TUAN 25 LOP 4CKTKN

 0  0  1  2018-01-10 15:45:12 Report infringing document
Giaùo aùn 4 Tuaàn 25 Tröôøng Tieåu hoïc Hoaø Trung TUAÀN 25 Ngaøy soaïn: 27/2/2011 ÑAÏO ÑÖÙC: Ngaøy daïy: Thöù hai ngaøy 28/2/2011 COÙ GV CHUYEÂN DAÏY TAÄP ÑOÏC (49 )KHUAÁT PHUÏC TEÂN CÖÔÙP BIEÅN I/ MUÏC ÑÍCH TIEÂU CAÀU.Ñoïc ñuùng caùc töø khoù hoaëc deã laãn :gaïch nung, leân côn loaïn oùc ,ruùt soaït dao ra,.Ñoïc troâi chaûy toaøn baøi ,ngaét nghæ hôi ñuùng sau caùc daáu caâu ,giöõa caùc cuïm töø ,nhaán gioïng ôû caùc töø ngöõ mieâu taû veû hung döõ cuûa teân cöôùp, veû oai nghieâm cuûa baùc syõ .Theå hieän gioïng ñoïc phuø hôïp vôùi noäi dung caâu chuyeän vaø töøng nhaân vaät .Hieåu nghóa caùc töø khoù trong baøi: Baøi ca man rôï ,nín thít, göôøm göôøm, laøu baøu, im nhö thoùc ,Hieåu noäi dung baøi :Ca ngôïi haønh ñoäng duõng caûm cuûa baùc syõ Ly trong cuoäc soáng ñoái ñaàu vôùi teân cöôùp bieån hung haõn. Ca ngôïi söùc maïnh chính nghóa chieán thaéng söï hung aùc ,baïo ngöôïc .GDKNS: xác định giá trị cá nhân,ra quyết định,öùng phó, thương lượng. II/ ÑOÀ DUØNG DAÏY- HOÏC: Tranh minh hoaï baøi taäp ñoïc trong SGK. Baûng phuï ghi saün caâu, ñoaïn höôùng daãn luyeän ñoïc .III/ HOAÏT ÑOÄNG DAÏY .1/ OÅn ñònh :TT 2/ Baøi cuõ :5’)ñoïc thuoäc vaø traû lôøi caâu hoûi baøi Ñoaøn thuyeàn ñaùnh caù. H: Ñoaøn thuyeàn ñaùnh caù ra khôi vaøo luùc naøo? H: Ñoaøn thuyeàn ñaùnh caùtrôû veà vaøo luùc naøo? Em bieát ñieàu ñoù nhôø nhöõng caâu thô naøo? H:Neâu ñaïi yù? GV nhaän xeùt ghi ñieåm. 3/ Baøi môùi :Gv giôùi thieäu baøi ghi baûng HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOAÏT ÑOÄNG HOÏC Hoaït ñoäng 1 :10’)Luyeän ñoïc Mt: Ñoïc ñuùng caùc töø khoù hoaëc deã laãn :gaïch nung, leân côn loaïn oùc ,ruùt soaït dao ra -1 em ñoïc ,lôùp ñoïc thaàm. Goïi 1 HS ñoïc. Ñoïc theo ñoaïn -3 HS ñoïc noái tieáp theo ñoaïn (3 löôït )Luyeän ñoïc töø khoù .GV chuù yù söûa loãi phaùt aâm, ngaét gioïng cho töøng HS .Chuù yù caùc caâu: Coù caâm moàm khoâng?(gioïng quaùt -Ñoïc theo caëp .lôùn) Ñaïi dieän nhoùm ñoïc –NX -Anh baûo toâi phaûi khoâng?(gioïng ñieàm -1 em ñoïc toaøn baøi .tónh) Yeâu caàu HS luyeän ñoïc theo caëp -Goïi ñaïi dieän nhoùm ñoïc. Goïi HS ñoïc toaøn baøi. HS ñoïc vaø traû lôøi caâu hoûi. GV ñoïc maãu. Nhöõng töø ngöõ naøo cho thaáy Hoaït ñoäng 2 :15’)Tìm hieåu baøi teân cöôùp bieån raát döõ tôïn: MT: Hieåu nghóa caùc töø khoù trong baøi: treân maù coù veát seïo cheùm doïc Baøi ca man rôï ,nín thít, göôøm göôøm, xuoáng, traéng beäch, uoáng röôïu laøu baøu, im nhö thoùc ,xác định giá trị cá nhieàu ,leân côn loaïn oùc, haùt nhöõng baøi ca man rôï. nhân,ra quyết định,öùng phó, thương lượng. Ñoaïn 1 cho ta thaáy hình aûnh döõ -Yeâu caàu HS ñoïc thaàm ñoaïn 1 vaø traû tôïn cuûa teân cöôùp bieån. lôøi caâu hoûi GV: Leâ Höõu Trình Giaùo aùn 4 Tuaàn 25 Tröôøng Tieåu hoïc Hoaø Trung Nhöõng töø ngöõ naøo cho thaáy teân cöôùp bieån raát döõ tôïn ?Goïi HS phaùt bieåu yù kieán .Ñoaïn 1 cho ta thaáy ñieàu gì? GV ghi yù 1 leân baûng :Hình aûnh döõ tôïn cuûa teân cöôùp bieån. Yeâu caâuø HS ñoïc ñoaïn 2 vaø traû lôøi caâu hoûi :Tính hung haõn cuûa teân cöôùp bieån ñöôïc theå hieän qua nhöõng chi tieát naøo ?Thaáy teân cöôùp nhö vaäy ,baùc syõ Ly ñaõ laøm gì? Nhöõng lôøi noùi vaø cöû chæ aáy cuûa baùc syõ Ly cho thaáy oâng laø ngöôøi nhö theá naøo? Ñoaïn thöù 2 keå vôùi chuùng ta chuyeän gì? GV ghi yù 2 leân baûng :Cuoäc ñoái ñaàu giöõa baùc só Ly vaø teân cöôùp bieån. Yeâu caàu HS ñoïc thaàm ñoaïn 3 trao ñoåi vaø traû lôøicaâu hoûi: Caëp caâu naøo trong baøi khaéc hoaï hai hình aûnh nghòch nhau cuûa baùc syõ Ly vaø teân cöôùp bieån? Vì sao baùc syõ Ly khuaát phuïc ñöôïc teân cöôùp bieån hung haõn? Choïn yù traû lôûi trong 3 yù ñaõ cho. Ñoaïn 3 keå laïi tình tieát naøo ?GV ghi yù chính ñoaïn 3 leân baûng :Teân cöôùp bieån bò khuaát phuïc. Yeâu caàu HS ñoïc thaàm toaøn baøi vaø tìm yù chính cuûa baøi .Goïi HS neâu yù chính cuûa baøi. Keát luaän vaø ghi yù chính leân baûng .Ñaïi yù :Ca ngôïi söùc maïnh chính nghóa thaéng söï hung aùc, baïo ngöôïc. Hoaït ñoäng 3 :7’)Ñoïc dieãn caûm MT; Theå hieän gioïng ñoïc phuø hôïp vôùi noäi dung caâu chuyeän vaø töøng nhaân vaät .Goïi 3 em ñoïc baøi theo hình thöùc phaân vai: daãn chuyeän, teân cöôùp ,baùc só Ly.Yeâu caàu caû lôùp theo doõi tìm ra gioïng ñoïc hay. Treo baûng phuï coù ñoaïn höôùng daãn luyeän ñoïc -Toå chöùc cho HS thi ñoïc dieãn caûm. Bình choïn HS ñoïc hay nhaát .4/ Cuûng coá- daën doø:(3’)H: Caâu chuyeän giuùp em hieåu ra ñieàu gì? H: Em haõy noùi moät caâu ñeå ca ngôïi baùc só Ly? GV: Leâ Höõu Trình Ñoïc vaø traû lôøi caâu hoûi. Tính hung haõn cuûa teân cöôùp bieån ñöôïc theå hieän qua nhöõng chi tieát :haén ñaäp tay xuoáng baøn baét moïi ngöôøi im ,haén quaùt baùc syõ Ly “coù caâm moàm khoâng” haén ruùt soaït dao ra laêm laêm chöïc ñaâm baùc syõ Ly. Ñoaïn thöù 2 keå laïi cuoäc ñoái ñaàu giöõa baùc syõ Ly vaø teân cöôùp bieån. Ñoïc vaø traû lôøi caâu hoûi. Caâu vaên: Moät ñaèng thì ñöùc ñoä ,hieàn töø maø nghieâm nghò. Moät ñaèng thì nanh aùc ,hung haêng nhö con thuù döõ nhoát chuoàng. Baùc syõ Ly khuaát phuïc ñöôïc teân cöôùp bieån vì baùc bình tónh vaø cöông quyeát baûo veä leõ phaûi. Ñoaïn 3 keå laïi tình tieát :Teân cöôùp bieån bò khuaát phuïc. Ñoïc vaø traû lôøi caâu hoûi. 3 –4 em ñoïc ñaïi yù .3 em ñoïc phaân vai. Caû lôùp theo doõi tìm ra gioïng ñoïc hay. Thi ñoïc .Bình choïn .Caâu chuyeän giuùp em hieåu ra :Phaûi ñaáu tranh moät caùch khoâng khoan nhöôïng vôùi caùi xaáu ,caùi aùc.Söùc maïnh chính nghóa thaéng söùc maïnh taøn baïo.Söùc maïnh tinh thaàn cuûa con ngöôøi chính nghóa quaû caûm laøm cho keû hung haõn phaûi khieáp sôï ,khuaát phuïc.Baùc syõ Ly laø con ngöôøi quaû caûm .Baùc syõ Ly duõng caûm ñaáu tranh choáng caùi aùc, caùi taøn baïo. Giaùo aùn 4 Tuaàn 25 Tröôøng Tieåu hoïc Hoaø Trung GV nhaän xeùt tieát hoïc .Daën veà nhaø hoïc laïi baøi vaø chuaån bò baøi sau. TOAÙN (121 )PHEÙP NHAÂN PHAÂN SOÁ I/ MUÏC TIEÂU: Giuùp HS :Nhaän bieát yù nghóa cuûa pheùp nhaân phaân soá (qua tính dieän tích hình chöõ nhaät) Bieát thöïc hieän pheùp nhaân hai phaân soá. Giaùo duïc HS vaän duïng toát kieán thöùc vaøo baøi laøm chính xaùc, trình baøy baøi laøm saïch ñeïp II/ ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC:Veõ hình sau treân baûng phuï hoaëc giaáy khoå to (hoaëc duøng hình veõ SGK) III/ HOAÏT ÑOÄNG DAÏY: 1-OÅn ñònh: TT 2-Kieåm tra: 5’)HS laøm BT 2 .GV nhaän xeùt 3-Baøi môùi: HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOAÏT ÑOÄNG HOÏC Hoaït ñoäng 1:(5’)Tìm hieåu yù nghóa cuûa pheùp nhaân phaân soá thoâng qua tính dieän tích hình chöõ nhaät. MT: Nhaän bieát yù nghóa cuûa pheùp nhaân phaân soá (qua tính dieän tích hình chöõ nhaät) HS tính dieän tích hình Gv baét ñaàu cho HS tính dieän tích hình chöõ nhaät chöõ nhaät maø caùc caïnh coù ñoä daøi laø soá töï nhieân, ví duï: chieàu daøi 5m, chieàu roäng 3m. Gv ghi baûng: S= 5 x 3 (m2) Tieáp theo GV neâu ví duï: tính dieän tích hình chöõ nhaät coù chieàu daøi 4 m vaø chieàu roäng 5 2 m. 3 GV gôïi yù ñeå HS neâu ñöôïc: Ñeå tính dieän tích hình chöõ nhaät treân ta phaûi thöïc hieän pheùp nhaân: 4 5 x 2 3 Hoaït ñoäng 2: 5’)Tìm quy taéc thöïc hieän pheùp nhaân phaân soá MT: Bieát thöïc hieän pheùp nhaân hai phaân soá. a)Tính dieän tích hình chöõ nhaät ñaõ cho döïa vaøo hình veõ. Cho HS quan saùt hình veõ ñaõ chuaån bò( nhö SGK) Gv höôùng daãn ñeå HS nhaän thaáy ñöôïc: Hình vuoâng coù dieän tích baèng 1m2 Hình vuoâng coù 15 oâ moãi oâ coù dieän tích baèng 1 m2 15 Hình chöõ nhaät (phaàn toâ maøu) chieám 8 oâ. Vaäy dieän tích hình chöõ nhaät baèng 8 m2 15 b) Phaùt hieän quy taéc nhaân hai phaân soá. GV gôïi yù ñeå HS neâu :Töø phaàn treân, ta coù dieän tích hình chöõ nhaät laø: 4 2 8 x =m2) Gv ghi baûng) 5 3 15 Giuùp hS quan saùt hình veõ vaø pheùp tính treân nhaän xeùt: GV: Leâ Höõu Trình HS quan saùt hình veõ(SGK) HS traû lôøi Giaùo aùn 4 Tuaàn 25 Tröôøng Tieåu hoïc Hoaø Trung 8( soá oâ cuûa hình chöõ nhaät) baèng 4 x2 15( soá oâ cuûa hình vuoâng) baèng 5 x3 .Töø ñoù daãn daét ñeán caùch nhaân: 4 2 4 2 8 x =5 3 5 3 15 GV höôùng daãn HS döïa vaøo ví duï treân ñeå ruùt ra quy taéc :Muoán nhaân hai phaân soá ,ta laáy töû soá nhaân vôùi töû soá, maãu soá nhaân vôùi maãu soá.(löu yù chæ phaùt bieåu baèng lôøi quy taéc ,khoâng duøng coâng thöùc: HS ruùt quy taéc(neâu baèng lôøi) a c a c x =b d b d Hoaït ñoäng 3: 20’)Thöïc haønh MT: HS vaän duïng toát kieán thöùc vaøo baøi laøm chính xaùc, trình baøy baøi laøm saïch ñeïp *Baøi 1:Tính HS vaän duïng quy taéc vöøa hoïc ñeå tính, khoâng caàn giaûi thích. HS vaän duïng quy taéc laøm baøi taäp HS ñoïc yeâu caàu neâu 4 6 24 2 1 2 1 1 8 8 caùch tính. a) x =b) x =c) x =HS leân baûng 5 7 35 9 2 18 9 2 3 6 *Baøi 2:Ruùt goïn roài tính: HS laøm vôû BT Cho HS neâu yeâu caàu cuûa baøi :ruùt goïn tröôùc roài tính. Coù theå höôùng daãn HS laøm chung moät caâu. Chaúng haïn: a) 2 7 1 7 1 7 7 x =x =6 5 3 5 3 5 15 _HS laøm baøi vaøo vôû sau ñoù cho HS laøm tieáp caùc phaàn coøn laïi roài chöõa baøi. Baøi 3: HS töï laøm baøi vaøo vôû, khoâng caàn veõ hình. Baøi giaûi Dieän tích hình chöõ nhaät laø: 6 3 18 x =m2 )7 5 35 18 Ñaùp soá: m2 35 Gv chaám baøi nhaän xeùt 4-Cuûng coá-daën doø:(3’)GV nhaän tieát hoïc. Veà hoïc baøi chuaån bò baøi luyeän taäp Ngaøy soaïn 28/2/2011 Ngaøy daïy thöù ba ngaøy 1/3/2011 CHÍNH TAÛ: KHUAÁT PHUÏC TEÂN CÖÔÙP BIEÅN. I/MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU:-Nghe vieát chính xaùc ,trình baøy ñuùng ,ñeïp ñoaïn töø :Côn töùc giaän -nhoát chuoàng. Vieát ñuùng caùc töø khoù trong baøi coù aâm ñaàu r /d/g vaàn eân /eânh -GDHS caån thaän, tæ mæ khi vieát baøi. III/HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC. 1/OÅn ñònh:Haùt 2/Baøi cuõ:(5’)Haêng haùi, hoaû tuyeán, ngaõ xuoáng 3/Baøi môùi: Giôùi thieäu baøi- Ghi ñeà baøi. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOAÏT ÑOÄNG HOÏC. HÑ1: 20’)Höôùng daãn vieát chính taû. H/s ñoïc, lôùp laéng nghe. MT: Nghe vieát chính xaùc ,trình baøy -Nhöõng töø ngöõ: ñöùng phaét GV: Leâ Höõu Trình Giaùo aùn 4 Tuaàn 25 Tröôøng Tieåu hoïc Hoaø Trung ñuùng ,ñeïp ñoaïn töø :Côn töùc giaän -nhoát chuoàng. a/.Cuûng coá noäi dung baøi vieát. GV ñoïc ñoaïn töø (côn töùc giaän->nhoát chuoáng )H: Nhöõng töø ngöõ naøo cho thaáy teân cöôùp bieån raát hung döõ? b. Höôùng daãn vieát tieáng khoù. Yeâu caàu H/S tìm tieáng khoù hay laãn loän khi vieát chính taû theo nhoùm baøn. Goïi caùc nhoùm neâu- H/S keát hôïp ghi nhanh leân baûng. Höôùng daãn phaân tích so saùnh töø khoù. Ñoïc nhöõng töø khoù cho HS luyeän vieát vaøo vôû nhaùp. c.Vieát chính taû. Höôùng daãn caùch trình baøy baøi. G/v ñoïc cho h/s vieát baøi vaøo vôû -G/v ñoïc ñoaïn vieát yeâu caàu H/s kieåm tra laïi baøi vieát cuûa mình. d. Soaùt loãi, chaám baøi. G/v ñöa baûng phuï vaø höôùng daãn cho h/s soaùt loãi. G/v chaám moät soá baøi- Nhaän xeùt. HÑ2:(10’)luyeän taäp. MT: Vieát ñuùng caùc töø khoù trong baøi coù aâm ñaàu r /d/g vaàn eân /eânh -Goïi H/s ñoïc yeâu caàu. Yeâu caàu H/s töï laøm baøi. Goïi H/s ñoïc laïi caâu thô sau khi ñaõ ñieàn xong. 4/Cuûng coá: 5’)Söûa loãi sai cho HS -Nhaän xeùt tieát hoïc.Veà nhaø vieát laïi nhöõng töø vieát sai moãi töø moät doøng. daäy, ruùt soaït dao ra, laêm laêm chöïc ñaâm, hung haêng. Thaûo luaän theo nhoùm tìm ra nhöõng töø hay vieát laãn loän. Caùc nhoùm neâu nhöõng töø hay vieát sai. H/s phaân bieät so saùnh. Vieát töø khoù vaøo vôû nhaùp. H/sø vieát vaøo vôû theo yeâu caàu. H/s kieåm tra laïi baøi vieát. H/s nhìn baûng phuï soaùt loãibaùo loãi. Baøi 2: Ñieàn vaøo choã troáng eân hay eânh. Thöù töï ñieàn: Meânh moânng, leânh ñeânh,leân,leânh ñeânh, ngaõ keành.LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU (49 )CHUÛ NGÖÕ TRONG CAÂU KEÅ AI LAØ GÌ I/ MUÏC TIEÂU:-Hieåu ñöôïc yù nghóa vaø caáu taïo cuûa chuû ngöõ trong caâu keå Ai laø gì? Xaùc ñònh ñöôïc chuû ngöõ trong caâu keå Ai laø gì? Taïo ñöôïc caâu keå Ai laø gì? Töø nhöõng chuû ngöõ ñaõ cho. II/ ÑOÀ DUØNG DAÏY –HOÏC: Baûng phuï. Phieáu hoïc taäp. III/ HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: 1-OÅn ñònh: TT 2- Kieåm tra:(5’)HS leân baûng xaùc ñònh VN trong caùc caâu keå Ai laø gì? vieát vaøo giaáy khoå to) H: VN trong caâu keå Ai laø gì? Coù ñaëc ñieåm gì? GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm .3- Baøi môùi: HOAÏT ÑOÄNG DAÏY Hoaït ñoäng 1: 5’)Tìm hieåu ví duï MT: Hieåu ñöôïc yù nghóa vaø caáu taïo cuûa chuû ngöõ trong caâu keå Ai laø gì? Goïi HS ñoïc caùc caâu trong phaàn nhaän xeùt vaø caùc yeâu caàu. GV: Leâ Höõu Trình HOAÏT ÑOÄNG HOÏC -Tieáp noái nhau ñoïc caâu coù daïng Ai laø gì? Moãi HS chæ ñoïc moät caâu. Ruoäng raãy laø chieán Giaùo aùn 4 Tuaàn 25 Tröôøng Tieåu hoïc Hoaø Trung Baøi 1: Trong caùc caâu treân ,nhöõng caâu naøo coù daïng Ai laø gì? Nhaän xeùt ,keát luaän lôøi giaûi ñuùng. Baøi 2: Goïi 2 HS leân baûng xaùc ñònh CN trong caùc caâu keå vöøa tìm ñöôïc, hS döôùi lôùp laøm baèng buùt chì vaøo SGK. Nhaän xeùt ,keát luaän lôøi giaûi ñuùng. Baøi 3: chuû ngöõ trong caùc caâu treân do nhöõng töø loaïi naøo taïo thaønh? Yeâu caàu HS ñoïc phaàn ghi nhôù. Hoaït ñoäng 2:(20’)luyeän taäp MT: Xaùc ñònh ñöôïc chuû ngöõ trong caâu keå Ai laø gì? Taïo ñöôïc caâu keå Ai laø gì? Töø nhöõng chuû ngöõ ñaõ cho Baøi 1: Goïi HS ñoïc yeâu caàu vaø noäi dung baøi taäp. Yeâu caàu HS trao ñoåi, thaûo luaän vaø laøm baøi. Treo baûng phuï ñaõ vieát rieâng töøng caâu vaên trong baøi taäp vaø goïi 2 HS leân baûng laøm baøi. Nhaän xeùt ,keát luaän lôøi giaûi ñuùng. H: Muoán tìm ñöôïc CN trong caùc caâu keå treân em laøm nhö theá naøo? H: CN trong caùc caâu treân do nhöõng töø ngöõ naøo taïo thaønh? Gv giaûng baøi: Trong caâu keå Ai laø gì? CN laø töø chæ söï vaät ñöôïc giôùi thieäu, nhaän ñònh ôû vò ngöõ. Noù thöôøng do danh töø hoaëc cuïm danh töø taïo thaønh. Baøi 2: Goïi HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp. Yeâu caàu HS trao ñoåi ,thaûo luaän, duøng buùt chì noái caùc oâ ôû töøng coät vôùi nhau sao cho chuùng taïo thaønh caâu keå Ai laø gì? GV höôùng daãn HS thöû gheùp laàn löôït töøng töø ngöõ ôû coät A vôùi caùc töø ngöõ ôû coät B ñeå taïo thaønh caâu keå Ai laø gì? Coù noäi dung phuø hôïp. Goïi HS leân baûng daùn phieáu BT. Goïi HS nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn treân baûng. Nhaän xeùt ,keát luaän lôøi giaûi ñuùng. Baøi 3: Goïi hS ñoïc yeâu caàu vaø noäi dung baøi taäp. Yeâu caàu HS töï laøm baøi. GV gôïi yù :Caùc töø ngöõ cho saün laø CN cuûa caâu keå Ai laø gì? Caùc em haõy tìm caùc töø ngöõ laøm VN cho caâu sau cho phuø hôïp vôùi noäi dung. Goïi HS nhaän xeùt baøi baïn laøm treân baûng. Nhaän xeùt vaø keát luaän. Goïi HS tieáp noái nhau ñoïc caâu mình ñaët. GV söûa loãi ngöõ phaùp, duøng töø cho töøng em. GV: Leâ Höõu Trình tröôøng. Cuoác caøy laø vuõ khí. Nhaø noâng laø chieán syõ. Kim Ñoàng vaø caùc baïn anh laø nhöõng ñoäi vieân ñaàu tieân cuûa Ñoäi ta. Duøng buùt chì ñoùng ngoaëc ñôn caùc caâu coù daïng Ai laø gì? Vaøo SGK. HS laøm baøi. Ñaùp aùn: Chuû ngöõ do danh töø taïo thaønh (ruoäng raãy, cuoác caøy, nhaø noâng) vaø do cuïm danh töø taïo thaønh (Kim Ñoàng vaø caùc baïn anh).2 HS tieáp noái nhau ñoïc thaønh tieáng. 2 ñeán 3 HS ñoïc caâu cuûa mình tröôùc lôùp. 3HS ñoïc ghi nhôù SGK -1 hS ñoïc thaønh tieáng -2 Hs laøm treân baûng, Hs döôùi lôùp laøm baèng buùt chì theo caùc kí hieäu ñaõ quy ñònh 1 hS ñoïc thaønh tieáng tröôùc lôùp. Trao ñoåi thaûo luaän laøm baøi. Nhaän xeùt baøi baïn laøm treân baûng -Chöõa baøi (neáu sai) 1 hS ñoïc thaønh tieáng yeâu caàu tröôùc lôùp. 3HS leân baûng ñaët caâu, hS döôùi lôùp laøm baøi vaøo vôû -Nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn. Giaùo aùn 4 Tuaàn 25 Tröôøng Tieåu hoïc Hoaø Trung 4- Cuûng coá- daën doø:(3’)CN trong caâu keå Ai laø gì? Coù ñaëc ñieåm gì?Nhaän xeùt tieát hoïc. Daën HS veà nhaø hoïc thuoäc phaàn Ghi nhôù, vieát laïi caùc caâu ôû BT 2,BT3 vaøo vôû vaø chuaån bò baøi sau. 3 ñeán 5 HS tieáp noái nhau ñoïc caâu tröôùc lôùp. LÒCH SÖÛ (25 )TRÒNH -NGUYEÃN PHAÂN TRANH I/ MUÏC TIEÂU: Sau baøi hoïc HS neâu ñöôïc:Töø theá kæ XVI, trieàu ñình nhaø Leâ suy thoaùi. Ñaát nöôùc töø ñaây bò chia caét thaønh Nam trieàu vaø Baéc trieàu, tieáp ñoù laø Ñaøng Trong vaø Ñaøng Ngoaøi. Nhaân daân hai mieàn bò ñaåy vaøo cuoäc chieán tranh giöõa caùc taäp ñoaøn phong kieán, ñôøi soáng voâ cuøng cöïc khoå. Giaùo duïc HS loøng yeâu nöôùc, baûo veä queâ höông ñaát nöôùc II/ ÑOÀ DUØNG DAÏY- HOÏC: Phieáu hoïc taäp cho HS.Baûng phuï ghi caâu hoûi thaûo luaän. Löôïc ñoà ñòa phaän Baéc Trieàu-Nam trieàu vaø Ñaøng Trong ,Ñaøng Ngoaøi. III/ HOAÏT ÑOÄNG: 1-OÅn ñònh: TT 2-Kieåm tra: 5’)Neâu caùc trieàu ñaïi Vieát Nam töø naêm 938 ñeán theá kó XV? H:neâu teân caùc söï kieän lòch söû tieâu bieåu töø buoåi ñaàu ñoïc laäp ñeán thôøi Haäu Leâ? 3- Baøi môùi: HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOAÏT ÑOÄNG HOÏC Hoaït ñoäng 1:(7’)Söï suy suïp cuûa HS laéng nghe trieàu Haäu Leâ MT: Töø theá kæ XVI, trieàu ñình nhaø Leâ suy thoaùi. Ñaát nöôùc töø ñaây bò chia caét -HS ñoïc thaàm SGK, sau ñoù thaønh Nam trieàu vaø Baéc trieàu, tieáp ñoù noái tieáp nhau traû lôøi (moãi laø Ñaøng Trong vaø Ñaøng Ngoaøi. HS chæ caàn neâu 1 bieåu -Gv yeâu caàu HS ñoïc SGK vaø tìm nhöõng hieän) bieåu hieän cho thaáy söï suy suïp cuûa trieàu ñình Haäu Leâ töø ñaàu theá kó XVI? Vua chæ baøy troø aên chôi xa xæ suoát ngaøy ñeâm. Baét nhaân daân xaây theâm nhieàu cung ñieän. Nhaân daân goïi vua Leâ Uy Muïc laø “Vua quyû”,goïi vua Leâ Töông Döïc laø “vua lôïn”.Quan laïi trong trieàu ñaùnh gieát laãn nhau ñeå tranh giaønh quyeàn löïc. GV toång keát yù cuûa HS, sau ñoù giaûi -HS chia thaønh caùc nhoùmñeå thích veà töø “Vua quyû”,vua lôïn”.ñeå hS thaûo luaän thaáy söï suy suïp cuûa nhaø Haäu Leâ. GV cho HS tìm hieåu veà söï ra ñôøi -Laø 1 quan voõ döôùi trieàu nhaø Haäu Leâ. cuûa nhaø Maïc. Naêm 1527, söû cuõ goïi laø Hoaït ñoäng 2:(8’)Nhaø Maïc ra ñôøi vaø Baéc trieàu. söï phaân chia Nam –Baéc trieàu. Laø trieàu ñình cuûa hoï MT:Thaáy ñöôïc söï ra ñôøi cuûa nhaø Maïc -GV toå chöùc cho hS thaûo luaän nhoùm vôùi Leâ.naêm 1533, quan voõ cuûa hoï Leâ laø Nguyeãn Kim Laäp ñònh höôùng nhö sau, HS ñoïc SGK vaø traû trieàu ñình rieâng ôû Thanh lôøi caâu hoûi Hoaù. H: Maïc Ñaêng Dung laø ai? Nam trieàu vaø Baéc trieàu H: Nhaø Maïc ra ñôøi nhö theá naøo? Trieàu tranh giaønh quyeàn löïc vôùi ñình nhaø Maïc ñöôïc söû cuõ goïi laø gì? GV: Leâ Höõu Trình Giaùo aùn 4 Tuaàn 25 Tröôøng Tieåu hoïc Hoaø Trung H: Nam trieàu laø trieàu ñình cuûa doøng hoï phong kieán naøo? Ra ñôøi nhö theá naøo? H:Vì sao coù chieán tranh Nam-Baéc trieàu. H: Chieán tranh Nam- Baéc trieàu keùo daøi bao nhieâu naêm vaø coù keát quaû nhö theá naøo? GV yeâu caàu ñaïi dieän caùc nhoùm phaùt bieåu yù kieán cuûa nhoùm mình. GV toång keát noäi dung HÑ 2 vaø Giôùi thieäu hoaït ñoäng 3 Hoaït ñoäng 3:(7’)Chieán tranh Trònh –Nguyeãn MT:Thaáy chieán tranh Trònh -Nguyeãn GV yeâu caàu HS ñoïc SGK vaø thaûo luaän theo caëp ñeå traû lôøi caâu hoûi H: Nguyeân nhaân naøo daãn ñeán chieán tranh Trònh Nguyeãn? H:Trình baøy dieãn bieán chính cuûa chieán tranh Trònh –Nguyeãn? H: HS chæ treân löôïc ñoà ranh giôùi Ñaøng Trong ,Ñaøng Ngoaøi? GV yeâu caàu HS phaùt bieåu yù kieán. GV: Vaäy laø hôn 200 naêm, caùc theá löïc phong kieán ñaùnh nhau chia caét ñaát nöôùc ta thaønh hai mieàn Nam- Baéc, tröôùc tình caûnh ñoù, ñôøi soáng cuûa nhaân daân ta nhö theá naøo. HS tìm hieåu tieáp .Hoaït ñoäng 4:(8’)Ñôøi soáng nhaân daân ôû theá kæ XVI MT: Nhaân daân hai mieàn bò ñaåy vaøo cuoäc chieán tranh giöõa caùc taäp ñoaøn phong kieán, ñôøi soáng voâ cuøng cöïc khoå. GV yeâu caàu HS tìm hieåu veà ñôøi soáng nhaân daân ôû theá kæ XVI 4-Cuûng coá, daën doø: 3’)Vì sao noøi chieán tranh Nam –Baéc trieàu vaø chieán tranh Trònh –Nguyeãn laø nhöõng cuoäc chieán tranh phi nghóa?GV nhaän xeùt tieát hoïc, chuaån bò Cuoäc khaån hoang ôû Ñaøng Trong. nhau gaây neân cuoäc chieán tranh Nam –Baéc trieàu. Keùo daøi hôn 50 naêm, ñeán naêm 1592 khi Nam trieàu chieám ñöôïc Thaêng Long thì chieán tranh môùi keát thuùc. Moãi nhoùm HS phaùt bieåu yù kieán ,caùc nhoùm khaùc theo doõi vaø boå sung yù kieán cho nhoùm baïn. Khi Nguyeãn Kim cheát con reå laø Trònh Kieåm leân thay naém toaøn boä trieàu chính ñaõ ñaåy con trai cuûa Nguyeãn Kim laø Nguyeãn Hoaøng vaøo chaán thuû vuøng Thuaän Hoaù, Quaûng Nam, hai theá löïc phong kieán Trònh –Nguyeãn tranh giaønh quyeàn löïc ñaõ gaây neân cuoäc chieán tranh Trònh Nguyeãn. Trong khoaûng 50 naêm Hai hoï laáy soâng Gianh( Quaûng Bình) laøm ranh giôùi chia caét ñaát nöôùc .Chia caét hôn 200 naêm. HS chæ löôïc ñoà trong SGK vaø treân baûng. HS laàn löôït trình baøy yù kieán theo caùc caâu hoûi, caû lôùp nhaän xeùt vaø boå sung yù kieán. HS ñoïc SGK vaø traû lôøi: Ñôøi soáng nhaân daânvoâ cuøng cöïc khoå, ñaøn oâng phaûi ra traän cheùm gieát laãn nhau, ñaøn baø ,con treû thì ôû nhaø soáng cuoäc soáng ñoùi raùch. Kinh teá ñaát nöôùc suy yeáu. Vì cuoäc chieán tranh naøy nhaèm muïc ñích tranh giaønh ngai vaøng cuûa caùc theá löïc phong kieán TOAÙN (122) LUYEÄN TAÄP I/ MUÏC TIEÂU: Cuûng coá pheùp nhaân phaân soá .Bieát caùch thöïc hieän pheùp nhaân phaân soá vôùi soá töï nhieân .Nhaän bieát yù nghóa cuûa pheùp nhaân phaân soá vôùi soá töï nhieân: Pheùp nhaân phaân soá vôùi soá töï nhieân chính laø pheùp coäng lieân tieáp caùc phaân soá baèng nhau. II /ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: Baûng phuï, phieáu hoïc taäp III HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: 1/OÅn ñònh:TT 2/ Baøi cuõ: 5’)GV: Leâ Höõu Trình Tính 1 6 2 7 2 7 5 Giaùo aùn 4 Tuaàn 25 Tröôøng Tieåu hoïc Hoaø Trung 3/Baøi môùi HOAÏT ÑOÄNG GV HÑ1:(10’)Cuûng coá pheùp nhaân MT: Cuûng coá pheùp nhaân phaân soá Baøi 1: Tính (theo maãu):Hs laøm phieáu baøi taäp, Gv phaùt phieáu 4 HS leân baûng,caû lôùp nhaän xeùt,GV choát keát quaû. HS ñoåi phieáu chaám baøi cho nhau Nhaän xeùt d) Moïi phaân soá khi nhaân vôùi 0 cuõng baèng 0 Baøi 2: Tính( theo maãu):Neâu yeâu caàu,HS laøm vôû 4 HS leân baûng,caû lôùp nhaän xeùt,GV choát keát quaû. Nhaän xeùt :1 nhaân vôùi phaân soá naøo cuõng cho keát quaû laø chính phaân soá ñoù, 0 nhaân vôùi phaân soá naøo cuõng baèng 0 HÑ2:(15’)Cuûng coá nhaân phaân soá vôùi soá töï nhieân MT: Bieát caùch thöïc hieän pheùp nhaân phaân soá vôùi soá töï nhieân -Baøi 3: Tính roài so saùnh keát quaû 2 2 2 5 5 5 2 3 vaø 5 HOAÏT ÑOÄNG HSØ -Neâu yeâu caàu vaø laøm baøi treân phieáu –4 HS laøm baûng Neâu yeâu caàu –caùch giaûi vaø laøm baøi vaøo vôû Neâu yeâu caàu –caùch giaûi vaø laøm baøi theo nhoùm baøn 2 HS laøm baûng caû lôùp nhaän xeùt,GV choát keát quaû. HS laøm baøi vaøo vôû -3HS leân baûng laøm baøi _Yeâu caàu HS laøm baøi _GV cuøng caû lôùp nhaän xeùt, söûa sai Baøi 4: Tính roài ruùt goïn -HS laøm baøi vaøo vôû Neâu yeâu caàu, HS laøm vôû -1HS leân baûng giaûi 3 HS leân baûng,caû lôùp nhaän xeùt,GV choát keát quaû. Baøi 5: Ñoïc ñeà vaø neâu yeâu caàu baøi Muoán tính chu vi hình vuoâng ta laøm nhö theá naøo?(laáy soá ño caïnh hình vuoâng nhaân vôùi 4) Muoán tính dieän tích hình vuoâng ta laøm nhö theá naøo? laáy soá ño caïnh hình vuoâng nhaân vôùi chính noù) GV chaám moät soá vôû nhaän xeùt 3/Cuûng coá daën doø(5’)Heä thoáng laïi baøi. Nhaän xeùt tieát hoïc Chuaån bò :Luyeän taäp KEÅ CHUYEÄN (25 )NHÖÕNG CHUÙ BEÙ KHOÂNG CHEÁT I/ MUÏC TIEÂU: Döïa vaøo caùc tranh minh hoaï vaø lôøi keå cuûa GV keå laïi ñöôïc töøng ñoaïn vaø toaøn boä caâu chuyeän Nhöõng chuù beù khoâng cheát theå hieän lôøi keå töï nhieân, phoái hôïp lôøi keå vôùi ñieäu boä, neùt maët, bieát thay ñoåi gioïng keå phuø hôïp vôùi noäi dung töøng ñoaïn truyeän. Hieåu ñöôïc yù nghóa cuûa caâu chuyeän: Ca ngôïi tinh thaàn duõng caûm, söï hi sinh cao caû cuûa caùc chieán só nhoû tuoåi trong cuoäc chieán choáng keû thuø xaâm löôïc, baûo veä Toå quoác. Bieát theo doõi ,nhaän xeùt, ñaùnh giaù lôøi keå cuûa baïn. II/ ÑOÀ DUØNG DAÏY- HOÏC: Caùc tranh minh hoaï trong SGK.Phieáu vieát caâu hoûi tìm hieåu truyeän. GV: Leâ Höõu Trình Giaùo aùn 4 Tuaàn 25 Tröôøng Tieåu hoïc Hoaø Trung III/HOAÏT ÑOÄNG: 1-OÅn ñònh: TT 2-Kieåm tra: 5’)Goïi 2 HS keå laïi vieäc em ñaõ laøm ñeå goùp phaàn giöõ xoùm laøng (ñöôøng phoá, tröôøng hoïc) xanh,saïch ñeïp. Goïi HS nhaän xeùt baïn keå.Nhaän xeùt vaø cho ñieåm töøng HS. 3-Baøi môùi: HOAÏT ÑOÄNG GIAÙO VIEÂN Hoaït ñoäng 1: 5’)GV keå chuyeän MT: GV keå laïi ñöôïc töøng ñoaïn vaø toaøn boä caâu chuyeän Nhöõng chuù beù khoâng cheát. Yeâu caàu HS quan saùt tranh minh hoaï, ñoïc thaàm caùc yeâu caàu, lôøi môû ñaàu töøng ñoaïn truyeän. GV keå laàn 1: Gioïng keå thong thaû, roõ raøng, hoài hoäp. GV keå laàn 2: Vöøa keå vöøa chæ vaøo tranh, ñoïc roõ töøng phaàn lôøi döôùi moãi tranh. GV keå laàn 3: Neáùu caàn Hoaït ñoäng 2:(15’)Höôùng daãn keå chuyeän MT: keå laïi ñöôïc töøng ñoaïn vaø toaøn boä caâu chuyeän Nhöõng chuù beù khoâng cheát. Yeâu caàu HS döïa vaøo tranh minh hoaï ñeå keå töøng ñoaïn vaø toaøn boä caâu chuyeän trong nhoùm. Goïi HS keå chuyeän tröôùc lôùp theo hình thöùc tieáp noái. Nhaän xeùt, cho ñieåm HS keå toát. Goïi HS keå toaøn boä caâu chuyeän. Hoaït ñoäng 3:(10’)Trao ñoåi veà yù nghóa caâu chuyeän. MT: Hieåu ñöôïc yù nghóa cuûa caâu chuyeän -Yeâu caàu HS ñoïc caâu hoûi 3 trong SGK. Goïi hS traû lôøi caâu hoûi. Caâu chuyeän ca ngôïi phaåm chaát gì ôû caùc chuù beù? Taïi sao truyeän coù teân laø nhöõng chuù beù khoâng cheát? Em ñaët teân cho caâu chuyeän naøy? 4-Cuûng coá –daën doø:(5’)Nhaän xeùt tieát hoïc -Daën HS veà nhaø keå laïi caâu chuyeän cho ngöôøi thaân nghe. Söu taàm nhöõng chuyeän noùi veà loøng duõng caûm ñeå chaån bò baøi sau. Ngaøy soaïn 1/3/2011 MÓ THUAÄT HOAÏT ÑOÄNG HOÏC SINH HS thöïc hieän theo yeâu caàu 4 HS taïo thaønh 1 nhoùm. Khi moät HS keå caùc nhoùm chuù yù laéng nghe, nhaän xeùt söûa loãi cho baïn. 4 HS tieáp noái nhau keå chuyeän (moãi HS keå 1 ñoaïn truyeänm töông öùng vôùi noäi dung moät böùc tranh).2 ñeán 4 HS keå. Nhaän xeùt baïn keå theo caùc tieâu chí ñaõ neâu. HS ñoïc thaønh tieáng. Tieáp noái nhau traû lôøi caâu hoûi. Caâu chuyeän ca ngôïi söï duõng caûm, söï hi sinh cao caû cuûa caùc chieán só nhoû tuoåi trong cuoäc chieán ñaáu choáng keû thuø xaâm löôïc Toå quoác. Vì taát caû thieáu nieân treân ñaát nöôùc Lieân Xoâ, ñeàu duõng caûm, yeâu nöôùc, boïn phaùt xít gieát cheát chuù beù naøy, laïi xuaát hieän nhöõng chuù beù khaùc. Nhöõng chuù beù duõng caûm. Nhöõng ngöôøi con baát töû. Nhöõng chuù beù khoâng bao giôø cheát. Nhöõng con ngöôøi quaû caûm. Ngaøy daïy :Thöù tö ngaøy 2/3/2011 VEÕ TRANH ÑEÀ TAØI TRÖÔØNG EM I/MUÏC TIEÂU:-HS bieát tìm, choïn noäi dung vaø caùc hình aûnh ñeïp veà tröôøng hoïc ñeå veõ tranh. GV: Leâ Höõu Trình Giaùo aùn 4 Tuaàn 25 Tröôøng Tieåu hoïc Hoaø Trung HS bieát caùch veõ vaø veõ ñöôïc böùc tranh veà tröôøng cuûa mình, veõ maøu theo yù thích. HS theâm yeâu meán tröôøng cuûa mình. II/ CHUAÅN BÒ:GV:moät soá tranh aûnh veà tröôøng hoïc, hình gôïi yù caùch veõ. Baøi veõ cuûa HS caùc lôùp tröôùc veà ñeà taøi nhaø tröôøng. HS:söu taàm tranh, aûnh veà tröôøng hoïc III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: 1/OÅn ñònh: 2/Baøi cuõ:(2’)Kieåm tra duïng cuï hoïc taäp cuûa HS 3/Baøi môùi: Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc HÑ1:(5’)Tìm vaø choïn noäi dung ñeà taøi MT: HS bieát tìm, choïn noäi dung vaø caùc hình aûnh ñeïp veà tröôøng hoïc ñeå veõ tranh -Caûnh vui chôi sau giôø sinh .hoaït -GV yeâu caàu HS quan saùt tranh ôû SGK vaø -Ñi hoïc döôùi trôøi möa tranh cuûa caùc lôùp tröôùc -Trong lôùp hoïc H: Tranh veõ veà ñeà taøi tröôøng em goàm -Ngoâi tröôøng baûn em coù nhöõng tranh naøo? HÑ 2:(7’)Caùch veõ tranh MT: HS bieát caùch veõ vaø veõ ñöôïc böùc -HS choïn caûnh ñeå veõveà tranh veà tröôøng cuûa mình, veõ maøu theo tröôøng em yù thích .GV yeâu caàu HS choïn noäi dung ñeå veõ tranh veà tröôøng cuûa mình H:Veõ caûnh naøo? Coù noäi dung gì? Gôïi yù: Veõ hình aûnh chính tröôùc -HS thöïc haønh veõ vaøo vôû -Veõ hình aûnh khaùc cho noäi dung tranh phong phuù hôn -Veõ maøu theo yù thích, coù ñaäm, coù nhaït HÑ3: 15’)Thöïc haønh MT: HS theâm yeâu meán tröôøng cuûa mình. GV gôïi yù tìm ra nhöõng caùch theå hieän khaùc nhau ñeå moãi em veõ ñöôïc moät böùc -HS nhaän xeùt ñaùnh giaù tranh ñôn giaûn, song coù neùt rieâng vaø töøng baøi moät ñuùng vôùi ñeà taøi -Chuù yù veõ hình aûnh chính noåi roõ, veõ theâm ình aûnh phuï nhö: caây coái, hoa laù -Choïn maøu phuø hôïp ñeå toâ tranh Hoaït ñoäng 4: 7’)Nhaän xeùt ,ñaùnh giaù -Thu moät soá baøi -Nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù töøng baøi moät +Veà boá cuïc +Hình veõ, caùch toâ maøu -Xeáp loaïi töøng baøi veõ, choïn baøi veõ ñeïp nhaát Daën doø: Söu taàm tranh veõ cuûa thieáu nhi tieát sau veõ TAÄP LAØM VAÊN (49 )I/MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU: GV: Leâ Höõu Trình LUYEÄN TAÄP TOÙM TAÉT TIN TÖÙC -Reøn luyeän kó naêng toùm taét tin töùc .Giaùo aùn 4 Tuaàn 25 Tröôøng Tieåu hoïc Hoaø Trung Thöïc haønh töï vieát tin, toùm taét tin veà caùc hoaït ñoäng hoïc taäp ,sinh hoaït dieãn ra xung quanh em. Yeâu caàu caâu vaên ñuùng ngöõ phaùp, noäi dung ñuùng, chaân thöïc. GDKNS: Tìm và xử lí thông tin, phân tích, đối chiếu, Ra quyết định: tìm kiếm các l ựa ch ọn, Đ ảm nhận trách nhiệm. II/ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: Giaáy khoå to, buùt daï III/ HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: 1-OÅn ñònh: TT 2-Baøi cuõ: Ñoïc toùm taét baøi baùo Vònh Haï long ñöôïc taùi coâng nhaän laø di saûn vaên hoùa theá giôùi Theá naøo laø toùm taét tin töùc ?Muoán toùm taét tin töùc ta caàn phaûi laøm gì ?3Baøi môùi: Giôùi thieäu baøi –ghi ñeà HOAÏT ÑOÄNG GV HOAÏT ÑOÄNG HS HÑ1:(10’)Luyeän taäp toùm taét tin töùc MT: Reøn luyeän kó naêng toùm taét tin töùc .Tìm và xử lí thông tin, phân tích, đối chiếu, Ra quyết định: tìm kiếm các lựa chọn, Ñoïc yeâu caàu Đảm nhận trách nhiệm. baøi taäp. 2 HS Baøi 1: Ñoïc laïi caùc tin /72 tieáp noái nhau ñoïc GV :Muoán toùm taét tin töùc, caàn naém chaéc noäi dung thaønh tieáng. töøng baûn tin (xaùc ñònh ñöôïc söï vieäc chính vaø dieãn ñaït caùc söï vieäc aáy baèng 1 ñeán 2 caâu Hoaït ñoäng theo GV cuûng HS nhaän xeùt ,boå sung ñeå coù keát quaû nhoùm 4 HS ñuùng: Yeâu caàu ñaïi Baûn tin a Lieân ñoäi Thieáu nieân Tieàn Phong HCM dieän nhoùm traû tröôøng tieåu hoïc Leâ Vaên Taùm toå chöùc .Trao 10 lôøi caâu hoûi. xuaát hoïc boång cho HS ngheøo hoïc gioûi Hs thaûo luaän Taëng 12 phaàn quaø cho caùc baïn ôû lôùp hoïc tình nhoùm. thöông Taëng 2 suaát hoïc boång cho HS tröôøng tieåu hoïc Tam Thaêng Baûn tin b HS tieåu hoïc Tröôøng Quoác Teá Lieân Hôïp quoác ôû phoá Vaïn Phuùc Haø Noäi nhieàu quoác tòch HS traû lôøi nhöng raát ñoaøn keát vaø coù nhieàu sinh hoaït boå ích Toå chöùc buoåi sinh hoaït coäng ñoàng vaø thöù saùu haøng tuaàn Toå chöùc hoäi chôï baùn caùc saûn phaåm do chính mình laøm ra ñeå goùp tieàn taêng chöông trình phaåu thuaät nuï cöôøi Baøi 2: Toùm taét 1 trong caùc tin treân baèng 1 hoaëc 2 caâu -Treo baûng phuï vaø ñoïc, giaûi thích cho HS hieåu kó veà trình töï quan saùt, caùch keát hôïp caùc giaùc quan khi quan saùt. Ñoïc yeâu caàu Lieân ñoäi Tröôøng tieåu hoïc Leâ Vaên Taùm (An Sôn, Tam baøi taäp HS laéng Kì, Quaûng Nam)trao taëng hoïc boång vaø quaø cho caùc nghe baïn hoïc sinh ngheøo hoïc gioûi vaø caùc baïn coù hoaøn Traû lôøi theo yù caûnh ñaëc bieät khoù khaên hieåu Hoaït ñoäng cuûa 236 baïn hoïc sinh tieåu hoïc thuoäc nhieàu maøu da ôû Tröôøng Quoác teá Lieân hôïp quoác HS ñoïc baøi laøm (Vaïn Phuùc, Haø Noäi )cuûa mình Moät soá hoaït ñoäng lí thuù, boå ích cuûa hoïc sinh tieâu hoïc thuoäc nhieàu maøu da ôû tröôøng Quoác teá Lieân hôïp quoác (Vaïn Phuùc ,Haø Noäi )HÑ 2(20’)Luyeän vieát toùm taét tin töùc GV: Leâ Höõu Trình Giaùo aùn 4 Tuaàn 25 Tröôøng Tieåu hoïc Hoaø Trung MT: Thöïc haønh töï vieát tin, toùm taét tin veà caùc hoaït ñoäng hoïc taäp ,sinh hoaït dieãn ra xung quanh em *Baøi 3: Vieát 1 tin veà hoaït ñoäng cuûa chi ñoäi, lieân ñoäi hay cuûa tröôøng maø em ñang hoïc (thoân xoùm ,phöôøng xaõ maø em ñang ôû )Sau ñoù toùm taét tin aáy baèng 1 hoaëc 2 caâu Em seõ vieát tin veà hoaït ñoäng naøo ?Ngaøy phaùt ñoäng uûng hoä quyõ vì ngöôøi ngheøo ôû khu phoá hay phong traøo ñeàn ôn ñaùp nghóa Cho HS laøm baøi vaøo vôû .Goïi 1 soá HS trình baøy baøi vieát cuûa mình (Nhaän xeùt söûa loãi sai veà duøng töø, ngöõ phaùp) 4-Cuûng coá daën doø: 5’)Theá naøo laø toùm taét tin töùc ?Muoán toùm taét tin töùc ta caàn phaûi laøm gì ?Nhaän xeùt tieát hoïc. Yeâu caàu HS chuaån bò aûnh 1 caùi caây mình thích .KHOA HOÏC: COÙ GV CHUYEÂN DAÏY TOAÙN (123 )LUYEÄN TAÄP I/MUÏC TIEÂU:Nhaän bieát moät soá tính chaát cuûa pheùp nhaân phaânsoá: Tính chaát giao hoaùn, tính chaát keát hôïp, tính chaát nhaân moät toång hai phaân soá vôùi moät phaân soá. Böôùc ñaàu bieát vaän duïng caùc tính chaát treân caùc tröôøng hôïp ñôn giaûn. GDHS tính caån thaän, chính xaùc khi laøm toaùn. II/CHUAÅN BÒ: Phieáu baøi taäp III/ HOAÏT ÑOÄNG DAÏY –HOÏC. 1/OÅn ñònh:Haùt 2/ Baøi cuõ:(5’)Ñieàn daáu >vaøo choã troáng 1 3 1 3 5 4 2 18 �2 3 3 2 6 9 27 2 3/Baøi môùi: Giôùi thieäu baøi- ghi baûng. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOAÏT ÑOÄNG HOÏC. HÑ1(10’)Giôùi thieäu moät soá tính chaát cuûa pheùp nhaân phaân soá. MT:Nhaän bieát moät soá tính chaát cuûa pheùp nhaân phaânsoá: Tính chaát giao hoaùn, tính chaát keát hôïp, tính chaát nhaân moät toång hai phaân soá vôùi moät phaân soá. a/Tính chaát giao hoaùn. H/s tính. 2 4 4 2 �G/v vieát leân baûng: 2 4 8 4 2 8 3 5 5 3 �Yeâu caàu h/s tính. 3 5 15 5 3 15 2 4 4 2 2 4 4 2 H:Haõy so saùnh �vaø �H/s neâu: 3 5 5 3 3 5 5 3 H:Haõy nhaän xeùt veà vò trí cuûa caùc phaân -Khi ñoåi vò trí caùc phaân soá soá trong moät tích thì tích ñoù coù thay ñoåi 2 4 trong tích: thì ta ñöôïc khoâng? 3 5 *Ñoù chính laø tính chaát giao hoaùn cuûa pheùp 4 2 tích �nhaân caùc phaân soá. 5 3 H:Em coù nhaän xeùt gì veà tính chaát giao -Tính chaát giao hoaùn cuûa hoaùn cuûa pheùp nhaân phaân soá so vôùi tính pheùp nhaân phaân soá chaát giao hoaùn cuûa pheùp nhaân caùc soá töï gioáng vôùi tính chaát giao GV: Leâ Höõu Trình Giaùo aùn 4 Tuaàn 25 Tröôøng Tieåu hoïc Hoaø Trung nhieân? Keát luaän:Ñoù ñeàu ñöôïc goïi laø tính chaát giao hoaùn cuûa pheùp nhaân. b/ Tính chaát keát hôïp. G/v vieát leân baûng 2 bieåu thöùc vaø yeâu caàu h/s tính giaù trò: 1 2 3 1 2 3 3 5 4 3 5 4 H:Haõy so saùnh giaù trò hai bieåu thöùc: 1 2 3 1 2 3 vaø �3 5 4 3 5 4 H:Em haõy tìm ñieåm gioáng nhau vaø khaùc nhau cuûa hai bieåu thöùc treân? H:Qua baøi toaùn treân, baïn naøo cho bieát muoán nhaân moät tích hai phaân soá vôùi phaân soá thöù ba chuùng ta coù theå laøm nhö theá naøo? Keát kuaän :Ñoù chính laø tính chaát keát hôïp cuûa pheùp nhaân caùc phaân soá. Yeâu caàu h/s so saùnh tính chaát keát hôïp cuûa pheùp nhaân phaân soá vôùi tính chaát keát hôïp cuûa caùc soá töï nhieân. c/Tính chaát moät toång hai phaân soá nhaân vôùi phaân soá thöù ba. G/v vieát leân baûng hai bieåu thöùc vaø yeâu caàu h/s tính giaù trò cuûa chuùng: 1 2 3 1 3 2 3 5 5 4 5 4 5 4 -Yeâu caàu h/s so saùnh giaù trò cuûa hai bieåu thöùc treân. H: Laøm theá naøo ñeå töø bieåu thöùc 1 2 3 1 3 2 3 coù ñöôïc bieåu thöùc �5 5 4 5 4 5 4 =Ñoù chính laø tính chaát nhaân moät toång hai phaân soá vôùi phaân soá thöù ba. H:Em coù nhaän xeùt gì veà tính chaát moät toång hai phaân soá vôùi phaân soá thöù ba vaø tính chaát nhaân moät toång vôùi moät soá töï nhieân? HÑ2:(20’)Luyeän taäp-thöïc haønh. MT: Böôùc ñaàu bieát vaän duïng caùc tính chaát treân caùc tröôøng hôïp ñôn giaûn. Baøi 1: b/Tính baèng hai caùch. Yeâu caàu h/s aùp duïng caùc tính chaát vöøa hoïc ñeå tính giaù trò caùc bieåu thöùc theo hai caùch. G/v theo doõi höôùng daãn theâm cho nhöõng em coøn luùng tuùng. H:Em ñaõ söû duïng tính chaát naøo ñeå tính? Phaàn thöù nhaát:AÙp duïng tính chaát keát hôïp, caùch thöù hai laø caùch thuaän tieän vì ta ñaõ coù theå ruùt goïn ñöôïc ngay töø khi tính. GV: Leâ Höõu Trình hoaùn cuûa pheùp nhaân caùc soá töï nhieân. H/s tính: Hai bieåu thöùc coù giaù trò baèng nhau: 1 2 3 1 2 3 3 5 4 3 5 4 -Hai bieåu thöùc treân ñeàu laø pheùp nhaân cuûa ba 1 2 3 ;phaân soá :tuy 3 5 4 nhieân bieåu thöùc 1 2 3 laø laáy tích cuûa 3 5 4 hai phaân soá ñaàu nhaân vôùi phaân soá thöù ba, coøn 1 2 3 �laø bieåu thöùc �2 5 4 phaân soá thöù nhaát nhaân vôùi tích cuûa phaân soá thöù hai vaø thöù ba. Nhaéc laïi tính chaát keát hôïp cuûa phaân soá. H/s so saùnh vaø ñöa ra keát luaän hai tính chaát gioáng nhau. H/s tính: Giaù trò cuûa hai bieåu thöùc treân baèng nhau vaø 9 baèng: 20 -Laáy töøng phaân soá haïng �1 2 �cuûa toång �5 5 �1 2 3 trong bieåu thöùc 5 5 4 3 nhaân vôùi phaân soá roài 4 coäng caùc tích laïi thì ta ñöôc 1 3 2 3 bieåu thöùc �5 4 5 4 3 h/s leân baûng laøm, moãi em laøm moät phaàn, lôùp Giaùo aùn 4 Tuaàn 25 Tröôøng Tieåu hoïc Hoaø Trung Phaàn thöù hai: AÙp duïng tính chaát nhaân moät toång hai soá vôùi soá thöù ba, caùch thöù nhaát laø caùch thuaän tieän vì ta ñaõ coù theå ruùt goïn ñöôïc ngay töø khi tính. Phaàn thöù ba: AÙp duïng tính chaát moät toáng hai phaân soánhaân vôùi phaân soá thöù ba, caùch thöù hai vì ta ñaõ coù theå ruùt goïn ñöôïc ngay töø khi tính -G/v chöõa töøng phaàn treân baûng. Baøi 2:Goïi h/s ñoïc yeâu caàu ñeà vaø phaân tích roài giaûi vaøo vôû. Goïi moät vaøi em nhaéc laïi caùch tính chu vi hình chöõ nhaät. Chaám baøi, söûa baøi. 4/Cuûng coá- daën doø:(5’)Nhaéc laïi caùc tính chaát cuûa phaân soá. Chaån bò baøi: Tìm phaân soá cuûa moät soá” Soaïn 4/3/2009 laøm vaøo vôû nhaùp. 1 H/s ñoïc ñeà, phaân tích ñeà, giaûi vaøo vôû. Nhaéc laïi caùch tính chu vi hình chöõ nhaät Ngaøy daïy: Thöù naêm5/3/2009 LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU (50 )MÔÛ ROÄNG VOÁN TÖØ:DUÕNG CAÛM I/MUÏC ÑÍCH, YEÂU CAÀU:-Môû roäng vaø heä thoáng hoaù voán töø thuoäc chuû ñieåm Duõng caûm. Hieåu nghóa moät soá töø cuøng nghóa vôùi töø Duõng caûm. Söû duïng caùc töø ñaõ hoïc ñeå taïo thaønh nhöõng cuïm töø coù nghóa, hoaøn chænh caâu vaên hoaëc ñoaïn vaên.HS hieåu nghóa töø: Gan goùc, gan lì, baïo gan II/ ÑOÀ DUØNG DAÏY- HOÏC:Töø ñieån,Baûng hoïc nhoùm ,baûng phuï vieát baøi taäp 2 III/ HOAÏT ÑOÄNG DAÏY –HOÏC.1/OÅn ñònh.:TT 2/ Baøi cuõ: Goïi h/s leân baûng ñaët caâu keå Ai laøm gì? vaø phaân tích chuû ngöõ trong caâu. Neâu ghi nhôù cuûa baøi? 3/Baøi môùi: Giôùi thieäu baøi- ghi baûng. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOAÏT ÑOÄNG HOÏC. HÑ1:(15’)Môû roäng voán töø Duõng caûm -Ñoïc yeâu caàu baøi. MT: Môû roäng vaø heä thoáng hoaù voán -Thaûo luaän theo baøn- duøng töø thuoäc chuû ñieåm Duõng caûm. buùt chì gaïch chaân döôùi nhöõng Baøi 1: töø ngöõ cuøng nghóa vôùi töø -Goïi h/s ñoïc yeâu caàu vaø noäi dung baøi duõng caûm. taäp. H/s noái tieáp nhau neâu töø mình -Yeâu caàu h/s trao ñoåi thaûo luaän vaø tìm ñöôïc. laøm baøi. Töø cuøng nghóa vôùi töø duõng -Goïi h/s phaùt bieåu, G/v ghi nhanh caùc caûm: gan daï, anh huøng, can töø maø h/s ñöa ra. ñaûm, can tröôøng, gan goùc, gan H: Duõng caûm” coù nghóa laø gì? lì, baïo gan, quaû caûm. H:Ñaët caâu vôùi töø duõng caûm? Coù duõng khí daùm ñöông ñaàu H:Ñaët caâu vôùi caùc töø cuøng nghóa vôùi söùc choáng ñoái, vôùi nguy duõng caûm maø em vöøa tìm ñöôïc? hieåm ñeå laøm nhöõng nhieäm vuï Baøi 2:Yeâu caàu h/s töï laøm baøi. neân laøm. G/v gôïi yù cho h/s gheùp thöû töø duõng -3 –4 h/s ñaêït caâu, lôùp nhaän caûm vaøo tröôùc hoaëc sau moãi töø ngöõ xeùt boå sung. GV: Leâ Höõu Trình Giaùo aùn 4 Tuaàn 25 Tröôøng Tieåu hoïc Hoaø Trung cho tröôùc sao cho taïo ra taäp hôïp töø coù noäi dung thích hôïp. Goïi h/s nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn treân baûng. Nhaän xeùt, keát luaän töø ñuùng. Goïi h/s ñoïc laïi caùc töø tìm ñöôïc. HÑ2:(15’)Söû duïng töø vöøa hoïc ñeå ñieàn vaøo choã troáng MT: Söû duïng caùc töø ñaõ hoïc ñeå taïo thaønh nhöõng cuïm töø coù nghóa, hoaøn chænh caâu vaên hoaëc ñoaïn vaên Baøi 3: yeâu caàu h/s ñoïc baøi taäp -Yeâu caàu h/s thaûo luaän theo nhoùm. Goïi h/s caùc nhoùm daùn baøi laøm cuûa nhoùm mình leân baûng. Baøi 4:Toå chöùc cho h/s tìm töø tieáp söùc. G/v daùn caùc tôø phieáu leân baûng -Höôùng daãn: Ñoaïn vaên coù 5 choã troáng: Caùc em haõy löïa choïn töøng töø trong ngoaëc ñôn ñeå ñieàn vaøo cho phuø hôïp vôùi noäi dung.Moãi baïn chæ ñieàn moät töø roài nhanh choùng veà toå cho baïn khaùc leân ñieàn. G/v yeâu caàu h/s ñoïc laïi ñoaïn vaên ñaõ hoaøn chænh. 4/Cuûng coá-daën doø: 5’)Nhaän xeùt tieát hoïc. Veà nhaø laøm baøi taäp 3, 4 vaøo vôû. Chuaån bò baøi “Luyeän taäp veà caâu keå Ai laøm gì?”2-3 h/s ñaët caâu. 2 h/s laøm baøi treân baûng phuï, lôùp laøm vaøo vôû. 1 h/s tìm töø coù duõng caûm ñöùng tröôùc. duõng caûm xoâng leân duõng caûm cöùu baïn duõng caõm nhaän khuyeát ñieåm duõng caûm choáng laïi cöôøng quyeàn duõng caûm tröôùc keû thuø duõng caûm noùi leân söï thaät -1 H/s tìm töø coù duõng caûm ñöùng sau. tinh thaàn duõng caûm haønh ñoäng duõng caûm ngöôøi chieán só duõng caûm nöõ du kích duõng caûm em beù lieân laïc duõng caûm -Thaûo luaän theo nhoùm baøn gaén theû töø vaøo coät töông öùng. gan daï khoâng sôï nguy hieåm +gan goùc: choáng choïi khoâng luøi böôùc +gan lì: gan ñeán möùc trô ra, khoâng coøn bieát sôï laø gì? Ñoïc yeâu caàu. Caùc toå thi ñieàn töø treân baûng. Ñaïi dieän caùc nhoùm ñoïc ñoaïn vaên cuûa mình Theå duïc (Coù giaùo vieân chuyeân daïy )ÑÒA LÍ :OÂN TAÄP I/ Muïc tieâu :Cho HS chæ hoaëc ñieàn ñuùng ñöôïc vò trí ÑBBB; ÑBNB;soâng Hoàng, soâng Thaùi Bình ,Soâng Tieàn ,soâng Haäu ,soâng Ñoàng Nai treân baûn ñoà, löôùc ñoà Vieät Nam. So saùnh söï gi i phaân soá ta ñöôïc thöông laø phaân soá coøn laïi. Ñoïc ñeà baøi, phaân tích ñeà, giaûi vaøo vôû. Giaùo aùn 4 Tuaàn 25 Tröôøng Tieåu hoïc Hoaø Trung H:Vaäy khi laáy tích cuûa hai phaân soá chia cho moät phaân soá thì ñöôïc thöông laø gì? 1 1 1 H:Bieát �coù theå vieát ngay keát 5 3 15 1 1 :ñöôïc khoâng? Vì sao? quaû cuûa 15 5 Baøi 4: Goïi HS ñoïc ,tìm hieåu baøi roài toùm taét laøm baøi vaøo vôû. Theo doõi giuùp ñôõ cho nhöõng em coøn luùng tuùng. GV thu chaám moät soá baøi .4.Cuûng coá- daën doø: GV heä thoáng baøi .Nhaän xeùt tieát hoïc. Daën veà nhaø hoïc laøm laïi baøi taäp vaø chuaån bò baøi sau “Luyeän taäp.”Aâm nhaïc Coù GV chuyeân daïy SINH HOAÏT LÔÙP TUAÀN 25 I./MUÏC TIEÂU: Ñaùnh giaù caùc hoaït ñoäng tuaàn 25 ,ñeà ra keá hoaïch tuaàn 26 Reøn kyõ naêng sinh hoaït taäp theå. Phaùt huy maët maïnh, khaéc phuïc maët chöa toát. GDHS yù thöùc toå chöùc kæ luaät ,tinh thaàn laøm chuû taäp theå. II./NOÄI DUNG SINH HOAÏT 1./Ñaùnh giaù caùc hoaït ñoäng tuaàn 24 Lôùp tröôûng ñieàu khieån sinh hoaït. Caùc toå baùo caùo tình -Giaùo vieân ñaùnh giaù chung caùc maët trong tuaàn qua: Öu ñieåm: Taäp theå lôùp thi ñua giaønh nhieàu hoa ñieåm 10 “Möøng Ñaûng, möøng xuaân” Ngaøy phuï nöõ 8/3” Caùc em coù tö töôûng ñaïo ñöùc toát .Ñi hoïc chuyeân caàn, veä sinh caù nhaân saïch seõ. Leã pheùp vôùi thaày coâ,bieát giuùp ñôõ baïn beø. Xeáp haøng ra vaøo lôùp nhanh choùng. Caùc em coù yù thöùc hoïc taäp toát,hoaøn thaønh baøi tröôùc khi ñeán lôùp :Moät soá em coù tieán boä chöõ vieát, hoïc taäp :Tham gia sinh hoaït sao, Ñoäi ñaày ñuû. Toàn taïi :Vaãn coøn HS löôøi hoïc baøi ôû nhaø. Chöõ vieát raát caåu thaû. Veä sinh caù nhaân chöa saïch seõ: Hoaït ñoäng ngoaøi giôø: Tìm hieåu veà moâi tröôøng, thöïc haønh baûo veä môi tröôøng xung quanh tröôøng vaø lôùp hoïc. Lao ñoäng veä sinh tröôøng ,lôùp haøng ngaøy. Veä sinh caù nhaân saïch seõ, goïn gaøng. Tham gia sinh hoaït Ñoäi, sao ñaày ñuû. Toång soá hoa ñieåm 10: 26 boâng -Ñaït cao nhaát :Oanh, Tuyeát. 2. Keá hoaïch tuaàn 26 -Duy trì toát neà neáp qui ñònh cuûa tröôøng ,lôùp. Thöïc hieän toát “Ñoâi baïn hoïc taäp”ñeå giuùp ñôõ nhau cuøng tieán boä. Tích cöïc hoïc vaø oân taäp kieán thöùc cuõ. GV: Leâ Höõu Trình Giaùo aùn 4 Tuaàn 25 Tröôøng Tieåu hoïc Hoaø Trung Hoïc vaø laøm baøi tröôùc khi ñeán lôùp. Thöïc hieän nghieâm tuùc hoaït ñoäng ngoaøi giôø. Veä sinh caù nhaân saïch seõ, aên maëc quaàn aùo saïch se.õ -Ñi hoïc chuyeân caàn ,nghæ hoïc phaûi coù lí do. Ñoaøn keát ,giuùp ñôõ baïn beø coù hoaøn caûnh khoù khaên. UÛng hoä XD nhaø nhaân aùi :2000 ñoàng/1 em. Daën doø: Thöïc hieän toát coâng vieäc tuaàn 26. THEÅ DUÏC (50 NHAÛY DAÂY CHAÂN TRÖÔÙC CHAÂN SAU –TROØ CHÔI :CHAÏY TIEÁP SÖÙC NEÙM BOÙNG VAØO ROÅ” I. Muïc tieâu +Nhaûy daây chaân tröôùc chaân sau .Yeâu caàu bieát caùch thöïc hieän ñoäng taùc cô baûn ñuùng. GV: Leâ Höõu Trình Giaùo aùn 4 Tröôøng Tieåu hoïc Hoaø Trung Tuaàn 25 +Troø chôi “Chaïy tieáp söùc ”Yeâu caàu bieát caùch chôi vaø tham gia chôi chuû ñoäng. II. Ñòa ñieåm vaø phöông tieän +Doïn veä sinh saân tröôøng, baûo ñaûm an toaøn luyeän taäp. Coøi, duïng cuï phuïc vuï luyeän taäpphoái hôïp chaïy, nhaûy vaø chaïy mang. Vaùc, keû vaïch xuaát phaùt vaø giôùi haïn. III. Noäi dung vaø phöông phaùp Noäi dung Ñònh löôïng 1. Phaàn môû 5 phuùt ñaàu 2. Phaàn baûn .Phöông phaùp Taäp hôïp lôùp +Khôûi ñoäng. Lôùp tröôûng taäp hôïp lôùp. GV phoå bieán noäi dung baøi hoïc. Khôûi ñoäng caùc khôùp coå tay, chaân, ñi ñeàu 1 voøng troøn, chaïy chaäm treân ñòa hình töï nhieân. 22 +Troø chôi: Bòt maét baét deâ” cô phuùt) a) Ñoäi hình ñoäi nguõ vaø baøi taäp (12 RLTTCB phuùt) Nhaûy daây kieåu chuïm chaân, chaân tröôùc chaân sau .HS nhaûy daây kieåu chuïm hai chaân:1 laàn GV Höôùng daãn caùch nhaûy môùi vaø laøm maãu cho HS quan saùt naémcaùch nhaûy .Cho HSdaøn haøng taäp +GV chia nhoùm luyeän taäp theo khu vöïc quy ñònh. Yeâu caàu naém kó thuaät vaø taäp chính thöùc. 10 .GV ñi töøng toå nhaéc nhôû HS vaø phuùt) bao quaùt lôùp .3. Phaàn keát thuùc 5 phuùt GV: Leâ Höõu Trình Troø chôi vaän ñoäng: chaïy tieáp söùc )GV neâu troø chôi vaø phoå bieán caùch chôi. Yeâu caàu HS khôûi ñoäng tröôùc khi chôi ñeå ñaûm baûo an toaøn. Cho moät nhoùm ra laøm maãu ñoàng thôøi giaûi thích ngaén goïn caùch chôi. Cho HS taäp ñoäng taùc tieáp söùc thöû môùi cho caùc em taäp chính thöùc. Chuù yù giöõ kæ luaät taäp luyeän vaø ñaûm baûo an toaøn cho HS. Hoài tónh. Taäp hôïp lôùp. HS ñöùng thaønh voøng troøn ,voã tay ,haùt.Ñöùng taïi choã thöïc hieän ÑT thaû loûng ,hít thôû saâu. Giaùo aùn 4 Tuaàn 25 Tröôøng Tieåu hoïc Hoaø Trung +GV nhaän xeùt ,ñaùnh giaù keát quaû giôø hoïc, daën HS chuaån bò duïng cuï hoïc taäp tieát sau. THEÅ DUÏC (49 )PHOÁI HÔÏP CHAÏY, NHAÛY, MANG VAÙC TROØ CHÔI: CHAÏY TIEÁP SÖÙC .I. Muïc tieâu: OÂn phoái hôïp chaïy, nhaûy. Mang vaùc.Yeâu caàu bieát caùch thöïc hieän ñoäng taùc töông ñoái ñuùng. Troø chôi “Chaïy tieáp söùc ”Yeâu caàu bieát caùch chôi vaø tham gia chôi chuû ñoäng. II. Ñòa ñieåm vaø phöông tieän +Doïn veä sinh saân tröôøng, baûo ñaûm an toaøn luyeän taäp. Coøi, duïng cuï phuïc vuï luyeän taäpphoái hôïp chaïy, nhaûy vaø chaïy mang. Vaùc, keû vaïch xuaát phaùt vaø giôùi haïn. III. Noäi dung vaø phöông phaùp Noäi dung Ñònh löôïng 1. Phaàn môû 5 phuùt ñaàu 2. Phaàn baûn .Phöông phaùp Taäp hôïp lôùp +Khôûi ñoäng. Lôùp tröôûng taäp hôïp lôùp. GV phoå bieán noäi dung baøi hoïc. Khôûi ñoäng caùc khôùp coå tay, cô 22 phuùt chaân, ñi ñeàu 1 voøng troøn, chaïy (12 chaäm treân ñòa hình töï nhieân. phuùt) Troø chôi “Keát baïn” a) Ñoäi hình ñoäi nguõ vaø baøi taäp RLTTCB *OÂn baät xa. GV chia nhoùm luyeän taäp theo khu vöïc quy ñònh. Yeâu caàu hoaøn thieän kó thuaät vaø naâng cao thaønh tích. Taâïp phoái hôïp chaïy, nhaûy. GV nhaéc laïi caùch luyeän taäp phoái hôïp, laøm maãu ,sau ñoù cho HS thöïc (10 hieän baøi taäp. phuùt) Cho HS taäp theo ñoäi hình haøng doïc, theo hieäu leänh coøi. Troø chôi vaän ñoäng: chaïy tieáp söùc )GV neâu troø chôi vaø phoå bieán caùch chôi. Yeâu caàu HS khôûi ñoäng tröôùc khi chôi ñeå ñaûm baûo an toaøn. Cho moät nhoùm ra laøm maãu ñoàng GV: Leâ Höõu Trình Giaùo aùn 4 Tuaàn 25 Tröôøng Tieåu hoïc Hoaø Trung 3. Phaàn keát thuùc 5 phuùt thôøi giaûi thích ngaén goïn caùch chôi. Cho HS taäp ñoäng taùc tieáp söùc thöû môùi cho caùc em taäp chính thöùc. Chuù yù giöõ kæ luaät taäp luyeän vaø ñaûm baûo an toaøn cho HS. Hoài tónh. Taäp hôïp lôùp. HS ñi thöôøng theo nhòp vöøa ñi vöøa haùt.Ñöùng taïi choã thöïc hieän ÑT thaû loûng ,hít thôû saâu. GV nhaän xeùt ,ñaùnh giaù keát quaû giôø hoïc, daën HS chuaån bò duïng cuï hoïc taäp tieát sau. KÓ THUAÄT: LAÉP XE ÑAÅY HAØNG (Tieát 1) I.Muïc tieâu: HS bieát choïn ñuùng vaø ñuû caùc chi tieát ñeå laép xe ñaåy haøng -Naém ñöôïc caùc qui trình vaø thao taùc kó thuaät laép xe ñaåy haøng -Reøn luyeän tính caån thaän, an toaøn lao ñoäng khi thöïc hieän thao taùc laép thaùo caùc chi tieát cuûa xe ñaåy haøng. II. Ñoà duøng daïy hoïc: Maãu xe ñaåy haøng ñaõ laép saün. Boä laép gheùp moâ hình kó thuaät. III.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc: 1.OÅn ñinh:Haùt 2.Baøi cuõ:(2’)Kieåm tra duïng cuï hoïc taäp 3.Baøi môùi: GV giôùi thieäu baøi- Ghi ñeà baøi. Hoaït ñoäng daïy GV: Leâ Höõu Trình Hoaït ñoäng hoïc Giaùo aùn 4 Tuaàn 25 Tröôøng Tieåu hoïc Hoaø Trung HÑ1:(10’)Quan saùt, nhaän xeùt maãu. GV cho HS quan saùt maãu xe ñaåy haøng ñaõ laép saün -Höôùng daãn HS quan saùt kó töøng boä phaän vaø traû lôøi caâu hoûi: Ñeå laép ñöôïc xe ñaåy haøng caàn bao nhieâu boä phaän? Neâu taùc duïng cuûa xe ñaåy haøng trong thöïc teá? HÑ2:(20’)Höôùng daãn thao taùc kó thuaät. 1.Höôùng daãn choïn caùc chi tieát -GV cuøng HS choïn töøng loaïi chi tieát trong sgk cho ñuùng, ñuû. Xeáp caùc chi tieát ñaõ choïn vaøo naép hoäp theo töøng loaïi chi tieát. 2.Laép töøng boä phaän: Laép giaù ñôõ truïc baùnh xe (H2- SGK) Yeâu caàu HS quan saùt H2 vaø traû lôøi caâu hoûi: Ñeå laép ñöôïc tay keùo em caàn choïn caùc chi tieát naøo vaø soá löôïng bao nhieâu? GV tieán haønh laép tay keùo theo SGK .Trong khi laép GV löu yù ñeå HS thaáy ñöôïc vò trí thanh thaúng 7 loã phaûi ôû trong thanh chöõ U daøi. Laép taàng treân cuûa xe vaø giaù ñôõ truïc baùnh xe: H3 /SGK) Yeâu caàu HS quan saùt H3 /sgk ,sau ñoù GV goïi 1 HS leân laép, HS khaùc nhaän xeùt vaø boå sung cho hoaøn chænh .GV höôùng daãn HS thöïc hieän laép giaù ñôõ truïc baùnh xe thöù hai. Löu yù: Vò trí caùc loã khi laép vaø vò trí trong, ngoaøi cuûa caùc thanh thaúng 11 loã, 7 loã, 6 loã. Laép thaønh sau xe, caøng xe, truïc xe (H4/sgk) Goïi 1 HS goïi teân vaø soá löôïng caùc chi tieát ñeå laép thanh giaù ñôõ baùnh xe? GV goïi 2 HS leân laép boä phaän naøy. 3.Laép raùp xe ñaåy haøng (H1 /sgk) GV laép raùp xe ñaåy haøng theo qui trình trong sgk. Sau khi laép raùp xong ,GV kieåm tra söï chuyeån ñoäng cuûa xe. 4.Höôùng daãn HS thaùo rôøi caùc chi tieát vaø xeáp goïn vaøo hoäp. 4.Cuûng coá-Daën doø:(3’)GV nhaän xeùt tieát hoïc -Chuaån bò: Laép xe ñaåy haøng (tt)”GV: Leâ Höõu Trình HS quan saùt ,traû lôøi caâu hoûi. Caàn 5 boä phaän :giaù ñôõ truïc baùnh xe, taàng treân cuûa xe vaø giaù ñôõ, thaønh sau xe, caøng xe, truïc baùnh xe ÔÛ caùc nhaø ga cuûa saân bay, haønh khaùch thöôøng duøng xe ñaåy haøng ñeå chôû haønh lí cuûa mình -HS chon caùc chi tieát theo söï höôùng daãn cuûa GV. HS quan saùt vaø traû lôøi: Caàn choïn: 2 thanh thaúng 7 loã, 1 thanh chöõ U daøi. HS thöïc haønh theo yeâu caàu cuûa GV -HS traû lôøi: Goàm 1 taám lôùn, 2 thanh chöõ U daøi. HS theo doõi boå sung cho hoaøn chænh .HS lôùp theo doõi boå sung cho hoaøn chænh. HS theo doõi. Giaùo aùn 4 Tuaàn 25 Tröôøng Tieåu hoïc Hoaø Trung Ngaøy soaïn:6 /3//2008 Ngaøy daïy: Thöù saùu 7/3/2008 ÑÒA LÍ (25) OÂN TAÄP I. Muïc tieâu :Chæ ñöôïc vuøng ÑBBB, ÑBNB, soâng Hoàng, soâng Thaùi Bình treân löôïc ñoà -Neâu ñöôïc ñieåm gioáng vaø khaùc nhau cuûa hai vuøng ÑBBB vaø ÑBNB -Chæ ñöôïc treân baûn ñoà caùc thaønh phoá vaø neâu ñöôïc ñaëc ñieåm tieâu bieåu cuûa thaønh phoá naøy II. Ñoà duøng daïy hoïc: Löôïc ñoà ÑBBB, ÑBNB, baûn ñoà Vieät Nam III.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc: 1.OÅn ñònh :2. Baøi cuõ:(5’)Tuyeát, Yeâm H: TP Caàn Thô naèm ôû beân soâng naøo? Neâu baøi hoïc 3. Baøi môùi: Hoaït ñoäng daïy KÓ THUAÄT (25 )CHAÊM SOÙC RAU, HOA I. Muïc tieâu: HS thöïc haønh moät soá coâng vieäc chaêm soùc rau, hoa: töôùi nöôùc, laøm coû, vun xôùi ñaát. HS luoân coù yù thöùc chaêm soùc, baûo veä caây rau, hoa. II. Ñoà duøng daïy –hoïc: Vöôøn ñaõ troàng rau, hoa. Daàm xôùi, bình töôùi nöôùc, cuoác. III. Hoaït ñoäng daïy –hoïc: Hoaït ñoäng daïy *Hoaït ñoäng 2: HS thöïc haønh chaêm soùc rau, hoa (15 phuùt) MT: HS thöïc haønh moät soá coâng vieäc chaêm soùc rau, hoa: töôùi nöôùc, laøm coû, vun xôùi ñaát. Yeâu caàu HS nhaéc laïi teân caùc coâng vieäc chaêm soùc rau, hoa. Muïc ñích vaø caùch tieán haønh chaêm soùc rau, hoa. GV kieåm tra söï chuaån bò duïng cuï lao ñoäng cuûa HS. Phaân coâng vò trí vaø giao nhieäm vuï thöïc haønh cho HS. GV: Leâ Höõu Trình Hoaït ñoäng hoïc Laàn löôït HS nhaéc laïi, lôùp theo doõi vaø boå sung. Kieåm tra theo nhoùm roài baùo caùo. Caùc nhoùm thöïc hieän theo phaân coâng cuûa GV. Caùc nhoùm thöïc haønh. Giaùo aùn 4 Tuaàn 25 Tröôøng Tieåu hoïc Hoaø T
Dokumen baru
Aktifitas terbaru
Penulis
123dok avatar

Berpartisipasi : 2017-04-25

Dokumen yang terkait

TUAN 25 LOP 4CKTKN

Gratis

Feedback