Thailandinhand 2017

115  Download (0)

Full text

(1)
(2)
(3)

“Thái Lan trong t!m tay”- “Thailand in hand”- là cu"n sách tâm huy#t c$a nh%ng ng&'i b(n yêu m#n Thái Lan. H) đã du l+ch đ#n Thái Lan hàng ch,c l!n và n-n nót ghi l(i nh%ng đi.u tuy/t v'i nh0t c1ng nh& nh%ng kinh nghi/m chi ti#t nh0t mà ch&a cu"n sách nào tr&2c đây có đ&3c.

B(n hãy đ#n và khám phá vùng đ0t đ!y s4 quy#n r1 bí 5n, giàu v6n hóa và luôn đ!y -p nh%ng n, c&'i h7n h8u nh0t th# gi2i. Và hãy ghi nh2 mang theo “Thái Lan trong t!m tay”- “Thailand in hand”- đ7ng hành cùng m)i chuy#n đi c$a b(n! Xin c9m :n và chúc b(n có nh%ng chuy#n đi vui v; và thú v+< đ0t n&2c Thái Lan xinh đ=p, m#n khách!

(4)

Mục Lục

L

!

I NG

"

Cách di chuy

!

n

đ#

n Thái Lan

8

Đ%

t phòng khách s

&

n t

&

i Thái Lan

10

Các l

'

h

(

i l

)

n trong n

*

m

13

Nh

+

ng

đ

i

,

u c

-

n bi

#

t tr

.)

c chuy

#

n

đ

i

14

Cách di chuy

!

n t

/

sân bay v

,

trung tâm Bangkok

20

Nh

+

ng

đ

i

,

u nên và không nên làm

0

Thái Lan

22

MI

#

N TRUNG THÁI LAN

Bangkok

25

Ph

.1

ng ti

2

n

đ

i l

&

i

26

Nh

+

ng

đ

i

!

m tham quan

31

Đ3

a

đ

i

!

m

*

n u

4

ng

50

Thiên

đ.5

ng mua s

6

m

56

Pattaya

64

Ayutthaya

78

7

m th

8

c Thái Lan

86

Nakhon Pathom

90

Lopburi

94

Nakhon Ratchasima

98

L

3

ch trình tham kh

9

o Bangkok – Koh Larn

102

MI

#

N B

$

C THÁI LAN

Chiang Mai

110

Chiang Rai

124

Lampang

130

Pai

134

Sukhothai

140

Udon Thani

144

L

3

ch trình tham kh

9

o Chiang Rai – Chiang Mai – Lampang

150

MI

#

N NAM THÁI LAN

Phuket

158

Koh Lipe

168

Krabi

175

Koh Samui

184

Koh Samed

188

Hua Hin

190

Koh Chang

196

Trang

204

M

(

t s

4

câu ti

#

ng Thái thông d

:

ng

210

Các t

/

ng

+

đ3

a ph

.1

ng th

.5

ng g

%

p

212

L

%

CH TRÌNH THAM KH

&

O CHO DÂN V

'

N PHÒNG

L

3

ch trình tham kh

9

o vòng quanh Bangkok

215

L

3

ch trình tham kh

9

o Bangkok – Ayutthaya

216

L

3

ch trình tham kh

9

o Bangkok – Hua Hin

218

(5)

Làm sao

để di chuyển đến

Thái Lan?

M

!

O NH

"

xNhà xe bus uy tín t!i Vi"t Nam: Mi!n Nam: Sapaco, Kumho

Mi!n Trung và B"c: Long Ph#$ng, Virak Buntham

x N%u b!n mang theo ph#&ng ti"n cá nhân nh' chu(n b)đ+y đ, gi-y t. chính ch, và s/ d0ng b1ng lái xe lo!i m'i (có ti%ng Anh)

,

Ngoài ra, b!n có th" theo dõi thông tin các cu#c thi và

ch$%ng trình khuy&n mãi đ(c bi)t trên website, Facebook fanpage c*a T+ng c,c du l-ch Thái Lan đ" c.p nh.t tin t/c và

$u đãi vô cùng h0p d1n trong các l2 h#i, s3 ki)n l4n c*a n5m.

Đ$%

NG B

&

x B!n có th2 di chuy2n đ%n Thái Lan b1ng đ#.ng b3 qua c/a kh(u Campuchia theo l3 trình: TP.HCM - Phnom Penh - C/a kh(u Poipet (phía Campuchia) - C/a kh(u Aranyaprathet (phía Thái Lan) - Bangkok. T4ng th.i gian di chuy2n b1ng đ#.ng b3 kho5ng m3t ngày ng6i xe nên b!n c+n chu(n b) s7c kh8e th9t t:t đ2 có đ#$c hành trình tr5i nghi"m thú v).

x Ngoài ra, b!n còn có th2 đ%n Thái Lan b1ng đ#.ng b3 qua c/a kh(u Lào d; dàng vì chính sách phát tri2n du l)ch khu tr0c Lào – Campuchia – Thái Lan đang đ#$c đ(y m!nh.

Đ$%

NG HÀNG KHÔNG

x Có nhi<u cách đ2 tìm ki%m vé máy bay và khách s!n v'i giá t:t đ%n không ng.= Thái Lan. Đ2 có đ#$c nh?ng #u đãi này b!n ch@ c+n lên l)ch trình chuy%n đi càng s'm càng t:t và sau đó theo dõi các ch#&ng trình khuy%n mãi c,a nh?ng hãng máy bay có đ#.ng bay đ%n Thái Lan nh#: Thai Airways, Vietnam Airlines và đAc bi"t l#u ý các hãng máy bay giá rC hi"n có mAt = Vi"t Nam, nh#: Nok Air, Bangkok Airways, Air Asia, VietJet Air, Jetstar, Turkish Airlines, Thai Lion Air…

x Thu9n ti"n nh-t là có th2đi tD TP. H6 Chí Minh, bu4i tr#a b!n đ%n Phnompenh. Chi<u t:i, b!n có th2 dùng b?a và tham quan = Phnompenh. Sau đó, 23h kh=i hành đêm đi Poipet, kho5ng 7h đ%n Poipet, b!n nên chu(n b) gi-y t. và x%p hàng. 8h h5i quan làm vi"c, kho5ng 9h b!n sE làm xong th, t0c nh9p c5nh Thái Lan. Sau đó b!n có th2 kh=i hành v< Bangkok.T+m 11h là đ%n Bangkok. Đi nh# th% sE có th2 ng,đêm trên xe và không s$ cái nFng c,a Campuchia.

(6)

Đặt phòng

khách sạn giá tốt

ở Thái Lan

x M3t s: website b!n

c+n bi%t đ2 tìm hi2u, tham kh5o giá c5 và d)ch v0 tr#'c khi đAt khách s!n = Thái Lan.

N!u thông tin nào ch"a rõ v# du l$ch Thái Lan b%n có th& liên h': T#NG C$C DU L%CH THÁI LAN,

VPĐD T'I THÀNH PH( H) CHÍ MINH

T!ng 5, Tòa nhà Empire Tower, S" 26-28 Hàm Nghi, Qu#n 1, TP. H$ Chí Minh Tel: (84-8) 6291 3885/6 - Fax: (84-8) 6291 3887.

Email: info@tourismthailand.org.vn

www.tourismthailand.org.vn thailandinhand TAT Hochiminh

1. www.tripadvisor.com 2. www.booking.com 3. www.lonelyplanet.com 4. www.hostelworld.com 5. www.hostel.com 6. www.airbnb.com 7. www.agoda.com

M

!

O NH

"

B!n l#u ý là tr#'c khi thanh toán b1ng thC thanh toán qu:c t% c+n ph5i l#u ý xem kG các website chính hãng và có đ3 b5o m9t cao tr#'c khi nh9p các thông tin cá nhân.

(7)

Các sự kiện, lễ hội lớn

trong năm 2017 tại Thái Lan

vL! H"I ĐÓN GIAO TH$A VÀ CHÚC M$NG N%M M&I

Di(n ra t) 31/12 đ!n 01/01

v L! H"I HOA CHIANG MAI

Di(n ra t) 03/02 đ!n 05/02

(Th+ 6, 7, CN đ,u tiên c-a tháng 02 hàng n.m)

v L! H"I ĐÓN T'T ÂM L(CH

Di(n ra t) 28/01 đ!n 30/01

v L! C)&I D)&I N)&C * TRANG

Di(n ra t) 13/02 đ!n 15/02

v L! MAGHA PUJA NGHI L! DÂNG Y CÚNG D)+NG Đ,C PH-T

Di(n ra ngày 11/02

v L! BÁI S) MUAY THÁI TH' GI&I

Di(n ra ngày 17/03 hàng n.m

v L! H"I SONGKRAN - T'T THÁI LAN

Di(n ra t) 13/04 đ!n 15/04

v L! H"I BÁN HÀNG SIÊU KHUY'N MÃI

Di(n ra t) 15/06 đ!n 15/08 hàng n.m

v L! H"I N'N VÀ TÁC PH.M B/NG SÁP

Di(n ra tháng 07 hàng n.m

(Song song v/i L( Asahna Bucha và Buddhist Lent)

v NGÀY SINH NH-T C0A HOÀNG H-U (NGÀY C0A M1)

Di(n ra ngày 12/08

v L! H"I LOI KRATHONG

Di(n ra ngày 04/11

(8)

Những điều cần biết

trước chuyến đi đến

Thái Lan

TH%I TI'T ( THÁI LAN

Thái Lan có khí h9u nhi"t đ'i gió mùa, khá t#&ng đ6ng v'i Vi"t Nam nên dù b!n đi vào th.i đi2m nào trong nHm cIng r-t d; ch)u. Nhi"t đ3 thông th#.ng = Thái là 320C – 350C. Mùa m#a

th#.ng bFt đ+u tD tháng 6 đ%n tháng 12 trong nHm.

TI)N BAHT T*I THÁI LAN

Thái Lan s/ d0ng ti<n Baht trong thanh toán. B!n nên đ4i ti<n Baht = Vi"t Nam tr#'c khi đ%n Thái Lan.

L#u ý: Khi đ4i ngo!i t" ra Baht = Thái Lan, b!n ph5i có h3 chi%u. N%u không đ4i sJn ti<n Baht thì b!n d; dàng đ4i ti<n đô la MK thành ti<n Baht = các qu+y đ4i ti<n c,a ngân hàng t!i sân bay, trung tâm th#&ng m!i, các đi2m tham quan.

TL giá Baht: 1 Baht = kho5ng 650 VNĐ

Ti<n gi-y có m"nh giá cao nh-t là 1,000 Baht và th-p nh-t là 20 Baht. Ti<n xu có m"nh giá 10, 5, 2 và 1 Baht; ngoài ra còn có 50, 25,10, 5 và 1 satang (100 satang = 1 Baht).

M!O NH"

B!n có th2 s/ d0ng ti<n xu đ2 gMi đi"n tho!i, mua vé tàu xe nên hãy chu(n b) m3t túi nh8đNng ti<n xu b!n sE th-y r-t thú v) tr#'c công nHng c,a nh?ng đ6ng Baht giá tr) nh8.

B!n có th2 s/ d0ng các lo!i thC thanh toán qu:c t% (Visa, Master Card,…) = nhi<u đ)a đi2m mua sFm, tham quan trên khFp đ-t n#'c Thái Lan m3t cách d; dàng.

S: ti<n t:i đa b!n mang vào Thái Lan là 5,000 đô la MK mà không c+n khai báo.

(9)

LIÊN L*C T*I THÁI LAN

Thái Lan có r-t nhi<u nhà m!ng đi"n tho!i uy tín, trong đó đ7ng đ+u là DTAC, Truemove, AIS,….Nh?ng nhà m!ng này hi"n có các gói c#'c #u đãi cho khách du l)ch ngFn và dài ngày… M3t gói c#'c có truy c9p 3G/4G trong 7 ngày có giá t+m 300 Baht , b!n có th2 tho5i mái lên Facebook, Line, Viber hay truy xu-t và tìm ki%m thông tin du l)ch r-t nhanh.

M!O NH"

x Tùy theo nhà m!ng mà b!n có m3t cú pháp đ2 gMi đi"n tho!i truy<n th:ng v< Vi"t Nam v'i giá rC ch@ 1 Baht/1 phút hoAc s/ d0ng wifi mi;n phí (n%u có). Hãy đMc thông tin này trên bao bì hoAc cu:n s4 nh8đính kèm theo thC sim đi"n tho!i.

x N%u b!n mu:n gMi v< Vi"t Nam thì b-m thêm mã qu:c gia +84 và nh' b8 s: 0 tr#'c s: c+n gMi. Ng#$c l!i, ng#.i tD Vi"t Nam gMi qua cho b!n hãy nhFc hM b-m mã qu:c gia +66 tr#'c s: di đ3ng.

x Khi c+n n!p thêm ti<n vào đi"n tho!i b!n ch@ c+n đ#a đi"n tho!i ra c/a hàng ti"n l$i hoAc qu+y bán thC đi"n tho!i và nói “Please, top up for me”.

x Khi đ%n Thái Lan, đi<u b!n nên làm là đ%n qu+y bán sim chính th7c c,a các hãng có = 2 sân bay Don Mueang hoAc Suvarnabhumi. B!n chMn gói c#'c b!n mu:n mua và đ#a nhân viên đi"n tho!i, h3 chi%u c,a mình đ2 hM làm th, t0c đHng ký.

H& CHI'U VÀ NH+P C,NH

H3 chi%u còn giá tr) t:i thi2u 6 tháng.

Ng#.i Vi"t Nam đ#$c mi;n th) thNc du l)ch (visa) trong vòng 30 ngày.

N%u b!n có ýđ)nh du l)ch Thái Lan trên 30 ngày hãy chu(n b) đ+y đ, l)ch trình chi ti%t và đ%n xin th) thNc (visa) t!i Lãnh sN quán Thái Lan (HCM) hay Đ!i s7 quán Thái Lan (Hà N3i).

x HÀ N!I:

26 Phan B"i Châu, Qu#n Hoàn Ki$m, Tel: (04) 3 823 5092/4

x H% CHÍ MINH:

77 Tr&n Qu'c Th(o, Qu#n 3, Tel: (08) 3 932 7637/8

M!O NH"

B!n nên photo h3 chi%u hoAc ch0p hình và g/i lên email phòng tr#.ng h$p th-t l!c hoAc m-t cFp h3 chi%u khi đi du l)ch.

TH-T L*C VÀ M-T C.P

Trong tr#.ng h$p b) th-t l!c hoAc m-t cFp h3 chi%u (hoAc hành lý quan trMng) b!n hãy bình tGnh liên h" c5nh sát du l)ch Thái Lan qua s: máy 1155 và Lãnh sN quán Vi"t Nam t!i Thái Lan theo thông tin bên d#'i:

x Đ*a ch+: 83/1 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand

Đi,n tho-i: (+66 ) 22515838; (+66) 22517202; (+66) 22513552 Fax: +66 (0) 2 251 7201; +66 (0) 2 251 7203

Email: vnemb.th@mofa.gov.vn >30

(10)
(11)

Cách di chuyển từ sân bay

về trung tâm Bangkok

N

!

u b

%

n

đ!

n Bangkok, Thái Lan l

,

n

đ,

u tiên

hãy

đ2

c k

3

m

4

c này nhé! S

5

r

6

t h

7

u ích cho b

%

n

đ

ó!

M

!

O NH

"

Nh?ng b!n có ngân sách du l)ch th-p, th#.ng bay qua Bangkok chuy%n đêm thì Taxi là lNa chMn duy nh-t hoAc b!n có th2 ngh@ l!i = sân bay đ2 sáng hôm sau đón xe bus vào trung tâm.

T

/

SÂN BAY DON MUEANG

BUS A1, A2: B!n di chuy2n đ%n c/a s: 7 c,a nhà ga qu:c t% Don Mueang đ2đón Bus A1 đi đ%n Chatuchak Park v'i giá 30 Baht, tD đây b!n có th2 chMn cho mình cách đi BTS Mo Chit hoAc MRT Chatuchak Park. Tùy v) trí khách s!n, b!n có th2 chMn Bus A2 đ%n tr!m Victory Monument. Xe bus A1, A2 ho!t đ3ng tD 7:00 sáng đ%n 24:00.

TAXI: N%u b!n đi nhóm tD 3 đ%n 4 ng#.i thì nên chMn ph#&ng ti"n Taxi. B!n đ%n c/a s: 8 sEđ#$c nhân viên h#'ng dOn n&i b!n mu:n đ%n. Các b!n nên yêu c+u Taxi tính ti<n b1ng đ6ng h6đo km (b!n sE ph5i tr5 thêm phí cao t:c n%u đi đ#.ng cao t:c vào thành ph:).

AIRPORT LIMOBUS EXPRESS: B!n có th2 đón Airport Limobus Express = c4ng s: 5 c,a sân bay qu:c t% Don Mueang, giá vé vào kho5ng 150 Baht/chi<u. Airport Limobus Express hi"n nay có hai tuy%n đ#.ng chính là Don Mueang - Khaosan Road và Don Mueang - Lumphini Park.

xT. sân bay: xe kh/i hành t. 9:00 đ$n 00:30.

xT. Khaosan Road ho1c Lumphini Park: xe kh/i hành t. 4:00 đ$n 20:30

T

/

SÂN BAY SUVARNABHUMI

AIRPORT RAIL LINK: B!n di chuy2n xu:ng t+ng B1 b1ng thang máy hoAc thang cu:n. Giá vé tD 15 Baht đ%n t:i đa 45 Baht tùy tr!m b!n mu:n đ%n. Airport Rail Link ho!t đ3ng tD 6:00 sáng đ%n 24:00 và có 8 tr!m:

Suvarnabhumi - Lat Krabang – Ban Thap Chang - Hua Mak - Ramkhamhaeng - Makkasan - Ratchaprarop – Phaya Thai.

TAXI: B!n có th2đón Taxi = t+ng 1, c/a s: 4 và 7. Các b!n l#u ý là yêu c+u tài x% tính ti<n b1ng đ6ng h6đo km. L#u ý: Ngoài s: ti<n b!n ph5i tr5 cho chuy%n đi thì b!n ph5i tr5 thêm 50 Baht phí sân bay theo qui đ)nh.

PUBLIC VAN: N%u b!n đ%n khu Victory Monument hoAc BTS On Nut thì có th2 chMn ph#&ng ti"n Public Van. Khu vNc đón xe Public Van là t+ng 1, c4ng 1 và 8.

(12)

1. Chĩa mũi chân trần vào người khác hay giẫm đạp lên hình ảnh, vật dụng mang tính chất tôn giáo, trang nghiêm tại Thái Lan.

2. Chạm vào đầu người khác hay dùng bất cứ thứ gì chạm vào đầu, trừ khi bạn có mối quan hệ thật sự thân thiết với họ.

3. Huýt sáo trong đêm. Điều này mang chút màu sắc mê tín dị đoan, rằng tiếng huýt sáo trong đêm sẽ gọi ma quỷ về.

4. Nói lớn giọng. Ở đây là có ý cãi cọ, lên mặt với người đối diện bởi người dân Thái Lan thường hòa nhã và ăn nói nhỏ nhẹ. Du khách tới đây cần thân thiện và luôn nói chuyện ôn tồn với người bản xứ.

5. Mang giày, dép vào nhà và các đền, chùa. Bạn phải cởi bỏ chúng, đặt ngay ngắn ngoài cửa và đi chân không vào những nơi này, như thế mới tỏ sự tôn trọng của bạn với gia chủ.

6. Ôm một vị tu sĩ. Ở Thái Lan, nhà sư không được phép chạm vào thí chủ là nữ, còn với nam giới vẫn cần có một khoảng cách để thể hiện sự kính trọng. Ngoài ra, bạn không nên đứng phía trên, hay cao hơn và nhất là không được ôm vị tu sĩ.

7. Gọi người bản xứ bằng cách vẫy tay theo hướng lòng bàn tay ngửa lên. Điều này rất bất lịch sự. Bạn nên vẫy tay theo hướng sấp lòng bàn tay lại. 8. Mua trang sức, đá quý trên đường phố. Khả năng hàng giả là rất cao.

Nếu bạn muốn có một món đồ chất lượng thì nên tìm mua trong các cửa hàng lớn.

9. Đồng ý bất cứ lời đề nghị nào từ người bản xứ. Bạn cần cân nhắc và hỏi thật kỹ địa điểm, món đồ mà người này muốn giới thiệu tới bạn, tránh bị dụ dỗ đến những nơi ăn chơi không an toàn.

10. Tuyệt đối không được nói hoặc có cử chỉ xúc phạm nhà Vua hoặc các thành viên hoàng tộc. Ở Thái Lan, người bản xứ rất tôn trọng nhà Vua và các thành viên hoàng tộc. Bạn có thể bị bắt giam nếu bạn có lời nói, thái độ, cử chỉ được cho là xúc phạm hoàng gia.

Những điều không

nên làm ở Thái Lan

Những điều nên làm

ở Thái Lan

1. Mặc đồ lịch sự khi thăm quan chùa, đền hay những nơi tôn nghiêm khác. Không leo trèo hay động chạm vào tượng Phật để chụp ảnh.

2. Cúi chào đáp lại khi người dân chào mình. Luôn tươi cười và thân thiện với mọi người.

3. Tôn trọng và thân thiện với những người lớn tuổi hơn bạn, dù họ có là người bán hàng rong hay lái xe Tuk Tuk.

4. Kiên nhẫn, chờ đợi và xếp hàng khi giao dịch công cộng tại bưu điện, các khu vực ATM, trạm mua vé xe bus, xe điện trên không, quầy tính tiền tại siêu thị hay các quầy bán vé tại khu du lịch,... 5. Đi lại về bên tay trái vì giao thông ở Thái Lan chính là bên tay trái. 6. Sử dụng các phương tiện công cộng như BTS, MRT, tàu thuyền…

để di chuyển trong giờ cao điểm.

7. Dự trữ tiền xu để dùng cho việc mua vé tàu, xe bus, gọi điện thoại tại các buồng điện thoại công cộng.

(13)

Miền Trung Thái Lan

Thành phố của những thiên thần

& luôn chiều lòng mọi du khách

(14)
(15)

XE ÔM:

Nh?ng tài x% xe ôm th#.ng mAc áo khoác màu cam, ghi thông tin tài x%= sau áo và th#.ng đ7ng = các góc ph:. Giá xe ôm th#.ng đ#$c th#&ng l#$ng gi?a hai bên. B!n có th2đ#a ra giá mà b!n th-y h$p lý nh-t và nh' yêu c+u tài x% cho mình nón b5o hi2m (vì an toàn c,a b5n thân).

XE TUK TUK:

Đây là lo!i xe du l)ch đAc tr#ng c,a Thái Lan. B!n nên đi th/ m3t l+n trong su:t chuy%n đi c,a mình. Tuk Tuk có mAt = khFp n&i trong thành ph: và b!n nên tr5 giá v'i tài x% cái giá b!n mu:n tr#'c khi lên xe.

M!O NH"

Đ& tránh k9t xe vào gi: cao đi&m b%n nên ch2n di chuy&n b0ng BTS, MRT và h%n ch! di chuy&n b0ng các lo%i xe bus, Taxi, Tuk Tuk.

B%n nên đ+ng ch: tàu đi'n ; sau v%ch gi/i h%n màu vàng, đúng h"/ng lên tàu; không đ+ng ngay h"/ng khách xu<ng tàu. Khi b"/c lên tàu đi'n, c,n chú ý kho>ng tr<ng gi7a s>nh và tàu đ& tránh b"/c h4t chân.

(16)
(17)
(18)

R3ng t'i 1.13km2 và có th2 sFp x%p 15,000

qu+y, là khu ch$ l'n nh-t th% gi'i. M= c/a th7 6, 7 và Ch, Nh9t. Ch$ cu:i tu+n Chatuchak là thiên đ#.ng cho nh?ng ai yêu thích tr5 giá. “Mua sFm cho đ%n khi b!n h%t ti<n mà vOn vui”. Ngoài vi"c mua sFm, b!n cIng không nên b8 qua c& h3i th#=ng th7c r-t nhi<u món Hn l! mi"ng, mang đ9m h#&ng v) Thái Lan.

CH

2

CU

8

I TU

1

N CHATUCHAK

ME CFA THG 6, 7 VÀ CHH NHIT.

M

!

O NH

"

x Nên đi ch$ vào bu4i sáng, mAc qu+n áo tho5i mái và đi giày b"t đ2 có th2 d; dàng di chuy2n qua nhi<u qu+y hàng.

x Nh' mang theo m3t chi%c ba lô rYng đ2 đNng hàng hóa b!n m'i mua và khi di chuy2n hãy đeo ba lô đNng v9t d0ng cá nhân phía tr#'c ngNc.

x T!i ch$ Chatuchak, n%u b!n thích đ6 gì và th-y giá c5 h$p lý, hãy mua luôn, b=i b!n h+u nh# không th2 tìm l!i đúng v) trí c/a hàng mình đã tDng đi qua.

PH

$5

NG TI

0

N DI CHUY

6

N

Taxi, Tuk Tuk:Đây là hai ph#&ng ti"n có th2 giúp b!n nhanh chóng đ%n ch$.

(19)

B

,

O TÀNG

Đ*a ch+: Na Phra Lan Road, Phra Borom Maha Ratchawang, Phra Nakhon, Bangkok

(20)
(21)

PH

$5

NG TI

0

N DI CHUY

6

N

Đ*a ch+: 2 Sanamchai Road, Grand Palace Subdistrict, Pranakorn District, Bangkok Giá vé: 100 Baht/ ng23i

(22)
(23)
(24)

BFt đ+u tD thành công vang d3i c,a các b5o tàng ngh" thu9t 3D = Pattaya và

Đ*a ch+: 2194 Charoenkrung 72-76 Rd., Prayakrai, Bangkorlaem, Bangkok. Calypso Cabaret n7m trong khu ph8c h9p Asiatique.

(25)

CH2 ĐÊM

(26)

N

%u nh# các món n#'ng là món Hn yêu

(27)

L

à m3t quán Hn ngoài tr.i ph0c v0 nh?ng b?a

S< 238 Soi Sainamthip 2, Sukhumvit 22, Klongtoey

(28)

M

3t nhà hàng m'i n4i và đã đ#$c bình chMn là 1 trong 10 nhà hàng m'i t:t nh-t Bangkok nHm 2015 do CNN bình chMn. MAc dù tên gMi phát âm gi:ng ti%ng Pháp nh#ng đây hoàn toàn là m3t nhà hàng Thái Lan chính hi"u do hai đ+u b%p Thái có ti2u s/ lDng lOy đ7ng đ+u. M= c/a tD th7 2 – th7 7 (18h-23h).

P

ad Thai n&i đây cIng không khác gì nh?ng n&i khác v< công th7c nh#ng hM chú trMng v< ch-t l#$ng c,a các nguyên li"u cIng nh# t!o ra thêm sNđa d!ng cho món Hn này, nh# Pad Thai Poo (th)t cua) hay Pad Thai v'i Moo Yang (th)t heo n#'ng) dành cho nh?ng ai d)7ng v'i h5i s5n. M= c/a tD 11h-22h hàng ngày.

Đ%A CH+

S< 339/3 Si Lom Soi 7, Bangrak, Bangkok

Đ%A CH+

S< 21-23 Charoen Krung (Soi 44), North Sathorn, Bangkok

B!n đ%n tr!m BTS Chon Nonsi, xu,ng c.a s, 4 và đi b) m)t chút là đ%n nhé.

T( tr!m BTS Saphan Taksin đi b) đ%n đây r2t g'n b!n nhé

nHà HànG Le Du

Quán Baan pHaDtHai

B

ên c!nh món Pad Thai truy<n th:ng, quán có đAc s5n riêng “Pad Thai Ekamai” có giá cao h&n nh#ng b!n sEđ#$c th#=ng th7c món Hn này kèm v'i mNc :ng t#&i, tôm to đùng và nh?ng mi%ng th)t bFp th&m ngon. M= c/a tD 17h-24h hàng ngày.

Quán paD tHai ekamai

Đ%A CH+

Sukhumvit 63 Soi 19

(29)

Thái Lan

Thiên đường

mua sắm

Thái Lan

Thiên đường mua sắm

Thái Lan

Thiên đường

mua sắm

ASIATIQUE THE

RIVERFRONT

ME CFA TJ 17:00 - 24:00

Đ*a ch+: 2194 Charoenkrung 72-76 Rd., Prayakrai, Bangkorlaem, Bangkok

B!n nên đi b1ng BTS đ%n tr!m Saphantaksin, xu:ng theo h#'ng Exit 2 và đi thuy<n vì con đ#.ng dOn đ%n Asiatique th#.ng hay k[t xe.

V'i h&n 1,500 c/a hàng và g+n 50 nhà hàng trong khu ph7c h$p này . Đ%n v'i Asiatique b!n đ#$c tho5i mái mua sFm, no b0ng v'i nh?ng món Hn ngon và thích thú v'i nh?ng ch#&ng trình trình di;n ngh" thu9t “Calypso Cabaret” hay “Muay Thai Live”. Ngoài ra b!n có th2 ngFm nhìn toàn c5nh Asiatique The Riverfront hay m3t góc Bangkok tD trên cao b1ng đu quay kh4ng l6.

CH

2

HOA PAK KLONG

(PAK KLONG TALAD)

HOPT ĐQNG NGUYÊN NGÀY,

TTP NIP NHTT LÀ 3:00 - 5:00 SÁNG

PH

$5

NG TI

0

N DI CHUY

6

N

Taxi, Tuk Tuk:Đây là 2 ph#&ng ti"n giúp b!n có th2 nhanh chóng đ%n v'i Ch$ hoa Pak Klong

BTS, Thuy!n: Di chuy2n đ%n tr!m BTS Saphantaksin, đ%n b%n tàu và đón tàu th,y đ%n b%n thuy<n Saphan Phut. Ch$ n1m trên đ#.ng Chakphet, g+n ngã ba giao gi?a đ#.ng Chakphet v'i ch$đêm Saphan Phut Chao.

Pak Klong Talad đ#$c đánh giá là m3t trong nh?ng đi2m đ%n thú v) nh-t t!i Bangkok. Khác v'i nh?ng ch$đêm 6n ào, náo nhi"t bày bán đ6Hn hay quà l#u ni"m, Pak Klong Talad là m3t khu ch$đAc bi"t chuyên cung c-p hoa t#&i, mang c5m giác th# giãn gi?a Bangkok. T'i đây b!n có th2 tìm th-y r-t nhi<u ch9u cây c5nh nh8 xinh cIng nh# các lo!i hoa ph4 bi%n nh# hoa h6ng, hoa l#u ly, hoa lan, hoa loa kèn đ#$c khéo léo k%t thành nh?ng vòng hoa m<m m!i hay đ#$c bó c+u k_ mà đ[p mFt. MYi bó bao g6m tD 50 đ%n 100 bông, đ#$c bán v'i giá cNc k_ rC.

Du khách đ29c hoàn thu$ VAT 7% t-i các sân bay qu'c t$ trên đ;t n25c Thái Lan

(30)
(31)
(32)
(33)

Thành phố không ngủ

Pattaya

P

attaya là thành ph: bi2n đAc bi"t và sôi đ3ng b9c nh-t Thái Lan. Nhi<u du khách còn gMi Pattaya là thiên đ#.ng gi5i trí c,a Thái Lan. Ch@ cách Bangkok h&n 150km v< phía Đông Nam nên có r-t nhi<u ph#&ng ti"n b!n có th2 lNa chMn đ2đi đ%n Pattaya.

PH

$5

NG TI

0

N DI CHUY

6

N

TAXI, BUS: B!n có th2đi xe Taxi, xe bus trNc ti%p tD sân bay Suvarnabhumi (t+ng 1, c4ng s: 8). N%u b!n h! cánh = sân bay Don Mueang thì b!n có th2 đi taxi hoAc shuttle bus s: A1 t'i tr!m Mo Chit đ2 mua vé đi Pattaya.

XE L/A: B!n có th2 mua vé xe l/a đ%n Pattaya t!i nhà ga Hua Lamphong.

Songthaew trông gi'ng xe bán t(i (khác v5i Tuk Tuk / Bangkok), là ph2=ng ti,n công c"ng chính / Pattaya. Giá c( c:a lo-i xe này khá r@ so v5i taxi.

L

$

U

Ý

Khi đYt vé xe bus b%n nên đYt luôn vé chi#u v# đ& ti!t ki'm. N!u b%n đi t/i Pattaya t) trung tâm Bangkok thì b%n có th& ra 1 trong 2 b!n xe chính là Ekkamai hoYc Mo Chit. HoYc b%n có th& đYt vé t) các công ty vZn t>i, s5 có xe đón b%n ; khách s%n. Tham kh>o thêm giá vé, gi: xe ch%y t%i

(34)

LÂU

Đ

ÀI S

;

TH

+

T - THE SANCTUARY OF TRUTH

ME CFA HÀNG NGÀY t) 8:00 - 18:00

Đ*a ch+: 206/2 Moo 5, Soi Naklua 12, Naklua, Banglamung, Chonburi

Giá vé: 450 Baht/ Ng":i l/n, 250 Baht/ Tr[ em

L

âu đài sN th9t, cao 100m đ#$c làm hoàn toàn b1ng gY. Đi2m đ3c đáo c,a lâu đài gY kh4ng l6 này nh?ng ngh" nhân không dùng đinh đ2 k%t n:i, thay vào đó hM khéo léo dùng keo dính đAc bi"t hoAc t!o m3ng, ch:t b1ng gYđ2 liên k%t các m:i n:i và c:đ)nh tDng ph+n nh8 c,a lâu đài. Công trình gY k_ vG này đ#$c bFt đ+u xây dNng tD nHm 1981 b=i tL phú quá c: c,a Thái Lan, Lek Viriyahbhun. Tr5i qua h&n 35 nHm, tòa lâu đài vOn trong quá trình hoàn thi"n nh#ng không ngDng khi%n mMi ng#.i ph5i ng!c nhiên. Sanctuary of Truth là m3t công trình n4i b9t vì ch7a đNng nh?ng tác ph(m điêu khFc, ch!m tr4 tinh x5o v< r-t nhi<u nhân v9t huy<n tho!i, đ2 ph5n ánh ph#&ng Đông và ni<m tin c,a các tín ng#]ng khác nhau.

Những điểm tham quan không thể

bỏ qua ở Pattaya

L\U Ý: Lâu đài có c> thang máy đ& ph4c v4 ng":i già và ng":i khuy!t tZt. Ngoài ra còn có các d$ch v4 c"^i voi, c"^i ng_a, đi thuy#n đ& th.m quan xung quanh lâu đài.

Tham kh>o thêm thông tin, hình >nh t%i đây: http://www.sanctuaryoftruth.com

PH

$5

NG TI

0

N DI CHUY

6

N

B!n có th2 đ%n Lâu đài sN th9t b1ng Taxi hoAc xe máy, xe đ!p. N%u đi xe máy, xe đ!p b!n đi đ%n cu:i đ#.ng Pattaya 2nd sE gAp đ#.ng North Pattaya, rE trái vào Naklua. Lâu đài sN th9t n1m = Soi 12, đ#.ng Naklua, Pattaya.

LOVE ART PARK - CÔNG VIÊN TÌNH YÊU

ME CFA HÀNG NGÀY t) 10:00 - 22:00

Đ*a ch+: 129/5-7 Moo 8, Tambon Huaiyai, Amphoe Pattaya Banglamung, Chonburi

Đ

ây là m3t công viên m= v'i h&n 150 tác ph(m

điêu khFc ngh" thu9t v< tình yêu. B!n có th2 m-t nhi<u th.i gian đ2 chiêm nghi"m v<ý nghGa đAc bi"t c,a tình yêu đ#$c các ngh" nhân th2 hi"n qua tDng b7c t#$ng đ3c đáo n&i đây.

PH

$5

NG TI

0

N DI CHUY

6

N

B!n có th2 đ%n Love Art Park b1ng Taxi, Songthaew, hoAc xe máy, xe đ!p.

(35)

CARTOON NETWORK AMAZONE

CÔNG VIÊN N

;<

C L

<

N NH

=

T CHÂU Á

ME CFA HÀNG NGÀY t) 10:00 - 18:00

Đ*a ch+: 888 Moo 8, Najomtien, Chonburi

Giá vé: 1,590 Baht/ Ng":i l/n; 1,290 Baht/ Tr[ em. Mi(n phí cho tr[ em d"/i 3 tu1i

Đ

ây là công viên n#'c đ+u tiên và đ3c nh-t trên th% gi'i v'i 30 trò ch&i n#'c đZng c-p th% gi'i, nh?ng ch#&ng trình gi5i trí Cartoon Network trNc ti%p, linh v9t đ7ng đón khách và trò ch&i t#&ng tác d#'i n#'c tuy"t v.i.

Công viên Cartoon Network Amazone g6m 10 khu vNc gi5i trí theo ch,đ< khác nhau và các ch#&ng trình gi5i trí trNc ti%p và đa ph#&ng ti"n tuy"t v.i v'i sN k%t h$p c,a công ngh" màn 5nh t#&ng tác thông minh t:i tân nh-t.

PH

$5

NG TI

0

N DI CHUY

6

N

B!n có th2 đ%n Cartoon Network Amazone b1ng Taxi hoAc xe máy, xe đ!p. B!n sE m-t kho5ng 20 phút lái xe tD Pattaya.

HoAc b!n có th2đAt d)ch v0đ#a đón c,a Cartoon Network Amazone, giá kho5ng 300 Baht/ng#.i (n%u b!n đAt online).

(36)

ART IN PARADISE PATTAYA

(37)
(38)
(39)

TRANG TR

*

I C

/

U PATTAYA

PATTAYA SHEEP FARM

ME CFA HÀNG NGÀY t) 9:00 - 19:00

Đ*a ch+: 73/8 Moo 3, Nong Pla Lai, Bang Lamung, Chonburi

L

à m3t trong nh?ng trang tr!i cDu l'n nh-t Thái Lan, v'i hàng dDa xanh nghiêng che bóng mát đAc tr#ng c,a vùng bi2n. B!n sE có c& h3i đ%n g+n h&n v'i các loài v9t d; th#&ng nh# cDu, heo mMi, lDa, th8, v)t,… khi cho chúng Hn và ch&i đùa cùng chúng. Trong khuôn viên trang tr!i, còn có nhà hàng The Barn Steak House v'i thNc đ&n đa d!ng, ph0c v0 các món th)t t#&i ngon, th&m lDng. Hay c/a hàng quà l#u ni"m v'i nh?ng món đ6 trang trí nh8 xinh có th2 mua v< làm quà cho gia đình, b!n bè.

PH

$5

NG TI

0

N DI CHUY

6

N

(40)

A

yutthaya tên đ+y đ, là Phra Nakhon Si Ayutthaya, cách Bangkok kho5ng 85 km, là c: đô c,a Thái Lan, ki2u nh# Hu% = Vi"t Nam và đ#$c công nh9n là Di s5n VHn hóa Th% gi'i vào nHm 1991. Ayutthaya bFt đ+u đ#$c tr) vì d#'i tri<u đ!i c,a vua U Thong. Đ%n nHm 1767, sau b5y tri<u đ!i cai tr) v'i 33 v) Vua, toàn b3 kinh đô Ayutthaya đã b) đ3i quân Burma (tên cI c,a đ-t n#'c Myanmar) xâm l#$c và phá h,y. Khi giành đ#$c đ3c l9p, nhà vua đã di d.i kinh đô v< Bangkok. K2 tDđó, đ)a danh Ayutthaya d+n tr= nên hoang tàn.

a Ayutthaya có các qu+n th2 v'i nh?ng cái tên r-t khó đMc nh# Wat Choeng Thar, Wat Suwandararam, Wat Phra Ram, Wat Mahathat,

Wat Phra Mongkhon Bophit, Wat Phutthaisawan, Wat Pra Sri Sanphet, Wat Worachettharam, Wat Lokaya Sutha, Wat Yai Chaimongkhon, Wat Chaiwatthanaram... N%u c+n nh?ng tên này đ2 l#u l!i, b!n nên ch0p 5nh kK các khu đ<n.

a Ayutthaya có kho5ng 400 ngôi đ<n, chùa đáng đ2 du khách chiêm ng#]ng. M3t ngày t!i Ayutthaya qu5 th9t r-t ngFn. Đ2 th9t sN đFm mình trong không khí tr+m mAc thiêng liêng, chiêm ng#]ng h%t nh?ng công trình ki%n trúc đ3c đáo = n&i đây, b!n ph5i m-t khá nhi<u ngày.

N%u tìm m3t n&i linh thiêng và yên bình đ2 l-y l!i sN cân b1ng c,a tâm h6n thì Autthaya là sN lNa chMn hàng đ+u.

T

1

BANGKOK MU

(

N

Đ2

N

AYUTTHAYA, B

'

N CÓ 4 CÁCH

1. Thuê xe Taxi ch; th`ng đ!n Ayutthaya hoYc mua tour c-a khách s%n.

2. T) khu Khaosan bAt Taxi ra ga tàu Hua Lamphong t/i Ayutthaya,

đi m6t kho>ng g,n 2 gi:.

3. Đ!n b!n xe Mochit (Mo Chit 2 Bus Terminal), 30 phút có mat chuy!n bus và 20 phút có mat chuy!n minivan đi Ayutthaya.

4.Đi thuy#n trên sông Chao Phraya. N!u đi b0ng cách này b%n ph>i mua tour c-a các công ty l7 hành nai đ$a.

(41)

CUNG

Đ

I

0

N MÙA HÈ BANG PA-IN

ME CFA HÀNG NGÀY tD 8:30 - 16:30

Đ*a ch+: Highway 308, Ban Len, Bang Pa-in, Ayutthaya

Giá vé: 100 Baht/ Ng":i l/n. N!u b%n thuê xe đi'n b%n s5 tr> phí 400 Baht/ Xe đi'n

C

ung đi"n Bang Pa-In tMa l!c = xã Ban Len, huy"n Bang Pa-In, cách thành ph: Ayutthaya 18km v< phía Nam, cách Bangkok v< phía BFc 58 km b1ng đ#.ng tàu ho5 và 61km b1ng đ#.ng b3. Đ2đi Bang Pa-In tD Ayutthaya, du khách có th2 s/ d0ng đ#.ng Phahonyothin, rE ph5i = Km 35 đi ti%p m3t đo!n 7km sEđ%n n&i.

Cung đi"n có đ%n 3 ki%n trúc, đó là Pháp, Trung Qu:c và Thái Lan. C5 ba ki%n trúc này đ#$c ph:i h$p r-t hài hòa t!o nên m3t t4ng th2 ki%n trúc cung đi"n đ3c đáo có m3t không hai = Thái Lan.

QU

1

N TH

6

CÔNG VIÊN L

3

CH S

<

AYUTTHAYA

AYUTTHAYA HISTORICAL PARK

M

#

t không gian linh thiêng và t

P

nh t

!

i

ME CFA HÀNG NGÀY tD 8:00 - 16:30

Đ*a ch+: Amphoe Phra Nakhon Si Ayutthaya, Phra Nakhon Si Ayutthaya Giá vé: 50 Baht/ Ng":i l/n

Đ

ây là m3t t4 h$p di tích bao g6m r-t nhi<u đ<n, chùa, b5o tàng,… Công viên hi"n t!i là m3t trong nh?ng di tích hàng nHm thu hút r-t đông du khách. Đây th9t sN là m3t thành ph: c4 vGđ!i và là m3t trong nh?ng di tích l)ch s/ có s7c h-p dOn và đ#$c UNESCO công nh9n là Di s5n vHn hóa th% gi'i vào tháng 12 nHm 1991. Di tích c4 x#a này n1m bên b. sông đ#$c h$p b=i 3 dòng sông là sông Chao Phraya, sông Lopburi và sông Pa Sak. Có lE vì v9y Ayutthaya đ#$c l#u d-u trong ký7c nhi<u khách du l)ch nh# là m3t :c đ5o c,a nh?ng chùa

Những điểm tham quan không thể

bỏ qua ở Ayutthaya

L>U Ý:B%n chbđ"cc ch4p hình và không đ"cc quay phim bên trong cung đi'n. Nh"ng c>nh sân v":n bên ngoài cung đi'n cdng r6t đac đáo v/i nh7ng th>m ce xanh m"/t, “đàn voi” b0ng cây c>nh tung t.ng nô đùa do đó hãy tZn h";ng t)ng phút giây tuy't v:i t%i đây b%n nhé! B%n nên thuê chung mat xe đi'n v/i b%n bè đ& th.m quan h!t cung đi'n rang l/n này nhé. Vì n!u b%n ti!t ki'm, b%n s5 h<i ti!c đ6y.

Hãy tranh th: Selfie m"t t;m hình v5i nhAng anh lính canh r;t dB th2=ng /đây b-n nhé! B-n sC có t;m hình r;t đ"c

(42)
(43)

th2 nhìn tD xa và n1m khá bi"t l9p v'i c0m di tích còn l!i. Đây là m3t t4 h$p các ki%n trúc g6m tu vi"n, m3 tháp và chùa. M3 tháp l'n nh-t tên là Chedi, cao 71m, đ#$c xây trên m3t n<n cao v'i hai ngôi m3 tháp nh8 hai bên và hai t#$ng Ph9t kh4ng l6.

Đáng chú ý là hai b7c t#$ng Ph9t kh4ng l6 trong t# th% ng6i hai bên b9c thang dOn lên m3 tháp hình chuông có đ3 d:c đ7ng 90°. C5 hai b7c t#$ng có kích th#'c và hình hài gi:ng h"t nhau, đ<u đ#$c t!c trong t# th% ng6i (th,-n) xúc đ)a -n. Ngoài ra, xung quanh tháp còn có hàng trHm t#$ng Ph9t gi:ng nhau, phía d#'i chôn tro c:t c,a ng#.i đã khu-t và t!o thành ki%n trúc r-t uy nghiêm.

AYUTTHAYA FLOATING MARKET

CH

Q

N

L

I

ĐR

A PH

;S

NG

E

AYUTTHAYA

Đ*a ch+: 65/12 Moo 7, Phai Ling, Phra Nakhon Si Ayutthaya

Đ

ây là ngôi ch$ n4i đ)a ph#&ng có nhi<u món Hn và đ6 l#u ni"m th, công khá đ[p = Ayutthaya. Ch$ khá g+n công viên l)ch s/ Ayutthaya nên b!n có th2 k%t h$p ghé thHm ngôi ch$ này đ2 s:ng ch9m l!i, th#=ng th7c ly kem dDa hay bánh Roti Samai r-t đ#$c du khách #a chu3ng.

Một vài điều gợi ý khác

Một số quán ăn nên thử ở Ayutthaya

nhà hàng Ban mai Rim nam, nhà hàng ton nam, tiệm bánh Roti Saimai Bang im Ron.

(44)

Ẩm thực tại Thái Lan

Ẩm thực tại Thái Lan

Thái Lan n=m trong top 5 qu4c gia có n,n >m th8c phong phú nh?t th# gi)i đ?y các b&n &! Đ4i v)i ng.5i Thái Lan, h;

quan ni2m b+a *n là s8 giao ti#p thân m<t c@a m;i ng.5i.

7m th8c cAng là m(t trong nh+ng y#u t4 thu hút du khách n.)c ngoài c@a n,n v*n hóa Thái Lan. MBi món *n đ,u là s8 k#t hCp tinh t# gi+a b4n v3: m%n, ng;t, chua, cay. Các món *n Thái Lan th.5ng đ.Cc ch# bi#n r?t đ%c bi2t, có s8

hòa tr(n gi+a th9o d.Cc, gia v3 và th8c ph>m t.1i s4ng. Trong nh+ng n*m g-n đây, >m th8c Thái Lan đã tr0 nên r?t nDi ti#ng, và các món *n Thái Lan cAng phD bi#n kh6p n1i. Nét đ%c bi2t c@a n,n >m th8c Thái Lan chính là s8 khác bi2t

0 4 vùng mi,n: B6c, Đông B6c, Trung và Nam. MBi vùng mi,n l&i có m(t nét đ%c tr.ng riêng trong cách ch# bi#n truy,n th4ng c@a h;. N#u nh.>m th8c mi,n B6c mang đ<m phong cách Myanmar thì >m th8c mi,n Đông B6c l&i 9nh h.0ng b0i Lào, đ%c bi2t ng.5i mi,n Đông B6c th.5ng r?t thích *n th3t rán nh. th3t cóc, th=n l=n, r6n, chu(t đEng, ki#n đF, côn trùng... Và bên c&nh đó thì th3t lCn, bò, gà cAng r?t đ.Cc .a thích. Ng.5i mi,n Trung l&i thích *n các lo&i g&o tG th1m đ.Cc n?u m,m và nh/ v)i m(t chút v3 ng;t. H mi,n Nam, d/a là món không th! thi#u trong nhi,u món *n. 7m th8c mi,n Nam là s8

k#t hCp 9nh h.0ng gi+a Indonesia và Malaysia.

(45)

Tom Yam Kaeng Khiaw Waan Pad Thai Khao Pad Poo Khanom Buang Cha Mongkut

Somtam Kai Yang Khao Pad Taley Khanom Dok Kulap Khanom Krok

Pla Thod Khanom Alua Ice-cream Ma Prao Luk Chup

Khao Soi Khao Niew Ma Muang Khanom Woon Ta Ko Haew

Somtam Poo

Keng Taley Hor Mok

Mee Krob

(46)

Nơi những miền xưa

kỉ niệm tìm về

CÔNG VIÊN

PHUTTHAMONTHON

ME CFA TJ 9:00 - 17:00

PH

$5

NG TI

0

N DI CHUY

6

N

BTS, Bus: B!n đi BTS đ%n tr!m Victory Monument di chuy2n ra Exit 3 và đi đ%n đ#.ng Ratchawithi. Sau đó, b!n đón xe bus s: 515 và đi đ%n cu:i tuy%n c,a xe bus sEđ%n Nakhon Pathom, tDđây b!n đi b3 5 phút là đ%n công viên.

Phutthamonthon là m3t khu công viên Ph9t giáo thu3c t@nh Nakhon Pathom c,a Thái Lan, phía Tây c,a Bangkok. B7c t#$ng Ph9t cao 15.87m, đ#$c coi là b7c t#$ng Ph9t đ7ng tN do cao nh-t th% gi'i. Công viên có di"n tích kho5ng 400ha. Xây dNng bFt đ+u vào ngày 29/07/1955 và đ#$c khánh thành vào ngày l; Ph9t Đ5n 13/4/1957, nh1m kL ni"m Ph9t l)ch nHm 2500.

Sau khi khánh thành công viên b7c t#$ng m'i đ#$c đúc vào nHm 1981 và đ#$c đAt = gi?a công viên. Ngày nay, Phutthamonthon là n&i tham quan c,a ng#.i dân cIng nh# du khách, cIng là n&i di;n ra nh?ng bu4i l; l'n c,a Ph9t giáo.

SAMPHRAN ELEPHANT

GROUND & ZOO

PH

$5

NG TI

0

N DI CHUY

6

N

B!n đi BTS đ%n tr!m Bangwa, xu:ng BTS b!n đón xe bus s: 84, xe bus sE dDng ngay v#.n thú.

Đ)a ch@ : 117 Moo 6 đ#.ng Phetkasem Km.30, huy"n Sam Phran, Nakhon Pathom.

TH

%

I GIAN HO

*

T

Đ&

NG

M= c/a tD 8:30 - 17:30

(

Có 2 ch"fng trình

bi&u di(n Voi vào lúc 13:45 và 15:30 )

(47)

THAM QUAN NH

:

NG GÌ?

- WAT SAN PETCH -WAT DECHA NUSORN - SUAN SAMPRAN

(48)

LOPBURI

PH

$5

NG TI

0

N DI CHUY

6

N

TD Bangkok b!n có th2 đón xe Bus = b%n xe Mo Chit đ2đi đ%n Lopburi, b!n cIng có th2đi tàu l/a đ%n Ayutthaya r6i đón xe đi Lopburi.

Đ%n Lopburi, b!n không th2 b8 qua nh?ng cánh đ6ng hoa h#'ng d#&ng rNc r], d; dàng tìm th-y quanh t@nh nh8 xinh này. ĐAc bi"t, b!n cIng đDng b8 l] l; h3i trái cây c,a kh@ vào Ch, Nh9t cu:i cùng c,a tháng 11 hàng nHm.

Tham quan những gì ở Lopburi?

WAT SAO THONG THONG

PH

$5

NG TI

0

N DI CHUY

6

N

Lopburi không quá r3ng đ2 b!n ph5i khó khHn di chuy2n, b!n có th2 thuê xe máy đ2 khám khá Lopburi trong ngày.

TD nhà ga xe l/a b!n có th2đón xe bus hay xe ôm đ2đ%n Wat Sao Thong Thong.

TH

%

I GIAN HO

*

T

Đ&

NG

Chùa m= c/a tD 8:00 - 16:30

THAM QUAN NH

:

NG GÌ?

N1m trên con đ#.ng Narai Maharach, m3t con đ#.ng n:i li<n các cung đi"n b5o tàng. Ngôi đ<n c4 này ban đ+u đ#$c chia thành hai ngôi đ<n. M3t khu là phòng c+u nguy"n, m3t khu là phòng th.. X#a kia n&i này xây dNng đ2 làm n&i dDng chân cho các nhà truy<n giáo Kito khi đ%n thHm Siam. B!n có th2 khám phá ngôi Chùa Sao Thong Thong, nó n1m gi?a Bahn Vichien và Cung đi"n Phra Narai Ratchaniwet.

(49)

PHRA PRANG

SAM YOT

PH

$5

NG TI

0

N DI CHUY

6

N

Cách nhà ga xe l/a kho5ng 200m nên b!n có th2đ%n chùa này b1ng xe l/a và Taxi

TH

%

I GIAN HO

*

T

Đ&

NG

M= c/a tD 6:00 - 18:00 Giá vé: 30 Baht/ ng#.i

THAM QUAN NH

:

NG GÌ?

Cách ga xe l/a kho5ng 200 mét, Phra Prang Sam Yot là n&i n4i ti%ng nh-t Lopburi và là bi2u t#$ng c,a t@nh. M3t ngôi đ<n Hindu cIđ#$c xây dNng vào th% kL 13 theo phong cách Bayon c4đi2n c,a ki%n trúc Khmer. Khu ph7c h$p g6m 3 Prangs (tháp) đ#$c liên k%t b=i hành lang, đá ong và đá sa th!ch trên ngMn tháp. Trong su:t tri<u đ!i c,a vua Narai, ngôi đ<n đã đ#$c chuy2n đ4i thành m3t ngôi chùa Ph9t giáo và m3t h3i tr#.ng g!ch đ#$c xây dNng = phía Đông.

WICHAYEN HOUSE

PH

$5

NG TI

0

N DI CHUY

6

N

Wichayen House n1m trên Wichayen Road, r-t g+n nhà ga xe l/a

TH

%

I GIAN HO

*

T

Đ&

NG

M= c/a tD 7:00 - 17:00 TD th7 4 đ%n Ch, Nh9t Giá vé 50 Baht/ ng#.i

THAM QUAN NH

:

NG GÌ:

PHRA NARAI RATCHANIWET

PH

$5

NG TI

0

N DI CHUY

6

N

TD nhà ga xe l/a b!n đi b3 t+m 5 phút là đ%n Cung đi"n Narai

TH

%

I GIAN HO

*

T

Đ&

NG

M= c/a tD 8:30 - 16:30. TD th7 4 đ%n Ch, Nh9t

THAM QUAN NH

:

NG GÌ?

Cung đi"n này cIng th#.ng đ#$c gMi là B5o tàng Qu:c gia Vua Narai và đ#$c xây dNng vào cu:i th% kL th7 17, khi vua Narai quy%t đ)nh chMn Lop Buri là th,đô th7 hai c,a v#&ng qu:c Ayutthaya. MAc dù ki%n trúc s# ng#.i Pháp góp ph+n vào vi"c thi%t k% các tòa nhà, tuy nhiên 5nh h#=ng Khmer vOn còn nhìn th-y đ#$c. Các cung đi"n là m3t sN pha tr3n hoàn h5o c,a phong cách Khmer-Âu.

Sau cái ch%t c,a vua Narai nHm 1688, cung đi"n đã b) b8 r&i. Mãi cho đ%n th.i vua Rama IV cung đi"n đ#$c trông coi và th. cúng.

(50)

“nước Ý thu nhỏ”

Ngôi làng Primo Piazza

tại Nakhon Ratchasima

V

ùng Khao Yai có không gian tr+m tGnh h&n so v'i Bangkok. Và ngôi làng Primo Piazza là m3t đi2m đ%n bình yên nh# th%. Các tòa nhà n&i đây đ#$c thi%t k% theo h&i h#'ng c4đi2n v'i gam màu nâu vàng. Xen kE trong khu này là nh?ng quán cà phê ngoài tr.i vô cùng lãng m!n. Đi gi?a nh?ng tòa nhà n1m san sát nhau b!n sE ng] mình l!c vào m3t không gian c,a m3t đ-t n#'c châu Âu nào đó. M= c/a hàng ngày tD 9:00 - 22:00.

PH

$5

NG TI

0

N DI CHUY

6

N

Primo Piazza cách thành ph: Bangkok kho5ng 3 gi.đi xe. B!n có th2 di chuy2n đ%n đây b1ng xe bus hoAc xe minivan = Mo Chit 2 Bus Terminal (do tr!m xe minivan = Victory Monument đã d.i v<đây), đi m-t 3 gi.đ%n Pak Chong. TDđó b!n có th2đi Songthaew, Xe ôm hoAc thuê xe máy ch!y đ%n Primo.

(51)

Vườn nho Khao Yai

PB Valley Khao Yai Winery

P

B Valley là v#.n nho l'n nh-t Khao Yai đ#$c thành l9p nHm 1989, n1m ngoài rìa phía bFc c,a công viên qu:c gia Khao Yai. Đ%n đây b!n có th2 tham gia tour vòng quanh khu v#.n, ch0p 5nh và th#=ng th7c các lo!i r#$u đAc s5n đ#$c s5n xu-t ngay t!i đây. B!n có th2 tham quan, tìm hi2u nhà máy r#$u hàng ngày tD 08:30 đ%n 16:30 hay th#=ng th7c các món Hn Thái cIng nh# món Âu ngon tuy"t t!i nhà hàng đ9m ch-t đ6ng quê tD 09:30 - 20:00 (hay t9n 22:00 vào th7 6, 7).

PH

$5

NG TI

0

N DI CHUY

6

N

T#&ng tN cách di chuy2n khi b!n đ%n Primo Piazza. Đi tD Pak Chong, b!n sEđ%n PB Valley tr#'c r6i đ%n Primo Piazza.

Đ3a ch4: 102 Moo 5, Phaya Yen, Pak Chong, Nakhon Ratchasima M5 c6a hàng ngày t7 9:00 - 20:00 (th8 6 và 7 đ9n t:n 22:00)

Ngoài ra, khi đ!n v/i Khao Yai, b%n hãy ghé th.m V":n qu<c gia Khao Yai rang l/n, khu làng Palio đac đáo, nông tr%i Chok Chai hay khu resort & spa DNA hình c,u l% mAt,… và còn nhi#u đ$a

(52)
(53)

Đi BTS đến trạm Ekkamai, xuống trạm xe bus Ekkamai

Ch

.1

ng trình du l

3

ch tham kh

9

o

(54)

Siam Discovery

(55)

Miền Bắc Thái Lan

N

9

i có tri

:

n núi xanh mát, nh

;

ng thung l

<

ng ngút

ngàn và nh

;

ng chi

:

u se se l

!

nh

N

9

i có nh

;

ng ngôi chùa uy nghiêm ch

=

a

đ>

ng

(56)

T

hành ph: Chiang Mai tên ti%ng Thái là Thetsaban Nakhon Chiang Mai. Cách Bangkok kho5ng 700 km. Chiang Mai là thành ph: l'n và đ#$c nhi<u ng#.i bi%t đ%n sau Bangkok. Chiang Mai đ#$c m"nh danh là đóa h6ng ph#&ng BFc c,a Thái Lan, n1m nép mình trong m3t thung lIng gi?a núi và là m3t trong nh?ng thành ph: đ[p nh-t c,a Thái Lan. Khí h9u c,a Chiang Mai t#&ng đ:i mát mC, nhi"t đ3 nhi<u lúc l!nh và nhi<u s#&ng mù. Khí h9u Chiang Mai t#&ng tN khí h9u Đà L!t c,a Vi"t Nam.

T@nh Chiang Mai tr5i dài trên 20,000 km2, là n&i t9p h$p m3t s: danh

lam thFng c5nh đ[p. Bao quanh thành ph: là nh?ng tri<n đ6i và ngMn núi thoai tho5i tD phía BFc xu:ng phía Nam.

(57)

MÁY BAY:

Hi"n nay Vi"t Nam ch#a có đ#.ng bay thZng đ%n Chiang Mai, b!n ph5i quá c5nh = Bangkok. Có r-t nhi<u hãng hàng không n3i đ)a bay tD Bangkok đ%n Chiang Mai nh#: Thai Airways, Thai Smile, Air Asia, Thai Lion Air, Nok Air, Bangkok Airways, Kan Air....

XE BUS:

Hàng ngày đ<u có xe đi<u hòa máy l!nh h!ng 1, h!ng 2 và h!ng th#.ng xu-t hành tD b%n xe buýt mi<n BFc = Bangkok (Mo Chit 2) đ%n Chiang Mai (8 gi. sáng đ%n 9 gi. t:i). GMi 02 936 3600, 02 936 2852, và 02 937 8055 đ2 bi%t thông tin c9p nh9t các chuy%n xe buýt.

XE L

<

A:

Sáu chuy%n tàu t:c hành đi đ%n Chiang Mai tD nhà ga Hua Lamphong = Bangkok tD 8 gi. sáng đ%n 10 gi. t:i hàng ngày. Chuy%n hành trình đi b1ng tàu t:c hành m-t kho5ng 11-12 gi.. Đ2 bi%t thêm thông tin, vui lòng liên h" s: đi"n tho!i 1690, hoAc 02 223 7010, 02 223 7020. Ga xe l/a Chiang Mai, s:đi"n tho!i (053) 24 7462, 24 5363, tham kh5o thêm t!i: www.railway.co.th

(58)
(59)
(60)
(61)
(62)

CHIANG MAI ZIPLINE

TR

B

I NGHI

@

M

Đ

U DÂY XUYÊN R

T

NG T

H

I CHIANG MAI

Đ*a ch+: Qu#n Mae On, Chiang Mai (cách trung tâm Chiang Mai kho(ng 50km vG h25ng Đông)

Đ%n v'i ngôi làng sinh thái xinh đ[p Mae Kampong, hãy tìm t'i khu gi5i trí Flight of the Gibbon đ2 vDa đ#$c hòa mình vào gi?a nh?ng cánh rDng r9m r!p vDa đ#$c tr5i nghi"m c5m giác đu dây lý thú = m3t trong nh?ng khu zipline dài nh-t châu Á. V'i x-p x@ 3 gi.đu dây, b!n sE bHng qua các ngMn cây cao vút, có khi lên đ%n 70m, k%t h$p nhi<u lo!i hình khác nhau nh#đu dây, đu lên xu:ng hay l:i đi b3 trên cao,…qua 30 tr!m đ2đ%n đ#$c đi2m k%t thúc. Khi đAt tour, b!n còn đ#$c đ#a r#'c t9n n&i và th#=ng th7c m3t b?a Hn tr#a đ9m ch-t đ)a ph#&ng v'i cà phê đAc s5n.

ChZng nh?ng = Chiang Mai, b!n còn đ#$c “th/ thách” sN dIng c5m c,a mình v'i Flight of the Gibbon = Chonburi (t!i v#.n thú Khao Kheow), Koh Pha Ngan và Siem Reap (= n#'c b!n Campuchia).

Đ2 bi%t thêm chi ti%t, m.i b!n truy c9p:https://www.treetopasia.com

PH

$5

NG TI

0

N DI CHUY

6

N

(63)

Dịu dàng

Chiang Rai

C

hiang Rai là t@nh đ)a đ+u phía BFc c,a Thái Lan, n1m trên l#u vNc sông Kok v'i đ3 cao 416m so v'i mAt n#'c bi2n và cách Bangkok 785km. V'i di"n tích 11,680km2, đ)a

hình Chiang Rai g6m h+u h%t là núi đ6i, giáp v'i c5 biên gi'i Lào và Myanmar.

ĐAc s5n c,a vùng này có các đ6 th, công mK ngh" nh# các lo!i v5i s$i, qu+n áo d"t th, công, đ6 trang s7c b1ng b!c c,a các b3 t3c và các lo!i đ6 gY ch!m tr4. a đây cIng có nh?ng món Hn n4i ti%ng chZng h!n

nh# món Mu Yo, là m3t lo!i nem đAc tr#ng c,a đ)a ph#&ng phía BFc.

Phía cNc BFc c,a t@nh là vùng Tam Giác Vàng, n&i giáp gi'i c,a 3 n#'c Thái Lan, Lào và Myanmar, m3t vùng có l)ch s/ liên quan nhi<u t'i á phi"n. Th) tr-n xa nh-t v< phía BFc là Mae Sai, giáp Myanmar b1ng m3t cây c+u, nh3n nh)p c5nh mua bán hàng hóa gi?a hai n#'c Thái – Myanmar. N&i đây có bán nhi<u nh?ng mAt hàng c,a Myanmar nh# ngMc, hàng th, công.

PH

$5

NG TI

0

N DI CHUY

6

N

MÁY BAY: Hi"n nay Vi"t Nam ch#a có đ#.ng bay thZng đ%n Chiang Rai, b!n ph5i quá c5nh = Bangkok. Có r-t nhi<u hãng hàng không n3i đ)a bay tD Bangkok đ%n Chiang Rai đ2 b!n lNa chMn: Thai Airways, Thai Smile, Air Asia, Thai Lion Air, Nok Air, Bangkok Airways, Kan Air....

XE BUS: B!n có th2đón xe bus đi Chiang Rai tD b%n xe Mo Chit (xe ch!y t+m 12 gi.)

(64)
(65)
(66)
(67)

PH

$5

NG TI

0

N DI CHUY

6

N

MÁY BAY: Hi"n có Nok Air và Bangkok Airways là có chuy%n bay tD Bangkok đ%n Lampang

XE BUS: B!n có th2đ%n Lampang tD b%n xe Mo Chit, Bangkok XE L/A: TD nhà ga Hua Lamphong = Bangkok, b!n d; dàng mua vé đi Lampang. B!n nên đAt vé tr#'c 30 ngày đ2 d; dàng chMn lNa. Tham kh5o thêm t!i:www.railway.co.th

T!i Lampang b!n có th2 dùng xe ngNa đ2đi thHm quan m3t s:đ)a đi2m trong thành ph:. Lampang n4i ti%ng v'i nhi<u ngôi chùa và hai ngôi chùa linh thiêng b9c nh-t b!n không nên b8 qua đó là Wat Phra Kaeo Don Tao và Wat Phra That Lampang Luang.

WAT PHRA KAEO DON TAO: M= c/a tD 8:00 – 17:00 WAT PHRA THAT LAMPANG LUANG: M= c/a tD 8:00 – 16:30

Ngoài ra, b!n cIng nên tham quan khu b5o t6n voi = Lampang. Đây là khu b5o t6n voi l'n nh-t Thái Lan, và nh?ng chú voi n&i đây đ#$c sinh s:ng trong đi<u ki"n tN nhiên nh-t và vô cùng thân thi"n v'i con ng#.i.

(68)

của

tình yêu

Pai

PH

$5

NG TI

0

N DI CHUY

6

N

MÁY BAY: B!n cIng có th2 đi máy bay c,a hãng Kan Air đ%n Pai

XE BUS: B!n có th2 đi xe bus tD Chiang Mai đ%n Pai, giá vé kho5ng 150 Baht, th.i gian di chuy2n m-t 3 gi. xe ch!y

L>U Ý: N!u đi xe bus, b%n c,n chuBn b$ s+c khee đ& đón nhZn nh7ng con d<c, ng2n đèo u<n l"cn.

P

ai là m3t th) tr-n r-t nh8, n1m t!i t@nh Mae Hong Son phía BFc c,a Thái Lan. Pai cách Chiang Mai kho5ng 130km, th) tr-n nh8 xinh này đ#$c bao quanh b=i các dãy núi cao quanh nHm khí h9u ôn hòa, d; ch)u.

Đ%n v'i Pai b!n sE th-y r-t nhi<u nh?ng câu r-t d; th#&ng = các hàng quán dMc đ#.ng: Pai is falling in love, Coffee in love, House of love, Love cafe... Cái gì cIng love, cái gì cIng yêu và ai cIng nh9n th-y m3t đi<u là: Pai, thành ph:đ2 yêu.

L>U Ý: Cu<i tháng 10, 11 có hoa dã qui n; vàng r_c ; Pai. B%n nên đ!n Pai vào mùa này đ& đAm mình trong nh7ng cung đ":ng vàng r_c r^.

(69)

QUÁN

?

N NA’S KITCHEN

Cách Pai District Office 250m và cách sân bay Pai kho>ng 2km, b%n có th& d( dàng đi đ!n b0ng xe máy. Pai, b%n s5 đ!n Coffee in Love tr"/c r?i đ!n Love Strawberry.

(70)

MEMORIAL BRIDGE

Đ

#$c quân đ3i Nh9t B5n xây dNng nh1m k%t n:i v'i Myanmar thông qua Thái Lan trong th.i k_ chi%n tranh th% gi'i l+n II. Ngày nay, ng#.i ta cho xây dNng m3t chi%c c+u khác ch!y song song thu9n ti"n cho vi"c l#u thông và c+u Memorial đã không còn ho!t đ3ng n?a. Nh#ng b!n vOn có th2 dDng xe và đi b3 lên c+u, ngFm phong c5nh h?u tình xung quanh hay ch0p vài t-m hình kL ni"m v'i cây c+u có giá tr) l)ch s/ này.

Đ*a ch+: C>t m?c km s? 80 trên xa l> 1095

T) Pai Canyon đi thêm kho>ng 2km trên cung đ":ng tr; v# Chiang Mai

WAT PHRA THAT MAE YEN

S

au khi rong ch&i m8i m"t,

b!n có th2đ%n Wat Phra That Mae Yen đ2 th# giãn và t)nh tâm. TMa l!c trên m3t ngMn đ6i, n&i có nh?ng tòa tháp và b7c t#$ng Ph9t ng6i kh4ng l6. Th.i đi2m lý t#=ng đ2 đ%n đây là lúc chi<u tà, khi b!n vDa có th2 ngFm c5nh hoàng hôn d+n buông vDa có th2 chiêm ng#]ng th) tr-n nh8 xinh v<đêm.

Đ*a ch+: Làng Mae Yen, Tambon Mae Hee, Amphoe Pai

(71)

C

:đô Sukhothai, n&i đ#$c xem là cái nôi c,a đ!o Ph9t, n1m cách th, đô Bangkok g+n 427km v< phía BFc. N&i đây có di"n tích r3ng h&n 6,600 km2. Sukhothai

là n&i ít ch)u tác đ3ng c,a quá trình đô th) hoá và đ#$c m"nh danh là “Bình minh c,a h!nh phúc”.

Trong ti%ng Thái Lan, Sukhothai có ý nghGa là “c3i ngu6n c,a sN hoan l!c”. Sukhothai cIng là c: đô đ+u tiên c,a Thái Lan, đ#$c thành l9p vào kho5ng th% kL 13 – 14. V) Vua đ+u tiên Phokhun Si Intharathit đã sáng l9p ra tri<u đ!i Phra Ruang. Kinh đô Sukhothai đ#$c cai tr) b=i nhi<u v) vua nh#ng đ#$c ghi nh' nh-t là Ramkhamhaeng đ!i đ%, Vua th7 ba c,a v#&ng tri<u Phra Ruang c,a v#&ng qu:c Sukhothai, vì đã sáng t!o ra b5ng ch? cái Thái Lan và đAt n<n t5ng v?ng chFc cho ch% đ3 quân ch,, tôn Ph9t giáo thành qu:c giáo.

PH

$5

NG TI

0

N DI CHUY

6

N

MÁY BAY: B!n có th2đi đ%n Sukhothai b1ng Bangkok Airways. L#u ý: sân bay cách trung tâm thành ph: kho5ng 40km.

XE BUS: TD b%n xe Mo Chit, Bangkok b!n có th2đi Sukhothai, th.i gian ch!y kho5ng 7 gi.

XE L/A: B!n có th2đi Sukhothai tD nhà ga Hua Lamphong. Hãy tham kh5o và đAt vé tr#'c t!i www.railway.co.th

(72)

CÔNG VIÊN L

3

CH S

<

SUKHOTHAI

(OLD SUKHOTHAI)

đã đ#$c t4 ch7c UNESCO công nh9n là Di s5n VHn hóa Th% gi'i vào nHm 1991. Đây là m3t trong nh?ng n&i tiêu bi2u cho ngh" thu9t Thái Lan trong giai đo!n đ+u, tiêu bi2u cho sN sáng t!o c,a đ-t n#'c, hi"n còn l#u gi? hàng lo!t công trình th2 hi"n các nét ki%n trúc đ3c đáo c,a Thái Lan.

Đ)

N HOÀNG GIA WAT MAHATHAT

là ngôi đ<n Ph9t giáo l'n nh-t, v'i di"n tích h&n 160,000m2, đ#$c xem là trái tim c,a

Ph9t giáo Thái Lan. N&i đây hi"n vOn còn l#u l!i nh?ng c3t tr0 b1ng đá sDng s?ng ngay tr#'c t#$ng Ph9t cao 10m mà ngày x#a v:n là kho kinh Ph9t có mái che b1ng gY.

(73)
(74)

KHU L

$

U NI

0

M BÁC H

>

Cách trung tâm Udon Thani kho>ng 10km v# phía Tây, b%n có th& đi xa la 2263 đ& đ!n đây.

(75)

WAT PHOTHISOMPHON

L

à m3t qu+n th2 bao g6m kho5ng 20 đ<n chùa, Wat Phothisomphon đ#$c coi là khu chùa gây -n t#$ng nh-t t!i Udon Thani. Đ#$c xây dNng vào cu:i th.i Vua Rama V, n4i b9t v'i ngMn tháp cao vút màu vàng chói lóa, có th2 đ#$c nhìn th-y tD công viên Nong Prajak.

Đ*a ch+: TCa l,c trên đ@Ang Pho Si, Ban Lueam, Mueang Udon Thani

R6t g,n công viên Nong Prajak, b%n có th& đi ba t) công viên đ!n đây.

KHU DI TÍCH KH

,

O C

7

H

@

C BAN CHIANG

K

hu di tích c,a th.i k_ đ6

đ6ng, có niên đ!i tD h&n 2,000 nHm tr#'c Công nguyên, đ#$c UNESCO công nh9n là Di s5n Th% gi'i nHm 1992. N&i đây tr#ng bày các b3 hài c:t và đ6 v9t t!o tác tinh x5o đã đ#$c khai qu9t. Đây là m3t đ)a đi2m không th2 b8 qua đ:i v'i nh?ng ai yêu thích kh5o c4 hMc. M= c/a tD th7 4 đ%n Ch, nh9t (9:00 - 16:00).

Đ*a ch+: Ban Chiang, Nong Han, Udon Thani

(76)
(77)

NGÀY 3

Chiang Rai - Chiang Mai

08:00 - 10:30

10:30

14:00

17:30

22:00

15:00

18:00

Ghé th

!

m

Wat Rong Khun

White Temple

(

Đ#

n Tr

$

ng)

Lên xe bus

v! Chiang Mai

- Đóa h#ng ph$%ng B&c

Check in

khách s

'

n

/ hostel

(

Chiang Mai

Thuê xe

đ'

p d

'

o

đ

i

m

*

t s

+

chùa l

,

n

(Wat Chedi Luang Varaviharn,

Wat Phra Sing,....) và

5 c

-

ng thành trong ph

+

c

-

Chiang Mai

Th

$(

ng th

.

c

món Khao Soi

ngon và r

/

(

It good Kitchen

g

0

n Wat Phra Sing

Đ

i Night Safari

(Book tour t

'

i

Chiang Mai

đ1

có giá r

/

h

%

n vé vào c

2

a)

V

!

khách s

'

n

/ hostel

ngh

3

ng

%

i

z

z

z

NGÀY 4

Khám phá Chiang Mai

08:00 - 11:00

11:00 - 17:00

17:00 - 19:00

Đ

i th

"

m làng dân t

#

c c

$

dài

Di chuy

%

n v

&

Night Bazaar và

"

n t

'

i

(

nhà hàng

Lemon Grass tr

)

danh

Th

"

m làng dù

Bo Sang

Ch

.1

ng trình du l

3

ch tham kh

9

o

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in