MK Nhan vien Phong ISO

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Teks penuh

(1)

M

M

Ô

Ô

T

T

C

C

Ô

Ô

N

N

G

G

V

V

I

I

C

C

N

N

H

H

N

N

V

V

I

I

N

N

Q

Q

U

U

N

N

L

L

Ý

Ý

C

C

H

H

T

T

L

L

Ư

Ư

N

N

G

G

H

H

T

T

H

H

N

N

G

G

I/ YÊU CẦU:

1. Trình độ:Tốt nghiệp Đại học.

2. Đào tạo:

- Đã được đào tạo cơ bản về các tiêu chuẩn ISO 9000, TQM. 5S,….

- Đã thông qua khóa huấn luyện Chuyên viên đánh giá chất lượng nội bộ theo tiêu chuẩn ISO

9001:2000

3. Kỹ năng:

- Nằm vững và có khả năng truyền đạt, kiểm tra việc thấu hiểu, áp dụng các yêu cầu của Tiêu

chuẩn ISO 9001:2000

- Nhạy bén, cẩn trọng, năng động và sáng tạo trong công việc.

- Có tinh thần cầu tiến và khả năng làm việc dưới áp lực cao.

- Khả năng phối hợp tốt với các đơn vị liên quan để hoàn thành nhiệm vụ.

- Thành thạo vi tính văn phòng

4. Kinh nghiệm:

- Kinh nghiệm xây dựng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo Bộ tiêu chuẩn ISO 9000

tối thiểu 1 năm

- Kinh nghiệm phối hợp tổ chức công việc tối thiểu 1 năm

II/ NHIỆM VỤ:

1. Tham gia các đợt Đánh giá nội bộ được tổ chức tại các Xí nghiệp và phòng trong công ty

theo sự phân công của lãnh đạo Phong QA.

2. Tiếp nhận tài liệu (văn bản, mail) của các đơn vị gửi cho Phong QA. Xem xét tính phù hợp

của tài liệu, biểumẫu . Báo cáo với Truong Phong và To trưởng.

3. Kiểm soát tài liệu, hồ sơ hệ thống chất lượng Công ty

a. Tiếp nhận tài liệu, biểu mẫu, hồ sơ của các đơn vị trong công ty. Chuyển các văn

bản/File đến To trưởng để kiểm soát chung.

b. Thường xuyên kiểm soát và cập nhật tài liệu, hồ sơ của các đơn vị vào Danh mục tài

liệu ; danh mục biểu mẫu và mục lục File liên quan.

c. Bảo quản tài liệu hồ sơ theo qui định Công ty, đảm bảo việc sắp xếp khoa học, đạt mỹ

quan và truy xuất nhanh khi cần thiết.

4. Theo dõi đôn đốc việc áp dụng hoặc soát xét ban hành hệ thống tài liệu, đảm bảo việc thực

hiện phù hợp theo các quy định Công ty/ Xí nghiệp và phù hợp theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO

9001:2000.

5. Theo dõi việc duy trì và cải tiến hệ thống tài liệu hồ sơ của các đơn vị trong công ty.

6. Thực hiện các nhiệm vụ, công việc khác theo sự phân công của To trương va Trưởng Phòng

QA.

7. Báo cáo Trưởng Phòng QA, To trưởng về các vấn đề liên quan đến nhiệm được giao.

III/ QUYỀN HẠN:

1. Đựợc quyền đề nghị chỉnh sửa hoặc đôn đốc các đơn vị cung cấp thông tin, tài liệu, hồ

sơ….nhằm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Được quyền không tiếp nhận các tài liệu do các đơn vị ban hành, nếu không phù hợp theo yêu

cầu tiêu chuẩn ISO 9001:2000 và quy định Cty

3. Được quyền đề xuất tham gia ý kiến nhằm cải tiến quy trình, qui định…. liên quan đến hệ thống

quản lý chất lượng, góp phần tăng cường hiệu qủa của hệ thống và sự phát triển chung của Công

ty.

4. Giải quyết các phát sinh trong phạm vi trách nhiệm được giao.

5. Được quyền đề xuất Lãnh đạo hỗ trợ giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực

hiện và các phát sinh ngoài hoạt động công việc.

6. Báo cáo vượt cấp nếu các khó khăn không được lãnh đạo trực tiếp giải quyết thỏa đáng.

IV/ CẤP BÁO CÁO:

1. To trưởng Quản lý chất lượng hệ thống

2. Trưởng phòng QA.

Figur

Memperbarui...

Referensi

Related subjects :