Tiểu luận Đề tài TRANH 2015. sửa

 0  2  13  2018-01-06 21:24:25 Report infringing document
LỜI MỞ ĐẦU Công tác cải cách hành chính nói chung công tác cán bộ công chức nói riêng đã được Đảng và Nhà nước, các cơ quan, đoàn thể, các cấp, các ngành rất quan tâm trong những năm gần đây. Cải cách hành chính, đổi mới công tác cán bộ là nhu cầu khách quan của sự nghiệp đổi mới và xây dựng đất nước, trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần tích cực khơi dậy mới tiềm năng phát triển kinh tế -xã hội, phát triển nguồn lực con người. Trong những năm gần đây công tác cải cách hành chính ở nước ta đã có bước chuyển biến đáng kể: Về thể chế, tổ chức bộ máy, cán bộ công chức, tài chính công tạo ra những bước đột phá mới. Hệ thống tổ chức bộ máy ở các cấp, các ngành tiếp tục được kiện toàn và tăng cường hơn về năng lực, hiệu lực hoạt động, quy chế tổ chức. Công tác quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, sử dụng cán bộ, công chức. Cũng như công tác luân chuyển, đề bạt cán bộ được thực hi ện đ ồng b ộ ở các ngành, các cấp, các cơ quan đơn vị. Mặc dù đã có nhiều chuyển biến, tiến bộ về công tác cải cách hành chính, về đổi mới công tác cán bộ. Song ở các cơ quan quản lý nhà nước, c ơ quan hành chính sự nghiệp còn nhiều tồn tại, không đáp ứng so với yêu cầu và nhiệm vụ đề ra trong giai đoạn hiện nay. Đó là bộ máy tổ chức, quản lý cồng kềnh, đội ngũ cán bộ, công chức bộc lộ nhiều mặt yếu kém bất lực. Những tình huống xảy ra trong công tác quản lý, điều hành, xử lý không kịp thời, hoặc đạt hiệu quả thấp; gây mâu thuẫn nội bộ cơ quan, đơn vị, chất lượng, mức độ hoàn thành công việc không cao. Từ những kiến thức đã học về quản lý nhà nước về chương trình cải cách hành chính, về kỹ năng tổ chức điều hành công sở; quản lý công v ụ, công chức.Tôi thấy việc cải cách thủ tục hành chính, việc nâng cao, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ công chức, nhất là cán bộ quản lý là hết sức cần 1 thiết trong tình hình nhiệm vụ hiện nay, để đáp ứng cho yêu c ầu c ủa công cuộc đổi mới đất nước, phát triển kinh tế -xã hội. Trong thực tế đội ngũ cán bộ công chức có một bộ phận không nhỏ kém năng lực, phẩm chất, thiếu kiến thức kỹ năng xử lý hành chính. T ừ đó đã nảy sinh ra nhiều vấn đề trong công tác quản lý cán bộ, công chức, công tác chuyên môn nội bộ cơ quan đơn vị mà tình huống sau đây đã x ảy ra ở m ột c ơ quan hành chính sự nghiệp. Do thời gian có hạn và trình độ bản thân còn nhiều hạn chế, bài tiểu luận chắc ch ắn không tránh kh ởi thi ếu sót. Em mong nhận được sự góp ý của các Thầy, cô giáo và các b ạn đ ồng nghi ệp đ ể b ản thân tôi có thêm nhiều ki ến th ức, kinh nghi ệm th ực ti ễn nh ằm hoàn thành t ốt nhiệm vụ được giao. Qua đây cho phép em bày tỏ lòng kính trọng và biÕt ơn sâu sắc đến các Thầy, cô giáo Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn đã tham gia giảng dạy lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên khoá 40 tại huyÖn Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn. Xin trân trọng cảm ơn! 2 PHẦN I. MÔ TẢ TÌNH HUỐNG 1.1. Hoàn cảnh ra đời tình huống Phòng Giáo dục và đào tạo huyện PN là một đơn vị hành chính sự nghiệp cấp huyện. Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên phục vụ khá lớn. Ở bộ phận quản lý, giảng dạy hầu hết các cán bộ, công chức, viên chức đều có trình độ đại học, Cao đẳng, chuyên môn nghiệp vụ ở trình độ chuẩn và trên chuẩn theo bậc học, nhưng ở khối phục vụ như nhân viên bảo vệ, nhân viên cấp duõng ở các trường học thì trình đ ộ chuyên môn t ương đ ối thấp. Trình độ trung cấp chỉ chiếm khoảng 10% trình độ sơ cấp là 60% còn lại 30% nhân viên là chưa qua đào tạo ho ặc chủ yếu là tập huấn theo định kỳ .Công việc chính cuả nhân viên là những công việc mang tính phục vụ như: bảo vệ, phục vụ ăn uống, vệ sinh, quản nhà, trợ giảng.Đội ngũ cán b ộ làm công tác quản lý (chủ yếu là cấp trường) hầu hết đã qua đào t ạo chuyên môn nghiệp vụ có trình độ Cao đẳng và Đại học, một số cán bộ quản lý có kiến thức về quản lý hành chính đổi mới kịp với cải cách hành chính. Tuy nhiên có một số đơn vị trường mầm non đặc thù là nữ, cán bộ quản lý tuổi cao và có tính bảo thủ cố chấp. Ở những đơn vị này, do trình độ, năng lực quản lý y ếu kém, cán bộ lãnh đạo có phong cách làm việc độc đoán, chuyên quy ền, không có tính linh hoạt, kết hợp với thái độ ngạo m ạn, coi th ường nhân viên và hay hạch sách trù dập nên đã xảy ra tình trạng mất đoàn kết n ội b ộ, công vi ệc chuyên môn trì trệ, các sự việc lộn xộn đã xảy ra ở đơn vị sau đây là m ột s ự việc xảy ra ở Trường mầm non B. 1.2. Nội dung tình huống Hưởng ứng cuộc vận động nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, phát huy tinh thần kỷ luật lao động do Hiệu trưởng, công đoàn tr ường phát động đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường. 3 Sau một tháng phát động, các đơn vị đã tổ chức kiểm đi ểm rút kinh nghiệm, tìm ra những phương hướng, giải pháp khắc phục những khuyết điểm, yếu kém của đơn vị mình. Cũng như các trường khác của huyện PN, Trường mầm non B đã họp cả CBNV đều tham gia, để tiến hành kiểm điểm việc chấp hành, thực hiện các nội dung của đợt phát động phong trào thi đua. Tất cả các m ặt công tác đã được cán bộ, nhân viên thảo luận, góp ý đánh giá. Song tập trung chủ y ếu vào nội dung chấp hành ý thức kỷ luật lao động trong cơ quan. Tại cuộc họp đồng chí Nguyễn Thị T là Chủ tịch công đoàn được Hi ệu trưởng giao nhiệm vụ chấm công, theo dõi việc chấp hành gi ờ gi ấc lao đ ộng của cán bộ, nhân viên trong trường đã nêu lên: trường hợp có một số cán bộ, nhân viên, có lúc đi làm muộn, tranh thủ làm việc việc riêng trong giờ hành chính, và lấy danh nghĩa việc chung của đơn vị đã dùng tiền công quỹ của trường, gây nghi ngờ, bàn tán tạo không khí căng thẳng trong đơn vị. Những việc làm này là vi phạm kỷ luật lao động, không đúng với phẩm chất đạo đ ức của người đảng viên. Cả đơn vị đã lắng nghe và cho đây là ý kiến th ẳng th ắn, chân thành, s ự việc xem như không có vấn đề gì xảy ra, nhưng sau cuộc họp, m ột vài cá nhân đã trò chuyện to nhỏ với Hiệu trưởng và họ cho rằng nội dung, ý t ứ phát biểu của đồng chí T là ám chỉ tư cách, ý thức kỷ luật của lãnh đạo trường. 1.3. Kết thúc tình huống: Do tác động của những câu chuyện, của một vài cá nhân trong đơn vị, và những bất đồng trước đây đối với Nguyễn Thị T, Hiệu trưởng vội vàng tập hợp ý kiến của một số Đảng viên, của một phó Hi ệu trưởng tâm đầu ý hợp chuẩn bị nội dung, lý do để kiểm điểm, phê bình Nguyễn Thị T chỉ sau đó một tuần. Sau cuộc họp đồng chí Hiệu trưởng đã lập 01 biên bản mà n ội dung của nó có nhiều tình tiết không đúng với diễn biến của cuộc họp, có tính chất gay gắt và nghiêm trọng hơn để báo cáo cấp trên áp dụng các hình th ức k ỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Thị T. 4 PHẦN II. PHÂN TÍCH VÀ GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG 2.1. Phân tích tình huống 2.1.1. Phân tích diễn biến tình huống Vẫn như mọi ngày, đồng chí Chủ tịch công đoàn Nguyễn Thị T đến c ơ quan làm việc bình thường. Hoàn toàn bất ngờ chị được đồng chí phó Hiệu trưởng thông báo đến dự một cuộc họp đột xuất, do lãnh đạo chuyên môn triệu tập. Bắt đầu vào cuộc họp, đồng chí Hiệu trưởng kiêm bí thư chi bộ thông báo lý do cu ộc h ọp với nội dung góp ý vào dự thảo điều lệ sửa đổi của Đảng Cộng s ản Vi ệt Nam đề đạt Đại hội khóa XXI của Đảng. Khoảng một tiếng đồng hồ đầu của cuộc họp: một đồng chí đọc qua một số trang của bản điều lệ sửa đổi, không đồng chí nào thảo luận góp ý kiến. Sau đó đồng chí Hiệu trưởng phát biểu thông qua nội dung thảo luận điều lệ sửa đổi của Đảng, chuyển sang lĩnh vực chuyên môn của đơn vị trong đó đề cập đến vấn đề tư tưởng, ý th ức của cán bộ đảng viên trong đơn vị. Trong đó có nêu: trong thời gian gần đây đã có một vài đảng viên yếu kém, sa xút về phẩm chất, hiện tượng bè phái, gây rối chia rẽ nội bộ, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến phong trào thi đua của đơn vị, tạo mối nghi kỵ, tố cáo lẫn nhau, làm suy gi ảm uy tín c ủa cán b ộ lãnh đạo và đơn vị. Một vài ý kiến, đề nghị đồng chí Hi ệu tr ưởng th ẳng th ắn nêu đích danh cá nhân để cho anh em biết và kiểm điểm. Sau một hồi, đồng chí Hiệu trưởng đã nêu đích danh đồng chí Nguyễn Thị T, Chủ tịch công đoàn của đơn vị. Dựa theo ý kiến của Hiệu trưởng một số cá nhân đã đưa ra một số khuyết điểm khác của đồng chí Nguyễn Thị T, đại khái là có ý đ ồ chia r ẽ nội bộ, gây mất uy tín của cán bộ trong đơn vị, tại sao không góp ý tr ực ti ếp mà phải đưa ra hội họp, tạo thành vấn đề lớn và nghiêm trọng nếu cấp trên biết. Có ý kiến kết luận: xét về hành vi, mức độ khuyết điểm của đồng chí Nguyễn Thị T thì đồng chí Nguyễn Thị T không đủ tư cách Đảng viên và chi bộ phải xem xét áp dụng hình thức đưa đồng chí ra khỏi Đảng. Sau khi nghe ý kiến phát biểu của đồng chí Hiệu tr ưởng và m ột s ố cán bộ Đảng viên, đồng chí Nguyễn Thị T kiên quyết không nhất trí v ới k ết lu ận 5 của cuộc họp: trước tiên nội dung cuộc họp đã đi không đúng n ội dung và xét kiểm điểm phê bình, áp dụng hình thức kỷ luật thì không đúng nguyên t ắc, trình tự thủ tục đồng chí Nguyễn Thị T cho rằng những ý kiến nêu lên khuy ết điểm của đồng chí là không đúng với thực tế, đây có động cơ bu ộc t ội vu cáo và sẽ đề nghị cấp trên xem xét. 2.1.2. Nguyên nhân Để sự việc xẩy ra như vậy tại trường mầm non B thì có các nguyên nhân chủ yếu sau: Nguyên nhân chủ quan: Trường mầm non B để xảy ra tình trạng như trên là do lãnh đạo đơn vị quan liêu, không sâu sát, công tác thi đua, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cấp dưới không được tiến hành thường xuyên hơn nữa các đoàn thể xã hội trong tr ường không có s ự phối hợp chặt chẽ, không mang lợi ích tập thể lên hàng đầu. Nguyên nhân khách quan: Việc phổ biến tuyên truyền đường lối, chính sách pháp luật của nhà nước đối với một số nhân viên có trình đ ộ th ấp không thường xuyên. Công tác đấu tranh phê và tự phê bình không th ường xuyên, nhất là công tác cán bộ, quản lý còn lỏng lẻo, không k ịp th ời phát hi ện những sai phạm, để cấp dưới lộng quyền, lộng hành, mạt sát coi thường nhân viên. CB, CNV trong đơn vị thiếu mạnh dạn, e dè, nể nang, không dám đ ứng lên để bảo vệ những cá nhân tốt, thiếu hiểu biết trong nhi ều lĩnh v ực xã h ội, bị kẻ xấu lôi kéo. 2.1.3. Hậu quả Sự việc xảy ra tuy không lớn, nghiêm trọng xong đã để l ại h ậu qu ả nặng nề. Đơn vị bị thay đổi xáo trộn về tổ chức khi đang làm việc bình thường, phải thay đổi lãnh đạo quản lý, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ nhân viên. Tư tưởng của đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên hoang mang, dao động, nghi kỵ lẫn nhau, không kí làm việc căng thẳng, cầm chừng, hiệu quả công tác thấp, ảnh hưởng trực tiếp tới nhà trường và các đơn vị khác trong ngành giáo dục của huyện, gây lãng phí mất thời gian của cấp trên, các b ộ ph ận đ ể 6 tập trung kiểm điểm họp hành, tìm ra nguyên nhân, để ổn định tổ chức trấn an tinh thần cho cán bộ, nhân viên. Qua tình huống nêu trên, mặc dù cấp trên đã điều đồng chí Hi ệu tr ưởng đi làm công việc khác. Song ảnh hưởng của nó còn rất lớn đối với Tr ường mầm non B sau này. Từ cách làm việc và cách xử sự, quan hệ với nhau của một số cán bộ, giáo viên, nhân viên cho ta thấy một thực tế đã tồn tại ở nhiều trường học hiện nay, là do công tác cán bộ, sử dụng con người, cách kiểm tra, giám sát của lãnh đạo cấp trên còn thiếu chặt chẽ và thường xuyên, buông lỏng quản lý cán bộ. Do người lãnh đạo đơn vị thi ếu năng l ực, thi ếu k ỹ năng xử lý quản lý hành chính, độc đoán, quan liêu ưa thói xu nịnh dẫn đến lề lối làm việc áp đặt, quy chụp, hằn thù, cá nhân lôi kéo bè phái, m ất đoàn k ết n ội bộ. Sự việc nêu trên đã chứng minh sự cần thiết phải đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên đội ngũ cán bộ quản lý, việc tuyển dụng bổ nhiệm đề b ạt ph ải cân nhắc thận trọng. Nếu không nó sẽ kìm hãm công tác c ải cách hành chính, tạo sự rối ren trong công tác quản lý cơ quan đơn vị. Việc người đứng đầu một đơn vị không đủ khả năng thực hiện các yêu cầu của nhiệm vụ quản lý lãnh đạo đơn vị hoặc không vì lợi ích tập thể mà đặt lợi ích cá nhân lên trên và dùng quyền lực để bảo vệ cho cá nhân mình trong giai đoạn hiện nay là không thể chấp nhận. 2.2. Mục tiêu giải quyết tình huống Về phía cán bộ nhân viên Trường mầm non B do trình độ nhận thức, do sợ bị trù dập, do không mạnh dạn đấu tranh phê bình, bảo vệ l ẽ phải đ ể m ột vài cá nhân có động cơ xấu, lôi kéo không nhận ra đúng sai. Đây là hiện tượng còn khá phổ biến ở những cơ quan đơn vị khi đa số người lao động, cán bộ viên chức có trình độ học vấn thường, thiếu hiểu biết về kiến thức pháp luật. Các cấp ủy Đảng, các cấp chính quyền cần phải quan tâm sâu sát hơn nữa đ ể động viên quần chúng tham gia sinh hoạt, hội họp, biết phân tích đúng sai, bảo vệ lợi ích cho chính mình và cho những người khác để v ươn lên làm ch ủ tập thể, làm chủ cơ quan đơn vị mình. 7 2.2.1. Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, kỷ cương phép nước Phải khắc phục được tình trạng tố cáo không có cơ sở, sai sự thật. Luôn nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình, kiên quyết đấu tranh loại bỏ những hành vi sai trái trong tập thể, không đua đòi, nịnh hót và lãnh đ ạo ph ải công tư phân minh bảo vệ lẽ phải. Xử lý nhân viên phải đúng quy trình và thủ tục tránh gây phiền hà, vu khống và trả thù cá nhân. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị và phẩm ch ất đạo đức cho các tầng lớp cán bộ, giáo viên, nhân viên và cần có chính sách khuyến khích đối với những người tích cực trong công tác quản lý về nhân sự. Xử lý nghiêm đối với người vi phạm hoặc bao che cho kẻ vi ph ạm và phải xử lý đối với người nào lợi dụng chức quyền -tố cáo nhằm bôi x ấu n ội bộ. 2.2.2. Bảo vệ lợi ích chính đáng của Nhà nước, tổ chức xã hội và công dân. Phải đảm bảo được lợi ích chính đáng của công dân mà trực tiếp là chủ tịch công đoàn T, thẳng thắn phê bình những hạn chế yếu kém trong đơn vị lại bị vu khống là tố cáo lãnh đạo và gây mất đoàn kết n ội b ộ. làm trong s ạch trong việc quản lý công chức và xử lý nghiêm minh đối với nhân viên. 2.2.3. Giải quyết hài hòa giữa tính pháp lý, lợi ích kinh tế và l ợi ích xã hội. Trong s ự vi ệ c trên tr ước h ết ph ải b ảo v ệ đ ược quy ền l ợi cho công dân, c ụ th ể là bà ch ủ t ịch công đoàn Nguy ễn Th ị T có đ ược quy ền đóng góp ý ki ến, đ ảm b ảo tính th ống nh ất c ủa qu ản lý, k ỷ lu ật nhân viên, tăng c ường pháp ch ế xã h ội ch ủ nghĩa, nâng cao hi ệu l ực, hi ệu qu ả qu ản lý nhà n ước trong lĩnh v ực qu ản lý k ỷ lu ật nhân sự, gi ải quy ết nhanh chóng, d ứt khoát các h ậu qu ả c ủa v ụ t ố cáo, t ạ o đ ượ c ni ềm tin c ủ a nhân dân đ ố i v ới các c ấp chính quy ền trong vi ệc gi ải quy ết đ ơn th ư t ố cáo, cũng nh ư trong lĩnh v ực qu ản lý công ch ức và xử lý nhân viên vi 8 phạm kỷ luật, qua đó giáo d ục ý th ức pháp lu ật cho cán b ộ, giáo viên, nhân viên; gi ải quy ết đ ược mâu thu ẫn trong tr ư ờng học, b ảo v ệ đ ược quy ề n l ợi chính đáng c ủa công dân, phù h ợp v ới truy ền th ống đ ạo đ ức, phong t ục t ập quán và th ực t ế cu ộc s ống, đ ồng th ời t ạo c ơ s ở thu ận l ợi v ề m ặ t pháp lý, tâm lý xã h ội đ ể h ạn ch ế nh ững vi ệc làm sai trái v ề đ ạ o đ ứ c c ủa dân t ộc, xây d ựng n ếp s ống văn hoá m ới, nêu cao tinh th ần đoàn k ế t, đùm b ọc th ương yêu nhau trong đ ơn v ị cũng nh ư trong toàn xã h ộ i. T ạ o đi ề u ki ệ n đ ể cho qu ần chúng qu ản lý giám sát nh ằm phát hi ệ n k ị p th ời nh ững tiêu c ực x ảy ra và x ử lý nghiêm minh đ ối v ới cán b ộ không th ực hi ện đúng công vi ệc theo quy đ ịnh. 2. 3. Xây dựng và lựa chọn phương án giải quyết 2.3.1 Xây dựng phương án giải quyết tình huống Về phía cán bộ nhân viên Trường mầm non B do trình độ nhận thức, do không mạnh dạn đấu tranh phê bình, bảo vệ lẽ phải để một vài cá nhân có động cơ xấu, lôi kéo không nhận ra đúng sai. Đây là hiện tượng còn khá phổ biến ở những cơ quan đơn vị khi đa số người lao động, cán bộ viên chức có trình độ học vấn thường, thiếu hiểu biết về kiến thức pháp lu ật. Các c ấp ủy Đảng, các cấp chính quyền cần phải quan tâm sâu sát hơn nữa để động viên quần chúng tham gia sinh hoạt, hội họp, biết phân tích đúng sai, bảo vệ lợi ích cho chính mình và cho những người khác để vươn lên làm chủ tập thể, làm chủ cơ quan đơn vị mình. Từ tình huống xảy ra ở Trường mầm non B của Phòng Giáo d ục và Đào tạo PN, tôi sẽ có phương án xử lý sau: Phương án 1: khi nghe đồng chí T phát biểu trong cuộc họp và nghe các thông tin mà một vài người nêu ra tôi cần bình tĩnh, sáng suốt cân nh ắc, sàng lọc, phân tích kỹ sự việc, giữa nội dung cuộc họp, thái độ chân thành thẳng thắn của đồng chí T và động cơ, thái độ của một vài ý ki ến c ủa nh ững cá nhân. Nếu những thông tin đó không đảm bảo độ trung thực chính xác, tôi lựa lời phân tích, giải thích cho họ biết mối quan hệ của chúng tôi và chỉ ra 9 những suy nghĩ sai trái và tác hại của những suy nghĩ, ý kiến mà h ọ nêu ra, đ ể tạo mối đoàn kết vui vẻ, hoà thuận trong đơn vị mình, và ngược lại ý ki ến của đồng chí T là đúng thì nên khuyến khích để cho các cán bộ, giáo viên có ý thức phấn đấu tốt hơn trong công việc và chấp hành tốt k ỷ lu ật lao đ ộng. Đưa ra tập thể đơn vị, chi bộ công khai, dân chủ quyết định. Ưu điểm Tạo được động lực phấn đấu và đấu tranh cho l ẽ ph ải, h ạn chế được những vi phạm kỷ luật lao động trong đơn vị có lý, nó s ẽ đ ảm b ảo được tính tập trung, dân chủ. Đối với đội ngũ cán bộ trong cơ quan sẽ đảm bảo đoàn kết nhất trí, tạo không khí hoà thuận, vui vẻ, công việc sẽ dần đi vào ổn định, nề nếp. Vai trò của người lãnh đạo được thể hiện, có sức thuyết phục với mọi đối tượng mà mình quản lý tạo lòng tin trong lòng quần chúng nhân viên khi mọi người thấy rằng mình được tôn trọng, quyền lợi được đảm bảo một cách dân chủ công khai -Phương án 2: Nhưng nếu những ý kiến thông tin đó là đúng tôi sẽ chủ động mời đồng chí T đến gặp phân tích điều hay lẽ ph ải cho đ ồng chí T nghe và nghiêm khắc đề nghị đồng chí T phải làm kiểm đi ểm và áp d ụng những hình thức phù hợp và mang tính giáo dục răn đe. Ưu điểm: sẽ không làm mất thời gian của cấp trên, không làm ảnh hưởng đến công việc đang thực hiện. Nhược điểm: không thể hiện được vai trò lãnh đạo và không c ủng c ố được lòng tin của nhân viên vào lãnh đạo. 2.3.2. Lựa chọn phương án giải quyết Qua phân tích hai ph ương án, ta th ấy ph ương án th ứ nh ất là ph ươ ng án có tính kh ả thi nh ất, có nhi ều ưu đi ểm nh ất, gi ải quy ết t ốt m ụ c tiêu đã đ ặt ra, gi ải quy ết đ ược quy ền l ợi c ủa công dân; t ạo đi ều ki ệ n thu ận l ợi trong vi ệc qu ản lý cán b ộ công ch ức và x ử lý nhân viên vi ph ạm k ỷ lu ật. Ch ấm d ứt đ ược tình tr ạng gây m ất đoàn k ết, t ố cáo không đúng s ự th ật, đem l ại s ự đoàn k ết, hoà thu ận trong tr ường theo pháp lu ật quy đ ịnh, h ạn ch ế đ ược nh ững quan h ệ phát sinh cho ng ười quy ế t đ ị nh và ng ười thi hành. Nên c ần ch ọn ph ương án th ứ nh ất là 10 ph ươ ng án đ ể gi ải quy ết tình hu ống này và l ập k ế ho ạch t ổ ch ức th ực hi ệ n ph ươ ng án đã ch ọn. 2.4. l ậ p k ế ho ạ ch t ổ ch ức th ực hi ện ph ương án đã l ựa ch ọn. Nhận được báo cáo của trường mầm non B, ban thanh tra của trường được phép của lãnh đạo Phòng giáo dục và đào tạo trên về đơn vị để thẩm tra, xem xét. Đoàn thanh tra đã tổ chức gặp gỡ, thu th ập ý ki ến c ủa ph ần l ớn cán bộ, nhân viên của trường, xét quá trình công tác, bản chất con người c ủa đồng chí T, đoàn xác minh kết luận đồng chí T về những khuyết điểm như báo cáo mà đồng chí Hiệu trưởng nhân danh thay mặt tập thể đơn vị đưa lên. Đoàn thanh tra cũng chỉ rõ: việc tổ chức các cuộc họp bất thường, lấy lý do học tập, góp ý, để nâng cao chất lượng Đảng viên ch ỉ là cái c ớ đ ể có c ơ hội lôi kéo, bè phái, trả thù cá nhân. Việc đề nghị hình thức kỷ lu ật đ ối v ới đồng chí T là không có căn cứ, và vi phạm những nguyên tắc k ỷ lu ật c ủa Đảng và nội quy, quy chế trong cơ quan nhà nước. Lãnh đạo cơ quan đã bãi bỏ không đồng tình với báo cáo đề ngh ị k ỷ luật đồng chí T của trường mầm non B. Kết hợp với một số vụ việc sau này; về vấn đề mất đoàn kết nội bộ, có nhiều ý kiến, đơn thư n ặc danh tố cáo v ề những hiện tượng sử dụng tiền công vào mục đích cá nhân, việc lôi kéo bè phái, làm cho đơn vị rối ren không hoàn thành được nhiệm vụ. Vụ Tổ chức cán bộ của cơ quan đã đề nghị lãnh đạo cấp trên không bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng Trường mầm non B đối với đồng chí Hiệu tr ưởng và cho chuyển sang công việc khá V. kết luận và kiến nghị 1. Kết luận: Qua sự việc xảy ra ở Trường mầm non B Trường mầm non B, ta thấy nổi lên là vấn đề cán bộ, vấn đề bố trí, sử dụng cán bộ. Cán bộ do thiếu kiến thức, suy nghĩ nông cạn, tự ti, bè phái, không bi ết hy sinh quyền lợi cá nhân để vì việc chung, nên đã để xảy ra sự việc đáng ti ếc ở đ ơn vị mình phụ trách. 11 Đội ngũ cán bộ, nhân viên có một số người đã lợi dụng sự việc để cơ hội, gây rối đơn vị, vì những toan tính và mục đích cá nhân, không có tinh thần xây dựng đơn vị. Số người này tuy không nhiều; son vẫn còn tồn tại ở nhiều cơ quan đơn vị quản lý nhà nước, đó là nguyên nhân gây ra nh ững h ậu quả khôn lường rất có hại cho công việc quản lý, có hại cho công tác cải cách hành chính, có hại cho công cuộc đổi mới hiện nay. Các cơ quan nhà n ước, c ơ quan tổ chức cán bộ ở các đơn vị cần sớm phát hiện để giáo dục, răn đe ho ặc sa thải loại trừ. 2. Kiến nghị Từ sự việc nêu trên, tôi kiến nghị một số vấn đề sau: Đội ngũ cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước hiện nay còn thể hiện nhiều hạn chế, yếu kém. Kém về chuyên môn, nghiệp vụ, yếu kém về trình độ năng lực quản lý con người. Công tác tổ chức cán bộ cần phải cải tiến, đổi m ới t ừ khâu tuy ển dụng, đề bạt, bổ nhiệm những cá nhân đầy đủ các tiêu chuẩn: phẩm ch ất, kiến thức, năng lực lãnh đạo, năng lực chuyên môn. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá đội ngũ cán bộ công chức để có kế hoạch đào tạo lại, b ồi d ưỡng chuyên môn, bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị, kỹ năng điều hành quản lý đơn vị. Thủ trưởng cơ quan phải có kế hoạch tổ chức các đoàn kiểm tra, thanh tra để sớm phát hiện ở các đơn vị cấp dưới. Có những biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, cán bộ cấp dưới có những biểu hiện tiêu cực, năng lực yếukém không đủ trình độ để quản lý điển hình đơn vị. Từ đó có kế hoạch bồi dưỡng, hoặc kiểm điểm, phê bình, kỷ luật hoặc thay đổi vị trí công tác. Cơ quan và các đơn vị cấp dưới cần lập ra các nội quy quy chế làm việc. Phân công trách nhiệm cụ thể để làm cơ sở cho đánh giá cán bộ, có bi ện pháp khen thưởng hoặc xử phạt kịp thời. Các cơ quan nhà nước phải tạo ra sự chuyển biến, nâng cao nh ận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể xã h ội nh ư: Thanh niên, nữ công, công đoàn.trong việc giải quyết những khiếu nại, tố cáo.về 12 những hành vi vi phạm kỷ luật của cán bộ, công chức. Tập trung giải quyết dứt điểm. Các vụ việc, các đơn vị có tình trạng mất đoàn kết kéo dài. Lãnh đạo cơ quan phải quan tâm phân tích nguyên nhân phát sinh những hiện t ượng khiếu kiện, mất đoàn kết nội bộ, dựa trên những nội quy, quy ch ế đã ban hành và dựa trên cơ sở chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hơn bao giờ hết, việc đào tạo phát triển năng lực đội ngũ cán bộ công chức hiện nay cũng như việc quản lý cán bộ công chức phải được xác định đúng đắn. Trong giai đoạn hiện nay, để đáp ứng cho công cuộc đổi mới và hoà nhập vai trò của người cán bộ lãnh đạo là hết sức quan trọng, Đảng và Nhà nước, các cơ quan từ Trung ương đến địa phương, các cấp các ngành c ần quan tâm hơn nữa đến công tác cán bộ, và đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu công tác cán bộ là chính sách, chiến lược, quyết định sự phát triển của cơ quan, của đơn vị, quyết định thắng lợi của công cuộc đổi mới và phát tri ển đất nước hiện nay. Trên đây là một tình huống trong rất nhiều tình huống đã xảy ra phổ biến ở các đơn vị, cơ quan nhà nước. Với cách phân tích, di ễn gi ải, x ử lý các giải pháp và một số vấn đề tôi mạnh dạn nêu ra ở trên, hy v ọng đ ược các c ơ quan, các cấp, các ngành tiếp thu và xem xét. 13
Dokumen baru
Aktifitas terbaru
Penulis

Tiểu luận Đề tài TRANH 2015. sửa

Gratis

Feedback