DI TICH LS

18  Download (0)

Full text

(1)
(2)
(3)
(4)

- Nho Vi t Nghi:ế C s ch bi n th c ph m Vi t Nghi, s nhà 88, H i ơ ở ế ế ự ẩ ế ố ả Thượng Lãn Ông, thành ph Phan Rang - Tháp Chàm, là m t trong nh ng c ố ộ ữ ơ s hàng đ u v ch bi n s n ph m t trái nho Ninh Thu n, đở ầ ề ế ế ả ẩ ừ ở ậ ược nhi u ề người bi t đ n, v i “s m nh” mang hế ế ớ ứ ệ ương v đ c s n quê nhà đ n v i ị ặ ả ế ớ khách hàng trong và ngoài nước. Tel: 0909 219 742.

- Nho Trí Hi p:ệ Vang nho Trí Hi p đã tr i qua trên 20 năm nghiên c u và ệ ả ứ phát tri n, v i phể ớ ương châm "S c kh e c a m i ngứ ỏ ủ ọ ười là m c tiêu hàng đ u ụ ầ đ phát tri n", n m trên qu c l 1A, thôn Long Bình, xã An H i, huy n Ninh ể ể ằ ố ộ ả ệ Phước. Tel: 0166 8484 323.

- Nhà hàng Sao Bi n:ể N m trên đằ ường 16/4, phường M Bình, thành ph ỹ ố Phan Rang – Tháp Chàm, g n v i bi n Bình S n – Ninh Ch , nhà hàng Sao ầ ớ ể ơ ữ bi n là đi m đ n thu n ti n cho du khách. Tel: 068.3891199.ể ể ế ậ ệ

- Nhà hàng Hoa Thiên Lý: Tel: 068.3822242-0913128665. - Quán Ch n Quê:ố . Tel: 0913930156.

Ninh Thu n: Sáng 24-7, UBND phậ ường Kinh Dinh (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) long tr ng t ch c đón nh n B ng Di tích L ch s văn hóaọ qu c gia Chùa Ông.ố

Chùa Ông xây dựng khoảng đầu thế kỷ 19, phục vụ nhu cầu tín ngưỡng thờ Quan Công của cộng đồng người Hoa. Năm 1909 chùa được trùng tu khang trang, gồm 3 tòa nhà, sườn làm bằng gỗ quý, chạm khắc tỉ mỉ. Hiện trong chùa còn lưu giữ 4 sắc phong của các vua triều Nguyễn. Từ giá trị trên, ngày 14-4-2011, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra Quyết định số 1252/QĐ-BVHTTDL xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật Chùa Ông là di tích lịch sử văn hóa quốc gia.

Chùa c M Thi nổ ỹ ệ

Chùa M Thi n thu c đ a bàn phỹ ệ ộ ị ường M Đông (Tp. Phan Rang–Tháp ỹ Chàm), được xây d ng vào kho ng năm 1856 và v t khai s n là Hòa thự ả ị ổ ơ ượng B o T ng. Đi u này đả ạ ề ược kh ng đ nh b i bài v c a Ngài hi n còn đẳ ị ở ị ủ ệ ược tôn th t i nhà H u T . Ngoài khai s n M Thi n t , trên bờ ạ ậ ổ ơ ỹ ệ ự ước đường vân du c a mình, Hòa thủ ượng B o T ng còn thành l p nhi u ngôi già lam khác: chùaả ạ ậ ề Đông Nh c, Thiên Thai Tây H t , chùa Trà Cang…ạ ồ ự

V t ng th , M Thi n t đề ổ ể ỹ ệ ự ược xây d ng theo m t trong nh ng l i ki n trúcự ộ ữ ố ế truy n th ng là mô hình ch “kh u” (ề ố ữ ẩ ). B c c g m: Chánh đi n, nhà T ,ố ụ ồ ệ ổ Đông lang và Tây lang. Đi u đ c bi t là ngôi Chánh đi n đề ặ ệ ệ ược k t c u v iế ấ ớ

dáng c l u đ c đáo nên nhìn t xa ngôi chùa c l i trông t a nh m t cổ ầ ộ ừ ổ ạ ự ư ộ ổ đình v y. Xen k v i công trình ki n trúc là không gian xanh đậ ẽ ớ ế ược bài trí linh ho t t o cho ngôi c t m t s c s ng “tĩnh mà đ ng” mang nét r t riêng.ạ ạ ổ ự ộ ứ ố ộ ấ

N u ki n trúc chùa M Thi n có đôi ph n đ c bi t v i dáng d p l -“haiế ế ỹ ệ ầ ặ ệ ớ ấ ạ ph n chùa, m t ph n đình” thì nh ng đầ ộ ầ ữ ường điêu kh c ch m tr trên t ngắ ạ ổ ừ khung c a, khám th , hoành phi, câu đ i và nh ng pho tử ờ ố ữ ượng th t l i thờ ự ạ ể hi n m t nét h n v a thanh thoát v a không kém ph n tinh t , sâu s c. Tuyệ ộ ồ ừ ừ ầ ế ắ nhiên, đi u chúng tôi n tề ấ ượng có l là nh ng pho tẽ ữ ượng được th t n iờ ự ơ Chánh đi n và nhà T . Có th nói, chùa M Thi n không ch l u gi bênệ ổ ể ỹ ệ ỉ ư ữ mình nh ng l p th i gian c a h n 100 năm mà còn b o t n khá nguyên v nữ ớ ờ ủ ơ ả ồ ẹ m t h th ng tộ ệ ố ượng th v i đ ch t li u nh m t trong nh ng minh ch ngờ ớ ủ ấ ệ ư ộ ữ ứ đ c s c v ti n trình phát tri n c a l ch s , văn hóa Vi t Nam. N i già lamặ ắ ề ế ể ủ ị ử ệ ơ này có nh ng pho tữ ượng làm b ng đ t sét (tằ ấ ượng ba ngài B Tát n i Chánhồ ơ đi n), l i có tệ ạ ượng ngài Quán Th Âm b ng g mít nguyên kh i đế ằ ỗ ố ược s nơ th p vàng óng, bên c nh đó là tế ạ ượng Đ c B n S b ng đ ng đứ ổ ư ằ ồ ượ ạc t c theo phong cách Ph t giáo Nam tông, cu i cùng là nh ng pho tậ ố ữ ượng được k t c uế ấ b ng ch t li u xi măng nh ng v n mang nh ng nét h n nh t đ nh...Ngằ ấ ệ ư ẫ ữ ồ ấ ị ười ngh nhân x a đã đ t tâm huy t, s khéo léo đ t c nên nh ng dáng hình,ệ ư ặ ế ự ể ạ ữ nh ng nét m t, nh ng sóng áo ph n nào th hi n c t cách, th n thái c a thữ ặ ữ ầ ể ệ ố ầ ủ ế gi i nhà Ph t. Đó là Đ c B n S Thích Ca v i th n thái thi n t a n i liênớ ậ ứ ổ ư ớ ầ ề ọ ơ đài, đó là ngài Quán Th Âm mang đ c t bi đ c u đ , đó là ngài Đ t Maế ứ ừ ể ứ ộ ạ T S v i nét m t hi n hòa, nghiêm ngh ... Ph i chăng nh ng ngh nhân x aổ ư ớ ặ ề ị ả ữ ệ ư mu n th hi n v m t cu c s ng yên bình, an l c nên đã t c nên nh ng b cố ể ệ ề ộ ộ ố ạ ạ ữ ứ tượng nh trên-nh ng b c tư ữ ứ ượng c a trí tủ ưởng tượng nh ng đư ượm nét h n,ồ nét tinh t .ế

Đây là di s n quý giá, là m t trong nh ng đ a ch du l ch tâm linh hi m hoiả ộ ữ ị ỉ ị ế cho nh ng ai hoài c .ữ ổ

C. V nh Vĩnh Hyị : là m t trong s các v nh bi n đ p hoan s nh t nộ ố ị ể ẹ ơ ấ ước ta, v i khung c nh đ i núi đá vôi xung quanh và các eo bi n xanh bi c đã t o ớ ả ồ ể ế ạ nên m t b c tranh s n th y vô cùng kỳ vĩ, đ c bi t dộ ứ ơ ủ ặ ệ ưới lòng bi n đây là ể ở vô vàng các r n san hô nguyên th y tha h cho du khách l ng khám phá trãi ạ ủ ồ ặ nghi m nhi u c m giác m i l n i đây.ệ ề ả ớ ạ ơ

(5)

Ninh Chữ hi n nay đã có m t con l thông thoáng đ du khách đ n khu du ệ ộ ộ ể ế l ch bi n này. Có th nói, b t c du khách nào khi đ n Ninh Thu n cũng ị ể ể ấ ứ ế ậ mu n tìm đ n bi n Ninh Ch , nh là m t cách đ i gió.ố ế ể ữ ư ộ ổ

Còn được m nh danh là sa m c cát duy nh t nệ ạ ấ ở ước ta: Đ i cát Nam Cồ ương v i nh ng c n cát tr ng m n, các dãy núi cát nh p nhô vô cùng thú v đã t ớ ữ ồ ắ ị ấ ị ừ lâu được nhi u du khách bi t đ n và d n tr thành đi m đ n không th thi uề ế ế ầ ở ể ế ể ế trên các chuy n du l ch hành trình đ n v i mi n đ t n ng Phan Rang – Ninh ế ị ế ớ ề ấ ắ Thu n.ậ

Hướng d n đẫ ường đi đ n Làng G m B u Trúc:ế Đ a đi m làng g m B u ị ể ố ầ Trúc n m trên qu c l 1AH cách thành ph Phan Rang 10km v phí Nam ằ ố ộ ố ề ( hướng đi Tphcm ), T ngã năm Ph Hà Phan Rang quí khách đi theo qu c lừ ủ ố ộ 1AH v hề ướng Nam qua c u Đ o Long 1 đi th ng t m 10km đ n th tr n ầ ạ ẳ ầ ế ị ấ Phước Dân, Huy n Ninh Phệ ước, T nh Ninh Thu n nhìn phía bên tay trái ỉ ậ đường có c ng Làng Ngh G m B u Trúc là đên n i, các b n xem thêm trên ổ ề ố ầ ơ ạ b n đ hả ồ ướng d n nhé.ẫ

Ngh làm đ g m là ề ồ ố m t trong nh ng nét văn hóa đ c tr ng nh t c a ộ ữ ặ ư ấ ủ người Chăm Pa, và B u Trúc là làng g m c x a nh t Đông Nam Á, n i ầ ố ổ ư ấ ỗ ti ng v i k thu t nung g m và s n ph m m ngh làm g m th công đ c ế ớ ỷ ậ ố ả ẩ ỹ ệ ố ủ ộ đáo . Các s n ph m c a B u Trúc mangả ẩ ủ ầ nét r t riêng bi t r t d phân bi t ấ ệ ấ ễ ệ gi a các s n ph m c a vùng mi n khác. đây du khách có th đ n tham ữ ả ẩ ủ ề Ở ể ế quan, ch p hình và t n tay t làm cho mình m t s n ph m g m đ c đáo.ụ ậ ự ộ ả ẩ ố ộ

D. Hang Rái: nhi u ngề ười khi ng m nhìn phong c nh n i đây đ u không thấ ả ơ ề ể tin chúng ta đang Vi t Nam, nh m t b c tranh kỳ vĩ, c thiên là n i giao ở ệ ư ộ ứ ổ ơ nhau gi a Núi Chúa và bi n c ,ữ ể ả Hang Rái được cho là đ a đi m vàng c a cácị ể ủ tay săn nh hàng đ u và các dân phả ầ ượt phiêu l u thích chinh ph c thiên nhiên,ư ụ đ n v i Hang Rái du khách có th ng m c nh, câu cá, c m tr i, th mình vàoế ớ ể ấ ả ấ ạ ả dòng nước trong xanh và l n ng m san hô trãi dài hàng KM....ặ ắ

E. Bi n Bình Tiên:ể được m nh danh nh m t nàng tiên đang ngũ yên,ệ ư ộ Nước bi n xanh trong, thiên nhiên hoang dã, dân c hi n hòa, đ các lo i h i ể ư ề ủ ạ ả s n tả ươi ngon là nh ng gì mà bãi bi n Bình Tiên đữ ể ượ ạc t o hóa ban t ng. ặ Nh ng trong th i gian này bãi bi n b các nhà đ u t xây d ng các khu nghĩ ư ờ ễ ị ầ ư ự dưỡng s tán ng ng ho t đ ng du l ch n i đây, m c dù đã cho thi công g n 4 ơ ư ạ ộ ị ơ ặ ầ năm nh ng d án đ n nay v n b treo, r t ti c m t khu bi n đ p l i ch a thư ự ế ẫ ị ấ ế ộ ể ẹ ạ ư ể ti p đón quí khách trong th i gian này.ế ờ

F. Bi n Cà Náể : Là vùng bi n n m phí c c nam c a t nh Ninh ể ằ ự ủ ỉ Thu n, là n i giao nhau c a 4 tuy n giao thông đậ ơ ủ ế ường b , độ ường th y, ủ đường s t và đắ ường hàng không, v i nh ng bãi bi n đá trong xanh nh ng c ớ ữ ể ư ọ và đa d ng v i r t nhi u h i s n tạ ớ ấ ề ả ả ươ ối s ng các du khách đ n đây có th ngh ế ể ỉ mát ng m c nh và thấ ả ưởng th c nhi u lo i h i s n tứ ề ạ ạ ả ươi ngon đ c tr ng vùng ặ ư bi n n i đây.ể ơ

3. Địa điểm du lịch Tháp Chàm PôKlông Garai Phan Rang -

Tháp Chàm - Ninh Thuận

Là công trình ki n trúc tâm linh tôn giáo c x a nh t c a ngế ổ ư ấ ủ ười Chăm, tháp được xây d ng b ng g ch Chăm m t lo i g ch xây không c n đ n xi ự ằ ạ ộ ạ ạ ầ ế măng, khi th m nắ ước áp sát vào nhau đ m t th i gian s t k t dính đ n giể ộ ờ ẽ ự ế ế ờ lo i g ch này v n là m t đi u huy n bí c a ngạ ạ ẫ ộ ề ề ủ ười Chăm, bên c nh đó có ạ nhi u h a ti t điêu kh c vô cung đ c đáo mang nhi u ý nghĩa tề ọ ế ắ ộ ề ượng hình khác nhau, du khách có th tìm t i tham quan ch p hình v i nhi u trãi nghi mể ớ ụ ớ ề ệ thú v khác.ị

Tr n đánh c a anh hùng Pinăng T c đã đi vào l ch s chi n tranh c aậ ủ ắ ị ử ế ủ dân t c Vi t Nam b i tính đ c đáo c a nó, t c là dùng vũ khí thô s c aộ ệ ở ộ ủ ứ ơ ủ núi r ng đ tiêu di t gi c. B y đá đừ ể ệ ặ ẫ ược ông d ng l ng đèo Ya Túcự ư (Phước Bình) v i cách b trí l i d ng tri n d c đ ng, ông cho d ng 12ớ ố ợ ụ ề ố ứ ự b y đá đón lõng đ ch kéo dài h n 100m trên đèo. Cách d ng b y cũngẫ ị ơ ự ẫ th t đ c đáo, ông dùng cây r ng làm tr , trên đ u tr ông c t dây r ng,ậ ộ ừ ụ ầ ụ ộ ừ m i b y có kho ng 3 - 4 tr đó là các cây g ho c tre dài 2 - 4 m. Trênỗ ẫ ả ụ ỗ ặ đó ông ch t đ y đá h c, m i b y đá nh th ông phân công 3 – 4 duấ ầ ộ ỗ ẫ ư ế kích c m s n dao, r a l t vào ph c kích, đầ ẵ ự ọ ổ ụ ượ ệc l nh c a ông t t củ ấ ả các dây néo gi b y đ ng lo t ch t đ t, đá h c to nh t đ cao 30mữ ẫ ồ ạ ặ ứ ộ ỏ ừ ộ đ ng lo t đ xu ng làm ch t h n 100 tên đ ch, s còn l i tháo ch y tánồ ạ ổ ố ế ơ ị ố ạ ạ lo n s p h m chông, b du kích dùng ná tiêu di t, c ti u đoàn đ ch tanạ ậ ầ ị ệ ả ể ị rã.

Cùng v i tr n đánh l ch s đó và chi n công xây d ng l c lớ ậ ị ử ế ự ự ượng du kích, ông được chính ph Lâm th i c ng hòa mi n nam Vi t Namủ ờ ộ ề ệ phong t ng danh hi u Anh hùng l c lặ ệ ự ượng vũ trang nhân dân. Hi n nayệ t i đ a đi m d ng b y đá Anh hùng Pinăng T c trên đèo Gia Túcạ ị ể ự ẫ ắ (Phước Bình) đã được ghi bia chi n th ng và đế ắ ược quy ho ch, di tíchạ b o v n m trong r ng nguyên sinh c a khu b o t n thiên nhiên qu cả ệ ằ ừ ủ ả ồ ố gia.

(6)

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in