MK NV marketing

Download (0)

Full text

(1)

PHIẾU MÔ T CÔNG VI C

(2)

Tiêu chuẩn công việc:

- Trình độ văn hóa Đại học hoac cao dang - Trình độ chuyên môn: Chuyên ngành : Marketing

- Kiến thức chuyên môn: Am hiểu công tác kinh doanh , cac san pham cua nganh det may - Kỹ năng:( lãnh đạo, tổ chức, quản lý, giám sát, kiểm tra, hướng dẫn, hoạch định, phán đoán, tham mưu ….)

Yêu cầu kinh nghiệm ( lĩnh vực, thời gian tối thiểu ) Ít nhất 2 nămlàm việc ở vị trí liên quan đến kinh doanh

Các kỹ năng đặc biệt:

Figure

Updating...

References

Related subjects :