MK NV cong nghe

Download (0)

Full text

(1)

PHIẾU MÔ T CÔNG VI C

(2)

Tiêu chuẩn công vi c:

- Trình độ văn hóa Đại học

- Trình độ chuyên môn: Chuyên ngƠnh C KHệ - Kiến thức chuyên môn: Am hiểu công ngh

- Kỹ năng:( lãnh đạo, tổ chức, quản lý, giám sát, kiểm tra, hướng dẫn, hoạch định, phán đoán,tham mưu ….)

Yêu cầu kinh nghi m ( lĩnh vực, thời gian tối thiểu ) ệt nhất 2 năm lƠm vi c ở vị trí liên quan đến công ngh

Các kỹ năng đặc bi t:

Figure

Updating...

References

Related subjects :