MK To Truong ISO

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

M

M

Ô

Ô

T

T

C

C

Ô

Ô

N

N

G

G

V

V

I

I

C

C

TỔ TRƯỞNG TỔ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG H THỐNG

I.

YÊU CẦU

1. Trình độ : Tốt nghiệp Đại Học 2. Đào tạo :

 Thông qua khóa huấn luyện Chuyên viên Đánh Giá chất lượng nội bộ.

 Thông qua khóa huấn luyện về TQM, ISO 9000 và các tiêu chuẩn xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng trong doanh nghiệp.

3. Kỹnăng :

 Năng lực lập kế hoạch và tổ chức kiểm soát hệ thống quản lý chất lượng

 Tố chất nhạy bén, khả năng quyết đoán trong hành xử công việc.

 Năng lực quản lý điều hành nhân sự và đào tạo cán bộ kế thừa.

 Khả năng làm việc tốt dưới cường độ áp lực cao

4. Kinhnghi m :

 Kinh nghiệm tổ chức điều hành tối thiểu 3 năm ở vị trí tương đương

 Kinh nghiệm quản lý chất lượng hệ thống tối thiểu 3 năm

II. NHI M VỤ

1. Quản lý điều hành nhân sự To QLCL-HT và chịu trách nhiệm trước Truong Phong QA về kết

quả hoạt động của To.

2. Kiểm soát việc thiết lập, thực hiện và duy trì các quá trình cần thiết cho hệ thống quản lý chất

lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000

3. Lập kế hoạch, tổ chức các lớp huấn luyện nhận thức về ISO 9001:2000 cho CB-NV mới và các

đơn vị mới thành lập trong Công ty.

4. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện Đánh giá chất lượng nội bộ hệ thống chất lượng theo định

kỳ và đột xuất.

5. Tiếp nhận các bản Dự thảo Kế hoạch chất lượng / Quy trình / Quy định / Hướng dẫn công

việc………… của các đơn vị ; Xem xét đánh giá các tài liệu và góp ý về tính phù hợp so với các yêu cầu của tiêu chuẩn.

6. Kiểm soát việc ban hành tài liệu hệ thống chất lượng của Công ty. Hướng dẫn khi các đơn vị

gặp khó khăn vướng mắc trong việc triển khai thực hiện.

7. Soạn thảo các tài liệu chất lượng theo phân công của Truong Phong QA.

8. Tổ chức cập nhật lưu trữ các tài liệu –hồ sơ có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của To. 9. Báo cáo về lĩnh vực chuyên môn theo yêu cầu quy định của Phong và Công ty.

III. QUYỀN HẠN

1. Phân công điều động nhân sự To QLCL-HT thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, nhằm

bảo đảm đạt hiệu quả cao nhất cho hoạt động của To.

2. Được quyền đề nghị hoặc đôn đốc các đơn vị liên quan cung cấp đầy đủ các chứng từ, tài liệu,

hồ sơ nhằm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

3. Được quyền tham gia các buổi họp của Phong QA ; Tổ chức các buổi họp nội bộ To để triển

khai công tác và phối hợp xây dựng các phương án hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả công tác của To.

4. Giải quyết các phát sinh trong phạm vi trách nhiệm được phân công.

5. Được quyền đề nghị khen thưởng, kỷ luật CB-NV thuộc To khi có thành tích hoặc vi phạm kỷ

luật theo các Quy định Công ty.

6. Được quyền đề xuất tham gia các ý kiến có khả năng thúc đẩy quá trình phối hợp tốt giữa các

đơn vị, có lợi cho sự phát triển chung của hệ thống chất lượng Công ty.

7. Được quyền đề nghị cấp lãnh đạo hỗ trợ giải quyết các phát sinh ngoài phạm vi hoạt động. Báo

cáo vượt cấp nếu các khó khăn không được lãnh đạo trực tiếp giải quyết thỏa đáng.

IV. CẤP BÁO CÁO :

 Truong Phong QA

Figure

Updating...

References

Related subjects :