MK To truong Phuc Tra CL

Loading.... (view fulltext now)

Teks penuh

(1)

M

Ô

T

T

C

C

ÔN

Ô

N

G

G

V

V

I

I

C

C

TO TRUONG PHUC TRA CHAT LUONG I. YÊU C U

1. Trình độ: Tốt nghiệp đại học.

2. Đào tạo:

 Thông qua các khóa huấn luyện về hệ thống quản lý chất lượng theo ISO, TQM và khóa huấn luyện do Công Ty tổ chức.

3. Kỹ Năng:

 Khả năng phân tích và dự báo về tình hình chất lượng sản phẩm

 Năng lực quản lý nhân sự

 Năng lực quyết đoán trong giải quyết công việc.

 Năng lực đào tạo cán bộ kế thừa.

 Khả năng làm việc tốt dưới cường độ áp lực cao.

 Khả năng phối hợp tốt với các đơn vị để giải quyết công việc.

4. Kinh nghiệm :

 Am hiểu về công tác quản lý chất lượng sản phẩm.

 Kinh nghiệm ở vị trí tương đương tối thiểu 02 năm.

II. NHIỆM VỤ:

1. Tổ chức quản lý điều hành nhân sự To Phúc tra chất lượng và chịu trách nhiệm trước Truong Phong về kết quả hoạt động của To.

2. Tổ chức thực hiện công tác phúc tra chất lượng sản phẩm

3. Tổ chức huấn luyện công tác kiểm tra kiểm soát chất lượng nhằm nâng cao tay nghề nghiệp vụ cho nhân viên thuộc To.

4. Tổ chức cập nhật kết quả kiểm tra hàng ngày và kiểm soát việc lưu trữ hồ sơ phúc tra chất lượng sản phẩm. Tổng hợp tình hình sản lượng, chất lượng hàng tuần, thông tin kịp thời đến các đơn vị liên quan.

5. Phối hợp với các đơn vị liên quan, giải quyết các thông tin về lĩnh vực phụ trách. 6. Thực hiện các nhiệm vụ ủy quyền do Truong phong chỉ định khi Truong phong vắng

mặt.

III QUYỀN HẠN :

1. Phân công điều động nhân sự của To thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra –kiểm soát chất lượng sản phẩm.

2. Đề nghị các đơn vị cung cấp các dữ liệu, thông tin và hỗ trợ công tác phúc tra để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cung cấp các thông tin liên quan đến chất lượng thành phẩm theo yêu cầu của các đơn vị liên quan thuộc Công ty.

3. Được quyền yêu cầu các bộ phận sản xuất tái chế nếu lô hàng phúc tra không đạt chất lượng.

4. Được quyền tham gia các buổi họp của Phong QA. Huy động nhân viên To PTCL tăng ca để giải quyết giao hàng kịp tiến độ.

5. Được quyền tổ chức các cuộc họp nội bộ To để truyền đạt thông tin chất lượng nhằm rút kinh nghiệm làm tốt hơn trong nhiệm vụ được giao.

6. Được quyền đề nghị khen thưởng, kỷ luật CB-NV thuộc To khi có thành tích hoặc vi phạm kỷ luật theo các Quy định Công ty.

7. Đề xuất ý kiến nhằm cải tiến quy trình, qui địnhkiểm tra chất lượng sản phẩm, góp phần tăng cường hiệu qủa của hệ thống tránh giao sản phẩm không đạt tiêu chuẩn cho khách hàng

8. Đề nghị Truong Phong hỗ trợ các khó khăn vướng mắc nếu ngoài phạm vi giải quyết . Báo cáo vượt cấp nếu các khó khăn không được lãnh đạo trực tiếp giải quyết thỏa đáng.

IV- C P BÁO CÁO : Truong Phong QA

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :