MK Mo ta quyen han, trach nhiem phong kinh doanh

Download (0)

Teks penuh

(1)
(2)

Phong KH -Báo cáo số li u thực hi n k ho ch tháng – quí –năm

-Đ xuất kỷ luật các đơn vị gây phát sinh tồn kho nguyên li u . -Đ xuất khen thưởng các đơn vị hoàn thành k ho ch s n xuất – kinh doanh .

-Kiểm tra xác nhận vi c thực hi n báo cáo theo dõi đơn hàng theo qui định.

Phong Ke toan Tài Chính -Thanh toán công nợ với khách hàng.

Phong KTCL - Hướng dẫn các đơn vị xây dựng h thống quy định, tài li u thuộc h thống, hi u chỉnh các điểm không phù hợp tìm thấy qua các cuộc đánh giá nội bộ hoặc của khách hàng bên ngoài Công ty - Xây dựng k ho ch kiểm tra nội bộ và triển khai thực hi n theo đúng k ho ch đ ra

- Thực hi n đầy đủ, đúng ti n độ và chính xác công tác quy t toán đơn hàng

Phong NCPT - Thông tin v k t qu phân tích mẫu, ti n độ & chi phí th nghi m .

Phong Vat tu

XN Tổng Hợp --K ho ch giao hàng cho khách.Cung cấp vật tư văn phòng phẩm …

Phong Nhập Khẩu -Thông tin giá nguyen lieu và ti n độ có nguyen lieu.

Phong Hành Chánh -Hướng dẫn,hổ trợ các thủ tục hành chánh, pháp lý liên quan để gi i quy t các công vi c của đơn vị.

-Thông tin các qui định , qui ch mới của Công ty

-Cung cấp các các dịch vụ hổ trợ v văn thư hành chánh, thông tin liên l c ( như đóng dấu văn b n , gi i quy t sự cố máy vi tính …) Phong Vat tu -Thông tin các lô hàng có sẳn của Cty .

-Gi i quy t hàng của khách tồn kho quá h n

CH NG III

TRÁCH NHI M

1. Trách nhi m trực ti p:

- Không hoàn thành k ho ch doanh thu được giao.

- Để mất khách hàng vì không thực hi n tốt các quy định chăm sóc khách hàng. - Tỷ l chi phí kinh doanh so với doanh số vượt quá mức quy định.

- Tỷ l nợ quá h n / công nợ kéo dài quá mức quy định.

- Không thông báo , triển khai quy định dẫn đ n nhân viên vi ph m nội quy kỷ luật. - Không thực hi n ch độ báo cáo theo quy định.

- Không phát hi n các gian lận, móc ngoặc gây thi t h i cho công ty

- Khách hàng t chối nhận đơn hàng đã đặt vì các nguyên nhân do lỗi của đơn vị. - Báo cáo cho CQ TGĐ bị chậm tr .

- Để thất thoát ti n –hàng của các C a hàng tự doanh

- Số li u báo cáo hay thôngtin cung cấp thi u chính xác, gây hậu qu trong công ty và uy tín đơn vị b n (kể c vi c đánh giá, khen thưởng, x lý nhân viên)

- Để hàng tồn kho (thành phẩm) quá h n qui định.

2. Trách nhi m gián ti p:

- Không ph n ánh kịp thời các bất hợp lý của các quy định, tiêu chuẩn, định mức của các đơn vị tham mưu, cấp trên dẫn đ n mất khách hàng / thi t h i vượt quá quy định.

- Không triển khai thực hi n kịp thời các hướng dẫn của các đơn vị tham mưu / các yêu cầu thông tin của các đơn vị b n.

(3)
(4)

10.Phối hợp với các đơn vị trong công ty (các Phong, Xí nghi p) gi i quy t các vấn đ liên quan đ n khách hàng như nhận hàng , gi i cọc , gi i tr trách nhi m, tồn kho, gi i quy t chất lượng ....

11.Tham gia góp ý ki n cho các đơn vị s n xuất, phục vụ Công ty cũng như CBNV trong lĩnh vực phụ trách v các chính sách, qui ch khuy n khích các đơn vị Công ty làm hài lòng khách hàng .

12.Thường xuyên đ xuất s a đổi các qui định Công ty cho phù hợp , đ xuất s a đổi các bất hợp lý liên quan đ n thu nhập của đơn vị, đ xuất c i ti n các phương ti n đi u ki n làm vi c cho đơn vị để có thể thực hi n tốt nhi m vụ đáp ứng thỏa mãn các yêu cầu của khách hàng .

13.Nghiên cứu thị trường s n phẩm trong nước, nghiên cứu đối thủ c nh tranh, phân tích đánh giá dự báo tình hình tiêu thụ và t đó đ ra các bi n pháp mở rộng mặt hàng, khách hàng, thị trường và m ng lưới tiêu thụ.

14.Tổ chức theo dõi các ph n ánh của khách hàng nhằm đ m b o thỏa mãn các yêu cầu cu khách ở mức cao nhất.

15.Theo dõi tình hình chất lượng đơn hàng của khách đang đặt với công ty và có các đ xuất kịp thời để thỏa mãn yêu cầu của khách hàng ở mức cao nhất.

16.Xây dựng k ho ch kinh doanh của Phong theo tháng, quý, năm.

17.Thực hi n đúng các ch độ chính sách đối với người lao động theo đúng pháp luật lao động và quy định Công ty, thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBNV nhằm nâng cao hi u qu kinh doanh.

18.Thực hi n các nhi m vụ khác theo Quy định & yêu cầu của Công ty.

19.Tổ chức đánh giá và lưu trữ hồ sơ đo lường thỏa mãn khách hàng theo đúng yêu cầu quy định.

20.Báo cáo đ n CQ TGĐ v các lĩnh vực chuyên môn theo chức năng nhi m vụ được giao. 21.Nghiên cứu đ xuất các k ho ch, phương án, mô hình tổ chức bộ máy qu n lý theo t ng

giai đo n phát triển nhằm phù hợp với cơ ch qu n lý và hỗ trợ cho vi c thực hi n k ho ch chi n lược SXKD của công ty.

22.Xây dựng chương trình đào t o, hướng dẫn hội nhập nhân viên mới tuyển.

23.Đánh giá k t qu học tập và hi u qu công tác sau đào t o của nhân viên tham gia các khoá đào t o.

24.Xây dựng tiêu chuẩn k t qu công vi c, tiêu chuẩn năng lực nhân viên.

25.Tổ chức đánh giá k t qu công vi c, đánh giá năng lực nhân viên theo quy định công ty.

CH NG VI

TỔ CHỨC QUẢN LÝ

1. Cơ cấu tổ chức

- Cac Nhom Kinh doanh: chuyên giao dịch và phát triển khách hàng tiêu thu san pham... - Cac C A HÀNG.

- Cac NV trong Phòng: chuyên theo dõi triển khai đơn hàng & giao dịch với các khách hàng truy n thống và các đơn hàng tự doanh.

2. Sơ đồ tổ chức

3. Trách hi m và quy n h n các chức danh

Theo b ng mô t công vi c ứng với t ng chức danh của Phong:

4. Nguyên tắc qu n lý đi u hành

a. Giám đốc KD: qu n lý đi u hành mọi ho t động của Phong và chịu trách nhi mtrước Cơ quan Tổng Giám Đốc v k t qu qu n lý của mình.

(5)

b. PGD, Trưởng Nhom có nhi m vụ giúp Giám đốc trong vi c qu n lý, đi u hành ho t động tuân thủ theo nguyên tắc một thủ trưởng.

(6)

3/ Trong quá trình thực hi n, b ng mô t này Giám đốc KD có thẩm quy n s a đổi, bổ sung cho phù hợp với quy mô và yêu cầu phục vụ s n xuất kinh doanh trong t ng giai đo n.

4/ Các P.TGĐ, GĐ KD, các trưởng đơn vị liên quan trực thuộc Công ty chịu trách nhi m thực thi b ng mô t này./.

Figur

Memperbarui...

Referensi

Related subjects :