham hiểu biết của học sinh qua hình ảnh động, câu hỏi mở. Phát huy tinh thần tự giác, sự ham tìm tòi học hỏi của học sinh qua đó giáo viên quan tâm kịp thời đến từng học sinh động viên, tuyên d ương nh ững học sinh có thái độ học tập tốt. Giáo viên tự tin hơn khi lên bục giảng. V.KẾT LUẬN: Qua thời gian thực hiện tôi bước đầu có nhận thấy rằng: Trước hết giáo viên phải xây dựng kế hoạch bồi dưỡng để nâng cao kiến thức của bản thân bằng cách tự tìm tòi, tham khảo các tài li ệu có liên quan, thăm lớp dự giờ các môn khác, học hỏi các đồng nghiệp trường bạn Xây dựng được hình thức dạy học, hình ảnh, trò chơi phù h ợp t ừng nhóm đối tượng học sinh có thể tiếp thu được như vậy các em m ới thích thú với môn học. Để thực hiện vận dụng trên mất không ít thời gian và đôi khi g ặp nhi ều khó khăn về kĩ thuật (như mất điện thì việc áp dụng sẽ bị động) nhưng khi vận dụng có chất lượng thì tôi cảm thấy rất vui m ừng. Vì qua đó, tôi đã đem đến cho học sinh của mình những giờ học sinh động, lí thú, b ổ ích, Nh ững kết quả mà học sinh đạt được đã làm cho tôi yêu thích và say mê khi giảng dạy có “Vận dụng trò chơi vào tiết học Tin học”.Trên là những ý kiến nhỏ của bản thân tôi, chắc rằng còn nhiều khuyết điểm và chưa hoàn thiện. mong các cấp lãnh đạo, bạn bè đồng nghiệp cùng góp ý xây dựng để dạy môn Tin học cấp Tiểu học đạt hiệu quả cao nhất. 9 TÀI LIỆU THAM KHẢO TT Tên tai liệu Nha xuất ban 1 Sách Luyện Tập Tin học 4 tập 1 NXB GD 2 Sách Luyện Tập Tin học 4 tập 2 NXB GD 3 Sách Luyện Tập Tin học 5 tập 1 NXB GD 4 Sách Luyện Tập Tin học 5 tập 2 NXB GD 10 PHỤ LỤC I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI .Trang 1 1.Nhiệm vụ cá nhân .Trang 1 2.Thực trạng .Trang 1 a.Những hạn chế .Trang 1 b.Nguyên nhân dẫn đến hạn chế .Trang 1 II. NHỮNG GIẢI PHÁP THỰC HIỆN .Trang 2 1.Trò chơi 1 .Trang 3 2.Trò chơi 2 .Trang 4 3.Trò chơi 3 .Trang 5 4.Trò chơi 4 .Trang 6 5.Trò chơi 5 .Trang 7 III. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC.Trang 7 IV. BÀI HỌC KINH NGHIỆM.Trang 8 V. KẾT LUẬT .Trang 8 TÀI LIỆU THAM KHẢO .Trang 10 11
Dokumen baru
Aktifitas terbaru
Penulis
123dok avatar

Berpartisipasi : 2017-04-25

SKKN TH 2016 2017

Gratis

Feedback