MK Mo ta cong viec nhan vien theo doi don hang

Download (0)

Teks penuh

(1)

B NG MÔ T CÔNG VI C

Tên chức danh NV THEO DÕI Đ N HÀNG Số

Đơn vị Ban Kinh doanh. Nơi làm việc TP. Hồ Chí Minh

Cấp trên trực tiếp GĐ. KD

Tóm tắt công vi c :

Nhận –triển khai sản xuất đơn hàng từ khách truyền thống, Phòng KD, Cửa hàng Tự doanh theo Quy

định của Công ty. Đôn đốc khách nhận hàng không để tồn kho. Tham gia giải quyết khiếu nại chất lượng đơn hàng .

Nhi m vụ Tiêu thức đánh giá Định mức thời gian

1. Tiếp nhận & triển khai đơn hàng Số đơn đặt hàng của Phong 5% 2. Theo dõi cọc & thanh toán của khách hàng Theo quy định của Công ty 5% 3. Theo dõi tình hình sản xuất của các đơn vị

sx để lập thông báo cho khách . Theo quy định của công ty (thông báo khách nhận hàng…)

5%

4. Nhận thông tin từ khch & chuyển thông tin

đến XN SX. Số lượng, chất lượng đat. 10%

5. Theo dõi, tổng hợp , phân tích tình hình tồn

thành phẩm các khách hàng đang đặt hàng . Số lượng tồn kho thành phẩm có địa chỉ là khách hàng của

Phong

30%

6. Giải quyết khiếu nại của khách hàng . Số vụ khiếu nại của khách 30% 7. Thực hiện các chỉ đạo khác của cấp trên Tình hình thực hiện chế độ

báo cáo đúng hạn của Phong

KD.

15%

Các mối quan h công tác Ph m vi

quan h Đ n vị liên quan Chức danh người

liên h Mục đích Nội

bộ ngoài Bên

(2)
(3)

- Yêu cầu kinh nghi m( lĩnh vực, thời gian tối thiểu ) - Thời gian làm việc tối thiếu 1.5 năm.

- Có khả năng giải quyết nhanh các vấn đề có liên quan đến đơn hàng và khách hàng . - Các kỹ năng đặc bi t:

Thuyết phục khách hàng .

- Điều ki n lƠm vi c: Tính chất: Lưu động Mức độ: Thường xuyên

Figur

Memperbarui...

Referensi