MK Nhan vien Chat luong NL

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

M

M

Ô

Ô

T

T

C

C

Ô

Ô

N

N

G

G

V

V

I

I

C

C

NHAN VIEN TO CHAT LUONG NGUYEN LIEU

I/ YÊU CẦU: 1. Trình độ:

- Tốt nghiệp Trung cấp chuyên ngành hoặc tương đương.

2. Đào tạo:

- Đã được đào tạo kỹ năng cơ bản về phúc tra chất lượng sản phẩm.

- Thông qua khóa nhận thức cơ bản về Tiêu chuẩn ISO 9001:2000

3. Kỹ năng:

- Khả năng đánh giá tình hình chất lượng sản phẩm

- Tố chất nhạy bén, cẩn trọng, tỉ mỉ và năng động trong công việc.

- Có tinh thần cầu tiến ; Khả năng phối hợp tốt với các cá nhân, đơn vị liên quan

giúp hoàn thành nhiệm vụ chung.

- Thành thạo vi tính văn phòng

II/ NHIỆM VỤ:

1. Tiếp nhận, thẩm tra các khiếu nại chất lượng tại các XN, các cơ sở gia công

hoặc khách hàng bên ngoài Công ty.

2. Đánh giá mức độ không phù hợp của các sản phẩm do khách hàng khiếu nại.

Ghi nhận đầy đủ vào hồ sơ khiếu nại khách hàng và thông tin đến các đơn vị

liên quan,

3. Nắm vững kỹ thuật – chất lượng sản phẩm tại đơn vị đang phụ trách. Xác định

nguyên nhân và biện pháp khắc phục, báo cáo To trưởng.

4. Phối hợp với các XN để giải quyết các sự cố phát sinh về chất luợng sản phẩm.

5. Cập nhật , lưu trữ và bảo quản hồ sơ theo đúng quy định Cty.

6. Báo cáo To trưởng va Truong Phòng QA về lĩnh vực được phân công

III/ QUYỀN HẠN:

1. Đề nghị các đơn vị cung cấp dữ liệu, thông tin, văn bản…….. giúp hoàn thành

nhiệm vụ được giao.

2. Được quyền yêu cầu các bộ phận sản xuất tái chế hàng nếu lô hàng đó phúc tra

không đạt chất lượng.

3. Giải quyết các phát sinh trong phạm vi trách nhiệm được giao

4. Được quyền đề xuất tham gia ý kiến nhằm cải tiến quy trình, qui định…. liên

quan đến chất lượng sản phẩm, góp phần tăng cường hiệu quả hoạt động của

Công ty

5. Được quyền đề xuất Lãnh đạo hỗ trợ giải quyết các khó khăn vướng mắc và các

phát sinh ngoài hoạt động công việc.

6. Báo cáo vượt cấp nếu các khó khăn không được lãnh đạo trực tiếp giải quyết

thỏa đáng.

IV/ CẤP BÁO CÁO:

 To trưởng

 Truong phòng

Figure

Updating...

References

Related subjects :