KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỌC SINH THPT

28  13  Download (0)

Full text

(1)

KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỌC

(2)
(3)
(4)

Đổi mới đồng bộ các yếu tố:

Mục tiêu

Nội dung

Phương pháp

Hình thức

Tổ chức

Thiết bị

(5)

Thực hiện nghiêm túc việc xây

dựng đề thi, dựa trên

4 mức độ

:

Nhận biết: nhắc lại hoặc mô tả đúng kiến thức, kĩ

năng đã học

Thông hiểu: phải diễn đạt đúng kiến thức hoặc mô tả

đúng kĩ năng đã học

Vận dụng: phải kết nối và sắp xếp lại các kiến thức, kĩ

năng đã học để giải quyết thành công tình huống, vấn đề tương tự tình huống, vấn đề đã học

Vận dụng cao: vận dụng được các kiến thức, kĩ năng

(6)
(7)

Tr l i:

ả ờ

Theo nghĩa ch Hán, "tr c" có nghĩa là "đo l ường", "nghi m"

là "suy xét", "ch ng th c". ứ ự

Tr c nghi m khách quan (ti ng Anh: ế Objective test) là m t ộ

phương ti n ki m tra, đánh giá v ki n th c ho c đ thu ệ ể ề ế ứ ặ ể

th p thông tin.ậ

Trước h t, ta c n hi u nghĩa c a t ế ủ ừ

“TR C NGHI M”. V y “TR C Ắ

NGHI M” là gì?Ệ

Nh v y, tr c

ư ậ

nghi m có t khi

(8)
(9)
(10)

Bìa sách và m t

trang trong cu n

Ki m tra đ c ể ọ

tr c nghi m c a ắ ệ ủ

(11)
(12)

QUY TRÌNH, KĨ THUẬT

BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA,

BIÊN SOẠN VÀ CHUẨN

HÓA CÂU HỎI TRẮC

(13)
(14)

CÁC LOẠI CÂU HỎI TNKQ

Các loại câu hỏi TNKQ

Trắc nghiệm nhiều lựa chọn  (Multiple

choice questions)

Trắc nghiệm Đúng, Sai (Yes/No

Questions)

Trắc nghiệm điền khuyết (Supply

items) hoặc trả lời ngắn (Short

Answer).

Trắc nghiệm ghép đôi (Matching

(15)
(16)

VẬN DỤNG QUY TRÌNH, KĨ

THUẬT BIÊN SOẠN CÂU

HỎI TRẮC NGHIỆM

KHÁCH QUAN VÀ BIÊN

(17)

Các loại câu hỏi TN môn Toán

Có các loại câu hỏi TNKQ sau:

+ Câu hỏi đúng - sai

+ Câu hỏi nhiều lựa chọn

+ Ghép đôi

+ Điền khuyết

(18)
(19)

Câu hỏi dạng Đúng - Sai

Là loại câu hỏi đòi hỏi học sinh

phải lựa chọn 1 trong 2 phương

án trả lời là đúng hoặc không

đúng; có hoặc không có, đồng ý

hay không đồng ý

Câu hỏi Đúng Sai

1) Hàm số nghịch biến trên R.   x 

2) Hàm số đồng biến trên R.    x

3) Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng . x   

4) Trên nửa khoảng hàm số có giá trị lớn nhất và không có giá trị nhỏ nhất.

(20)

Lưu ý khi viết câu hỏi dạng

Đúng-Sai

Ngắn gọn, tránh mơ hồ, câu hỏi

phải được nêu một cách chính

xác là đúng, hay sai.

Không nên viết câu theo kiểu

“bẫy” học sinh, hay y nguyên sgk

Tránh sử dụng các cụm từ hạn

(21)

Câu hỏi có nhiều phương án

lựa chọn

Là câu hỏi gồm hai phần: phần dẫn và phần lựa chọn. Phần dẫn là một câu hỏi, câu lệnh hoặc câu nói chưa hoàn chỉnh. Phần lựa chọn là các phương án trả lời cho câu hỏi hoặc ghép thêm để hoàn chỉnh câu nói ở phần dẫn.

VD

Xét tam giác vuông có 2 cạch góc vuông lần lượt là 3,4. Tính cạnh huyền?

(22)

Lưu ý khi viết câu hỏi nhiều

lựa chọn

 Mỗi câu hỏi chỉ nên có một lựa chọn đúng, các lựa chọn còn lại là không đúng hoặc gần đúng.

 Tránh dùng các cụm từ “tất cả những câu trên đều

đúng” hoặc “không có câu nào ở trên đúng” “một kết quả khác” …là phương án trả lời.

 Tránh các câu hỏi có cấu trúc ngữ pháp phức tạp, dài, đa nghĩa.

 Mỗi câu hỏi chỉ nên tập trung vào một vấn đề cụ thể và chỉ bao quát một phạm vi rất hẹp nằm trong một chỉ số cụ thể.

(23)

Các nguyên tắc

Đưa “ý chính” của câu hỏi vào câu

dẫn, không nên đưa vào các phương

án lựa chọn.

Tránh các từ ngữ mang tính chất phủ

định như “ngoại trừ”, “chỉ có” ,

“không”

Sắp xếp câu dẫn hợp lý để tránh các

ngôn ngữ, cách diễn đạt mới lạ, không

hợp lý

nên đặt phần trống ở cuối câu dẫn hơn

(24)

Cách viết phương án lựa chọn cho

các câu hỏi có nhiều lựa chọn

3 phương án lựa chọn có chất lượng cho một

câu hỏi thì tốt hơn 4 phương án mà trong đó có một phương án nhiễu kém chất lượng.

 Các phương án lựa chọn phải phù hợp với

câu dẫn về mặt ngữ pháp

Nên đưa các từ hoặc các cụm từ lặp lại vào

câu dẫn hơn là vào các phương án lựa chọn.

Tránh đưa ra phương án “tất cả các phương

án trên đều đúng”

Tránh đưa ra các phương án lựa chọn chồng

(25)

Cách viết các phương án đúng/đáp án.

Đảm bảo rằng các đáp án đúng

được viết dựa vào chủ đề/đoạn

văn hoặc sự phù hợp, nhất trí về

nội dung kiểm tra.

Tránh các câu hỏi “kết nối” nghĩa

là đáp án của câu này được tìm

thấy hoặc phụ thuộc vào câu

(26)

Cách viết các phương án

nhiễu

Đ/A nhiễu là phương án được đưa ra nhằm

“thu hút” những học sinh không hoàn toàn nắm vững nội dung, kiến thức

Tất cả các phương án nhiễu phải hợp lý. Sử

dụng kiến thức về các lỗi thông thường mà học sinh hay mắc phải để viết phương án nhiễu.

+ Học sinh thường bỏ qua một bước trong

phép tính, hãy đưa ra một phương án nhiễu là kết quả của việc tính nhầm đó

(27)

Các loại câu hỏi TN thường dùng

khác

Câu hỏi dạng ghép đôi:

là câu

hỏi thường gồm 2 cột, một cột

xếp theo chữ cái, một cột xếp

theo chữ số, yêu cầu học sinh

chọn chữ cái và số để ghép lạ

Câu hỏi có câu trả lời ngắn:

(28)

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in