kelas 9 hal 1 isi.doc

Gratis

0
62
1
2 years ago
Preview
Full text

Semester 1 Pangajhârân 1 Ngereng Merengngaghi

    Budhaja   bhangsaIndonesia   ka’dhinto   bhannya’   macemma   melana   dhari   ka’dhinto epangaroe sareng adhat kabhiasaan otabha tradisi kaodian ren­arennaeantarana   dalem   acara   :   kabhinan,   pellet   betteng,   sonnadhan   sareng salaenna. Sala   settong   upacara   Rokat   Tase’   neng   kacamadan   Sapolo   se serreng   elakone   sareng   reng­oreng   majhangan   ka’dhinto   kalabantojjhuwan sapajha e dalem nyare jhuko’ sareng eparenge cem­macem jhuko’, ghangan sareng ehiase bhang­kembhang sareng mandhira merapote ekonco’na tompeng.

Rokat Tasè’

  Upacara – upacara adhât antara laèn : upacara  Rokat Tasè’ sè ghi’ serrèng   èpangghi’i   neng     paseser   sè   ka’dhimma   pendudu’   èponsèlakona majhâng sareng   Rokat Dhisa sè biasaèpon èlakonèsareng para tanè. Sadhâjha   bhâhan   –   bhâhan   kasebbut   èkirap   sareng   èèrèngè sapasang   sapè   kerrabhân   sareng   saparangkat   tabbhuwan   saronènsalânjangnga   pasèsèr.

Semester 1 Pangajhârân 3 Ngereng Merengngaghi

  Dhabunagi   kadhiponapa   menorot   pamangghina panjennengngan bab careta / wacana. Eyatore   dhabunagi   /   jellas   saghi   maksod   dhari   esse   epon wacana.

Mèyara Èbhin

    Dalam   bahasa   madura   antara   konsonan   beraspirasi   dan konsonan   yang   tidak   beraspirasi   merupakan   fonem   yang   berbedasehingga   perlu   diberi   simbol   yang   berbeda   juga. Jika   di   tengah   kata   ada   gabungan   huruf   konsonan   yang melambangkan   sebuah   fonem   konsonan,   gabungan   hurufkonsonan itu tidak dipisahkan sehingga pemenggalan dilakukan sebelum atau sesudah gabungan huruf konsonan tersebut.

Ondâgga Basa Madura

  Sakanca’an   se   padha   ngargai   otaba   d â ’se   ngoda’an   se   kodu eargai. Akadi : santre d â ’pottrana kyaena. E   baba   ka’dinto   sakadar   panduman   manabi   aguna’aghi   b sa   enggi â bunten : 1.

Dokumen baru